MepiVacain.png

افزايش بي رويه قاچاق مواد دارويي در سال هاي اخير، بخصوص كارپول هاي بي حس كننده دندان پزشكی، مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

   1. از بين رفتن مواد موثر دارو به دليل نگهداري دارو در محيط هاي فاقد شرايط مناسب و استاندارد.
   2. توزيع و فروش كارپول هاي فاقد كيفيت و تاريخ مصرف گذشته
 
چنين كارپول هايي فاقد مجوز مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت توليد و ورود به كشور مي باشند و بالطبع به دليل نداشتن مجوزهاي لازم هيچ گاه تحت آزمايشات كنترل كيفيت قرار نمي گيرند. در مواقع بسياري نيز مشاهده مي گردد كه تزريق چنين داروهايي باعث ايجاد عوارض سو و جبران ناپذيري  مانند انواع شوك ها و حساسيت هاي دارويي گرديده است.

به جهت افزايش سطح آگاهي قشر دندانپزشكان جامعه نسبت به امور حقوقي ، به استحضار اين قشر فرهيخته مي رساند كه با توجه به قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و اصلاحيه هاي آن كه طي نامه شماره 1593/2/7 در تاريخ 22/9/1389 مورد تاكيد شوراي اصناف كشور نيز قرار گرفته است، توزيع دارو و تجهيزات و ملزومات دندانپزشكي مي بايست فقط از طريق شركت هاي مجازي كه صلاحيت آنان توسط كميسيون مصرح در ماده 20 قانون تاييد گرديده است صورت گيرد و توزيع داروهاي دندانپزشكي توسط واحدهاي تحت نظارت اتحاديه جرم تلقي گرديده و مرتكبين به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهند شد. از آن جا كه بر اساس قانون، اين داروها مي بايست تنها از طريق توزيع سراسري داروها عرضه و در داروخانه فروخته شوند، بديهي است مصرف كننده چنين داروهايي كه آن را برخلاف اين قانون و از طريق مجاري ديگر تهيه نموده باشد نيز مرتكب جرم گرديده و نظر به اين كه طبق اصول حقوق كيفري جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد، دندانپزشكان محترم در اين صورت نمي توانند جهت فرار از مسئوليت خود، به عدم اطلاع از اين قانون استناد نمايند. لذا از تمامي دندانپزشكان محترم انتظار مي رود جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشكل احتمالي براي خود در آينده ، تنها از طريق توزيع سراسري داروها و مشخصا داروخانه ها اقدام به تهيه اين داروها نمايند.

darmanyabdaroo.jpg