مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

جدید ترین و بهترین شیوه های انتخاب رنگ در دندان پزشکی زیبایی

انتخاب وتشخیص افتراقی رنگ دندانها برای انتخاب رنگ کامپوزیت و پرسلن در انجام رستوریشن ها به دلیل اشتباه هایی که پیش می آید همیشه دغدغه خاطری برای دندان پزشکان در مطب و تکنیسین های پروتز در لابراتو ار به وجود می آورد.


این مشکل بیشتر به سبب روشن بودن رنگ دندانها (ولیوبالا ) و ترانسلوسنسی یا فرایند فیزیک و شیمیایی شگفت آوریست که در درون انامل و دنتین وجود دارد. این فرایند به رنگدانه ها یی که در ساختار درونی دندان هستند جلو ه ی رنگی ویژ ه ای می دهد که این خود به دلایل علمی اشتبا ه تشخیصی را فراهم می آورد و همچنین مشخص شده است که تمام اشیایی که دارای رنگهای تیره ای هستند و لیوی پایین تری دارند درتشخیص، نمونه گیری و انتخاب کمتر اشتباه صورت می گیرد به همین دلیل رنگ دندانهایی که تیره هستند راحت تر و زودتر انتخا ب می شوند. ولی چون دندان های سالم و طبیعی که رنگشان بسیار روشن است یعنی ولیوی بالایی دارند، کار تشخیص و انتخاب نهایی رنگ همیشه راحت و آسان صورت نخواهد پذیرفت همه این مسایل که گفته شد دلایل علمی موجه و مشخصی دارد.


و ما برای اینکه بتوانیم از راهکارهای درست و منطقی و کاربردی برای انتخاب رنگ دندانها استفاده کنیم؛ بایستی در یک بسترکاملا علمی قدم برداریم. در این زمینه از روش های عملی و ساده ای بهره گیری می شو د که چشم ما بتواند درهنگا م ا نتخاب رنگ دندانها ، درتفاوتهای رنگی تشخیص افتراقی بهتری بدهد. بر ای نمو نه برای کم کردن روشنی دندان ها (پایین آوردن ولیو ) در هنگام مچ کردن نمونه رنگ با دندان طبیعی می توان از فیلتر ها ی تیره یا رنگی ویژه ای استفاده کرد که جلو چشم نگهداشته می شود که خود این کار به تفاوت ولیو و تفاوت رنگی می انجامد. در این برنامه ی اجرایی و سایل و ابزارهای ساد ه ای معرفی می شود که هر دندان پزشک یا تکنیسین پروتز می تواند به آسانی خودش آنها را تهیه کند.


گفتنی است همانگونه که چشم به دلایل علمی در برابر تداخل های نور و رنگ دچار اشتباه می شود وسایل و ابزارهای جدید دیجیتال انتخاب رنگ نیز به دلایلی دور از این اشتباه ها نمی توانند باشند.
در نتیجه کاربرد شیو ه ها و وسیله هایی که معرفی می شو د اشتباه دیجیتالی را به حداقل می رسا ند.


موضوع دیگری که باید به آن توجه شود انتخاب رنگ متریال در بکارگیری رستوریشن می باشد. عملا می بینیم که متریالی که کمپا نی ها در دسترس ما می گذارند (کامپوزیت ها و پرسلن ها ) با وجود اینکه همه ی آنها بر اساس نمونه رنگهای ویتا نامگذاری شده اند با یکدیگر تفاوت رنگی محسوسی دارند. این سبب می شود کار مچ کردن رنگ برای مصرف کامپوزیت ها درمطب و یا نمو نه رنگی که ما به لا براتوار می فرستیم تا تکنیسین آن را با رنگ پرسلن تطبیق دهد با مشکل اساسی روبرو گردد. راهکارهای پیشنهادی عملی می تواند زمینه ای برای به حداقل رساندن مشکل مچ کردن رنگ باشد.
مرداد ماه 1387
Preview image: 
-:  دکتر مهدی یزدان پناه

بازگشت به فهرست