ریتنشن و ریلاپس

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی  با لزوم توجه به دوران Retention
    - ‌ تاریخچه
    -  اتیولوژی
2‌ تئوری اکلوژن و رشد
    - ‌ تئوری Apical base
    - ‌ تئوری Mandibular incisor
    - ‌ تئوری Musculature
3-‌ آشنایی با تئوری‌های پایه در ارتباط با Relapse و Retention
    -  تمایل به ریلاپس
    - ‌ حذف عادات
    -  Over correction
    - ‌ Tissue Reorganisation
    -‌  بافت نرم
    - ‌ PDL
    -  حفظ فرم آرک
    -  تئوری آپیکال بیس
    - ‌ الگوی رشد و زمان درمان
4-‌ آشنایی با انواع Retainer و موارد تجویز آنها


>>:  17 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت