نظر شما چیست؟

 1. خدمت‌گیرنده دندان‌پزشکی را چه بنامیم؟


 1. با توجه به رویدادهایی چون «بخیه چانه بیمار» و سریال «حاشیه»، در بروز مشکلات حوزه «روابط درمانگر - درمان‌خواه»، چه کسی بیشتر مسوول است؟
 2. برای وجود روابط مطلوب «درمانگر-درمان‌خواه»، چه بخشی تاثیر بیشتری دارد؟

نظر شما چیست؟

 1. مهم ترین نکته موردنظر شما درباره تهیه و پخش سریال «بیمارستان حاشیه» در صداوسیما:


 1. مسوول اسراف دارو 1. نظر شما درباره شغل "دندان پزشکی" چیست؟


 1. حرفه شما چیست؟


 1. نظر شما در مورد ایردن؟


 1. دندان ها باید تا چه سنی بمانند؟


 1. انتقاد از ایردن
  چه دندان پزشکی را ترجیح می دهید؟ Your Preferred Dentist
 2. دکتر زن یا مرد؟ Male or Female Dentist

 3. مهم ترین ملاک انتخاب شما؟ Your most important Criteria 1. تعداد دانشکده های دندان پزشکی از ابتدای انقلاب تا کنون از 5 تا به 18 مورد رسیده و تعدادی موافقت اصولی جدید در حال صدور است. افزایش بیشتر دانشکده ها
 2.  تحصیلات شما؟


 1. چه مناسبتی برای "روز دندان پزشک" منطقی تر است؟
 2. شغل شما؟


 1. مدیران ساکت هستند، مسؤول اصلی دفع بهداشتی زباله های آلوده مطب دندان‏پزشکی کیست؟


 1. باتوجه به بحث های صاحب نظران حرفه، چه نامی برای تشکل دندان پزشکی کشور برازنده تر است؟
 2. کدام قید فراگیرتر است


 1. چه آموزش الکترونیکی برای حرفه ای های دندان پزشکی ضروری تر است؟


 1. افزایش پرونده تخلفات دندان پزشکی با کدام موارد زیر بیشتر ارتباط دارد؟

 2. درمجموع مسوولیت بیشتر بر عهده کیست؟


 1. مشکل اصلی مردم با دندان پزشکی*


 1. کدام عنوان در مورد افرادی که درایجاد، رشد یا حفظ ارکان دندان پزشکی مؤثر بوده اند مناسب تر است؟


 1. مهم ترین رسالت مدیران انجمن دندان پزشکی چیست؟*


 1. شبکه اجتماعی مطلوب برای دندان پزشکی؟*
 2. حرفه شما؟
 3. گروه سنی شما؟


 1. دادن خبر بد را با کدام کلمه و مفهوم آغاز می کنید؟

  پس از انتخاب پاسخ، لطفا اینجا کلیک کنید


 1. به نظر شما ملاک خطاب پیشگام به یک دندان پزشک چیست؟


 1. مهم ترین دغدغه دندان پزشکی شما؟


 1. جز امتیاز بازآموزی، مهم ترین فایده‌ی کنگره های فعلی برای شرکت کنندگان چیست؟


 1. با توجه به وجود انجمن‌های تخصصی، دانشکده‌ها و ادارات متعدد دندان‌پزشکی، اساسیترین وظیفه انجمن دندان پزشکیِ مادر را چه می‌دانید؟


 1. منطقی‌ترین سیاست در قبال پیرادندان‌پزشکانِ «بهداشتکاردهان» و «پرستاردندان‌پزشک» را چه می‌دانید؟

 2. حرفه شما؟