تکنیک دستگاه‌های ثابت2

سرفصل‌های درس:
1- Arch and loop forming:
    - Round
    - Rectangular (different order bends)
2- Band forming and placing
3- Bracket positioning
4- Attachments and Auxillaries
5- Segmental archwires
6- Bonding
7- Fixv removable Appliances:
    - H.G
    - PalatalBar
    - Lip bumper
    - Lingual arch
    - Expansion (quadhelix, Warch…)
    - Rapid Palatal (hyrax,hass….)
    - Reverse H.G.
    - Nance
    - Reverse Nance
    - Fix habit breaker


>>:  17 ساعت – عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت