PHENOXYBENZAMINE HCL  فنوکسی‌ بنزامین‌ Brand Names: Dibenzyline / Phenoxybenzamine


مکانیزم اثر:  فنوکسی‌ بنزامین‌، یک‌ داروی‌مسدودکننده‌ گیرنده‌ آلفا ـ آدرنرژیک‌بسیار قوی‌ با مدت‌ اثر طولانی‌ است‌ و داروسبب‌ ایجاد یک‌ انسداد غیرقابل‌ برگشت‌ وغیر رقابتی‌ می‌شود.
فارماکونتیک:  این‌ دارو به‌طور ناقص‌ ونامنظم‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود.اثر دارو به‌تدریج‌ در طول‌ چند ساعت‌شروع‌ شده‌ و به‌مدت‌ 4ـ3 روز باقی‌می‌ماند. در کبد متابولیزه‌ می‌شود و درادرار و صفرا دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: فنوکسی‌ بنزامین‌ در کنترل‌فئوکروموسیتوم‌ مصرف‌ می‌شود
مقدارمصرف:  در بزرگسالان‌ و کودکان‌،مقدار مصرف‌ معمول‌ دارو برای‌ شروع‌درمان‌ 10 میلی‌گرم‌ یک‌ یا دو بار در روزاست‌ که‌ به‌تدریج‌ براساس‌ پاسخ‌ بیمار تاحد mg/kg/day 2ـ1 در دو مقدار منقسم‌افزایش‌ می‌یابد.
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در صورت‌سابقه‌ حوادث‌ مغزی‌ ـ عروقی‌ و در طول‌دوره‌ بهبود پس‌ از انفارکتوس‌ میوکاردنباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
 هشدار:   1 ـ این‌ دارو در موارد زیر بایدبه‌احتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود:
بیماران‌ سالخورده‌، نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌،بیماری‌ شدید قلب‌، بیماریهای‌ مغزی‌ ـ عروقی‌، بی‌کفایتی‌ عملکرد کلیه‌.
2 ـ هنگام‌ تزریق‌ دارو، باید از نشت‌ آن‌جلوگیری‌ نمود.
3 ـ از تزریق‌ این‌ دارو در بیماران‌ مبتلابه‌کاهش‌ حجم‌ خون‌ باید اجتناب‌ نمود.
 موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:  کاهش‌ فشارخون‌ وضعیتی‌همراه‌ با سرگیجه‌ و تاکی‌ کاردی‌ جبرانی‌مشخص‌، احتقان‌بینی‌، میوز، مهار دفع‌ منی‌و بندرت‌ اختلالات‌ گوارشی‌، کاهش‌ تعریق‌و خشکی‌ دهان‌ (پس‌ از انفوزیون‌ وریدی‌) وکاهش‌ فشار خون‌ ایدیوسنکراتیک‌ چنددقیقه‌ پس‌ از شروع‌ انفوزیون‌ گزارش‌ شده‌است‌. تشنج‌ باانفوزیون‌ سریع‌ دارو نیزمشاهده‌ شده‌ است‌.
نکات قابل توصیه: 1 ـ فنوکسی‌ بنزامین‌ درصورت‌ مصرف‌ از راه‌ تزریقی‌، باید همیشه‌رقیق‌ شده‌ و از راه‌ انفوزیون‌ تزریق‌ گردد.
2 ـ بامصرف‌ غذای‌ زیاد، ورزش‌ و قرارگرفتن‌ در هوای‌ گرم‌، اثر کاهنده‌ فشارخون‌دارو ممکن‌ است‌ تشدید شود.

مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation