سندرم های کرانیوفاسیال

سرفصل‌های درس:
1- Syndromes associated with mandibular deficiency:
    - Robin complex Treacher colin Sx
    - Nager acrofacial dyststosis
    - Wildervanck- Smith Sx
    - Hemifacial microstomia (Goldenhar Sx)
    - Mobius SX
    - Haller Mann- Strieff SX
2- Syndromes associated with mandibular prognathism:
    - Basal cell nevus Sx (gorlin Sx)
    - Kline felter Sx
    - Marfan Sx
    - Osteogenesis Imperfecta
    - Wardenburg Sx
3- Syndroms associated with problems of facial height:
    - Amelogenesis Imperfecta
    - Beckwith- Werdman Sx
4- Syndromes associated with facial asymmetry:
    - Hemifacial microsomia
    - Hemihypertrophy
    - Neurofibromatosis
    - Romberg Sx
5- Other syndromes:
    - Pffeifer Sx
    - Brodie Sx
    - Cleido cranial dysostosis (Apert Sx)
    - Gardner Sx
    - Craniosynostosis Sx (i.e Crouzen Sx)
    - Chondroectodermal dysplasia
    - Acrodysostosis (peripheral dysostosis, Nasalhypoplasia and mental retardation)
    - Acrodynia
    - Maxillonasal dysplasia ( Binder Sx)
    - Lesch Nyhan Sx
    - Papillon- Lefevre Sx
    - Hemifacial Atrophy (Romberg Sx)


>>:  17 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت