درمان ارتودنسی 3

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با تشخیص در بیماران ارتوسرجری
2- آشنایی با طرح درمان
3- شناخت ملاحظات ویژه در درمان ارتوسرجری از شروع تا پایان درمان
4- شناخت مال اکلوژن CL II و ارتوسرجری:
    - ‌ CL II ثانویه به نقص رشدی ماندیبل یا رشد عمودی نرمال یا کاهش یافته
    - ‌ CL II ثانویه به افزایش رشد عمومی
    - ‌ CL II ثانویه به افزایش رشد ماگزیلا
    -  CL II ثانویه به نقص رشدی ماندیبل به همراه افزایش رشد عمودی ماگزیلا
    - ‌ CL II همراه با اپن بایت
5-‌ شناخت مال اکلوژن CL III و ارتوسرجری:
    - ‌ CL III ثانویه به افزایش رشد ماندیبل
    -  CL III ثانویه به کاهش رشد ماگزیلا
    -  CL III افزایش رشد ماندیبل و کاهش رشد ماگزیلا
    -  CL III همراه اپن بایت
6-‌ شناخت مال اکلوژن CL I یا CL III همراه با کاهش رشد عمودی ماگزیلا
7-‌ شناخت مال اکلوژن CL I همراه با افزایش رشد عمودی ماگزیلا
8-‌ شناخت مال اکلوژن کراس بایت
9-‌ شناخت پروتروژن ماگزیلا وماندیبل
10-‌ شناخت اپن بایت‌های دندانی
11-‌ شناخت آسیمتری دنتوفاسیال
12- آشنایی با نحوه جراحی در بیماران دارای مشکلات پروتزی


>>:  34 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت