مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
مقایسه کلینیکی موفقیت فیشورسیلنت طی آماده سازی با دو روش

مقایسه کلینیکی موفقیت فیشورسیلنت طی آماده سازی با دو روش

دکتر لیلا عرفان پرست- استادیار گروه دندان پزشکی کودکان  دانشکده دندان پزشکی تبریز
دکتر آرزو قریشی زاده- استادیار گروه دندان پزشکی کودکان دانشکده دندان پزشکی تبریز
دکتر لاله داداش زاده - دندان پزشک

مقایسه کلینیکی موفقیت فیشورسیلنت طی آماده سازی با دو روش prompt l-pop واسید اچ و باندینگ

مقدمه
فیشور سیلنت تراپی روشی است که اساس آن بر پوشاندن شیارها و نقاط گیر دندان استوار است و بدين ترتيب مانع پوسیدگی اکلوزال می شود[1] . خاصیت مهار پوسیدگی سیلنت به انسداد فیزیکی پیت و فیشورهای دندان نسبت داده می شود، که مانع از استقرار باکتری ها و تولید اسید می شود [2].مزایای پیشگیری سیلنتها فقط وقتی بدست می آید که سیلنتها تا حد ممکن در زماني طولانی کاملا دست نخورده و متصل به مینا باقی بمانند[3] و گیر فیشور سیلنتها روی سطح اکلوزال برای موثر بودن سیلنتها ضروری است [4]. علی رغم بهبود کیفیت سیلنتها و آسان بودن نسبی کاربرد، گیر و طول مدت باقی ماندن آنها بعنوان یک چالش در دندانپزشکی باقی مانده است [5].
یکی از فاکتورهایی که باعث شکست سیلنتها می شود آلودگی سطح مینای اچ شده با بزاق است [6] و اگر مدت زمان برخورد مینا با بزاق کاهش یابد نفوذ بزاق کم می شود و احتمال شکست کاهش می یابد [7]. از طرفی شستشوی دندان بعد از اچینگ می تواند برای کودکان ناخوشایند بوده و موجب عدم همکاری کودک شود و در واقع حذف آلودگی با رطوبت در حین اچینگ در کودکان کوچکتر و ناتوان تقریبا غیر ممکن است. [8]استفاده از Adhesive بین مینا و سیلنت میکرولیکیج را کاهش داده و گیر را بهبود می بخشد [9] و در نواحی که ایزولاسیون مشکل است توصیه می شود [2].
Prompt- L- pop يك ادهزيو(all in one)  و از نسل ششم باندینگها می باشدونیاز به اسید اچ جدا و شستشو ندارد [10] در واقع Prompt زمان کار کلینیکی را کاهش می دهد بنابراین  ریسک خطاهای حین بکار گیری مواد کم می شود  پس می توان از آن به عنوان راه حلی جهت کاهش میکرولیکیج و افزایش گیر سیلنتها بهره جست[11].
محققین مختلفی از ماده Prompt L-pop برای آماده سازی جهت سیلنت تراپی استفاده کرده اند.  Feigal و همکارانش در سال 2003 طی تحقیقی که روی افراد 13-7 ساله انجام دادند بعد از 24 ماه به این نتیجه رسیدند  که استفاده از Prompt L-pop می تواند در مقایسه با استفاده از اسید اچ گیر سیلنت برابری داشته باشد و روش راحت تری است[12] ولی Burbidge در طی تحقیقی که در سال 2006 روی 60 نمونه انجام داد بعد از 6 ماه به این نتیجه رسید که روش اسید اچ میزان موفقیت بالایی از نظر گیر نسبت به استفاده از سیستم های non rinse(all in-one)داشته است[13]. در تحقیقی دیگر که J. perdigao در سال 2005 روی 16 مولر سالم انجام داد گزارش كرد كه استفاده از یک لایه prompt و کیور قبل از گذاشتن سیلنت، گیری مشابه با روش اسید اچ دارد  ولی در صورت استفاده از 2 لایه، استحكام باند بيشتر مي شود[14]
دراکثر مطالعات فوق آماده سازي تنها با اسید اچ صورت گرفته و از ترکیب اسید اچ و باندینگ کمتر استفاده شده  بود.هدف از این مطالعه مقایسه کلینیکی گیر فیشور سیلنت به دنبال آماده سازی  (کاندیشنینگ) با Prompt L-pop و آماده سازی (کاندیشنینگ) با روش اسید اچ و باندینگ می باشد.

مواد و روش ها:
مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که از تاریخ 10مرداد1387  که با در نظرگرفتن 0.05 = αو توان 80% و d=0.4 بر روی 40نفر از کودکانی که برای انجام معالجات دندانپزشکی به بخش کودکان و همچنین بخش دندانپزشکی جامعه نگر دانشکده دندانپزشکی تبریزمراجعه نموده بودند انجام شد.نمونه گیری بصورت تصادفی وشرایط ورود به مطالعه شامل موارد زیر بود:
1- گروه سنی 12-7 سال
2- دارا بودن یک جفت مولر اول دائمی سالم و بدون پوسیدگی در فک پایین یا بالا بصورت دو طرفه
3- وجود شیارهای عمیق که لزوم انجام فیشور سیلنت تراپی را نشان دهد
3- رضایت کتبی والدین
در هر کدام از نمونه هابا روش spilt mouth یک دندان با روش آماده سازی با اسید اچ و باندینگ سیلنت تراپی شد و دندان مشابه در سمت مقابل با روش آماده سازی با Prompt- L-pop سیلنت تراپی گردید.  تمام مراحل اعم از فیشور سیلنت تراپی و معاینات دوره ای توسط یک نفر صورت پذیرفت.

روش کار:
در هر دو تکنیک بعد از تمیز کردن سطح دندان با خمیر پروفیلاکسی و شستشو و بررسی مجدد شیارها ,ایزولاسیون با رول پنبه و ساکشن انجام گرفت.

روش استفاده از اسید اچ و باندینگ:
اچینگ با اسید فسفریک3M 37%  به مدت 15 ثانیه انجام گرفت, سطح اچ شده به مدت 15 ثانیه شسته و سطح دندان 15 ثانیه با هوای فشرده خشک گردید.بعد از ایجاد نمای سفید گچی ,باندینگ single روی شیارهای دندان مورد نظر قرار گرفته و طبق دستور کارخانه به مدت 20 ثانیه کیور گردید.
در صورت آلودگی با بزاق در مرحله اچینگ دندان مجددا ایزوله گردید، سطح دندان شسته و خشک شد و مرحله اچینگ به مدت 10 ثانیه تکرار گردید.بعد سیلنت Concise (3M-ESPE)  روی سطح دندان قرار داده شد و طبق دستور کارخانه با دستگاه لایت به مدت 20 ثانیه  کیور گردید. سطح دندان از نظر وجود شیارهای سیل نشده یا وجود حباب هوا بررسی گردید. در صورت کنده شدن با سوند یا وجود سیلنت معیوب مجددا از سیلنت استفاده گردیدو در صورت وجود اینترفرنس اکلوزالی ,این اینترفرنسها رفع گردید.

روش استفاده از Prompt- L-pop:
Prompt- L-pop بصورت یک تیوپ سه قطعه ای است که به ترتیب روی هم فشار داده می شود . برس آغشته به Prompt روی سطح شیارها مالیده شده بعد با پوار هوا بصورت یک لایه یکنواخت پخش گردید و در عرض 10 ثانیه (طبق دستور کارخانه)  با دستگاه لایت، کیور شد. مانند گروه قبل, سیلنت 3M روی شیارها قرار گرفت و طبق دستور کارخانه به مدت 20 ثانیه کیور گردید و ارزیابی اکلوژن انجام گرفت.
بعد از6 ماه گیر سیلنتها با مشاهده کلینیکی و استفاده از سوند ارزیابی و با هم مقایسه گردید. برای حذف عوامل مداخله گر مطالعه بصورت Spiltmouth انجام گرفت  دندانهای مورد نظر ، با سوند و آینه معاینه شدند و سیلنتهایی که کاملا روی شیار موجود بوده و سوند گیر نمی کرد و فاقد پوسیدگی بود سیلنت مطلوب در نظر گرفته شد.ویژگیهای سیلنت مطلوب در مطالعات قبلی آمده است [9].

تجزیه و تحلیل داده ها:
کلیه داده ها به وسیله روشهای آماری توصیفی (فراوانی – درصد) و آزمون رابطه مجذور کای و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.15 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (05/0P< معنی دار تلقی شد).

یافته ها:
طی معاینات دوره ای 6 ماهه, از 40 نفر بیمار ,37 نفر جهت پیگیری مراجعه نمودند .میزان موفقیت روش اسید اچ و باندینگ در این مطالعه بعد از 6 ماه 67.7% و میزان موفقیت روش prompt81. 8% و میزان موفقیت کلی 74.3% ارزیابی شد.
 نتایج آزمون رابطه دقیق فیشر نشان داد که طی 6 ماه تفاوت دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد . 28/0P= 1df= 66/0χ2= (جدول شماره 1)

The clinical comparison of success rate of the fissure sealant therapy in Prompt-L-pop

بحث:
مطالعات محدودی سیستم های معمول اسید اچ و سیستم های فاقد مرحله شستشو را در فیشور سیلنت تراپی مقایسه کرده اند و مطالعه مروری Muller- Bolla در سال 2006 نشان داده که انجام مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی که بر گیر فیشور سیلنت در روشهای مختلف کلینیکی تمرکز داشته باشد ضروری است[15]. به همین منظور این مطالعه طراحی گردید. برای بدست آوردن سیل مارجینال و گیر فیشورسیلنتها ,ایجاد یک باند قوی به سطح مینای دست نخورده ضروری است. فرضیه این مطالعه این بود که استفاده از Prompt می تواند با تسهیل مرحله ایزولاسیون و کاهش خطاهای حین کارو زمان عملکرد,گیر سیلنت را افزایش دهد. شستشو در مرحله اسید اچینگ می تواند برای بعضی از کودکان ناخوشایند بوده و موجب عدم همکاری و آلودگی دندان به رطوبت گردد که لزوم استفاده از سیستمهای فاقد مرحله شستشو را مطرح می کند.
استفاده از باندینگ در پروتکل قرار دادن فیشور سیلنت بعنوان رکن ضروری قرار نگرفته است ,اما مطالعات حاکی از افزایش میزان گیر سیلنت به دنبال استفاده از باندینگ حتی در صورت مشکل بودن ایزولاسیون و آلودگی با رطوبت می باشد [17-16] .با این حال, مطالعه ای که توسط Baubridgeو همکاراندر سال 2006 بر روی 60نمونه صورت گرفته است حاکی از برتری روش معمول فیشور سیلنت تراپی در مقایسه با روش فاقد مرحله شستشو III XENO  بود]13[. باید توجه داشت که یکسری از ادهزیوهای سلف اچ در باند به مینا و یکسری در باند به عاج موفقترند [18].  در مطالعه In Vitro توسط Atush و همکارانش در سال 2005 به این نتیجه رسیدند که استحکام باند Prompt به مینا بالاتر از Xeno بوده است ]19[. به همین منظور, مطالعه حاضر  به مقایسه  Prompt با روش اسید اچ و باندینگ پرداخته است تا روشی با گیربالای سیلنت با توجه به مشکل بودن ایزولاسیون در کودکان معرفی گردد.
.با توجه به کاهش زمان عملکرد در روش آماده سازی با  Promptبه کمتر از 3/1 زمان معمول]12[ , همچنین با توجه به حذف مرحله شستشو و ساده شدن مراحل کار و کاهش دشواری های کنترل بیمار حین شستشوی اسید و برابری میزان موفقیت  کلینیکی Prompt با روش اسید اچ به همراه باندینگ طبق نتایج این مطالعه از طرف دیگر, برتری روش Prompt به روش اسید اچ و باندینگ می تواند استنباط شود.  در این مطالعه هر میزان از دست رفتن سیلنت بدون توجه به درصد کل سیلنت از دست رفته به عنوان شکست در نظر گرفته شده است و بنابراین معیار تعیین شکست این مطالعه سختگیرانه تر از اکثر مطالعات کارآزمایی بالینی بوده است.
نتایج این مطالعه با مطالعه Venker و همکارانش در سال 2004 مغایرت دارد .در مطالعه گذشته نگر آنها گیر فیشور سیلنت در روش Prompt ضعیفتر از اسید اچ به تنهایی بعد یکسال بوده است]20[. باید توجه داشت که این مطالعه به بررسی گیر سیلنت در مدارس مختلف پرداخته بود و شاید دلیل این تناقض عدم کنترل دقیق مراحل تکنیکی توسط افراد اجرا کننده طرح مدارس به دلیل گذشته نگر بودن مطالعه باشد..در مطالعه ای که Feigal و همکارانش در سال 2003 انجام دادند نشان دادند که در دوره 24 ماهه  گیر فیشور سیلنت در روش استفاده از Prompt نسبت به اسید اچ به تنهایی برابر است,اگرچه باید در نظر داشت که در مطالعه فوق حجم نمونه محدود بوده و شاید این مطالعه از لحاظ کلینیکی اهمیت محدودی داشته باشد [12].
انجام این تحقیق بر روی تعداد بیشتری از افراد توصیه می شود. همچنین استفاده از دو لایه  Prompt و اثر آن بر روی گیر فیشور سیلنت و بررسی اثرات Prompt در ترمیم های PRR توصیه می گردد.

نتیجه گیری:
این مطالعه نشان داد که گیر فیشور سیلنت بعد از 6 در هر دوروش برابر است ولی با توجه به حذف مرحله شستشو در روش استفاده از Prompt و کاهش نسبی عدم همکاری کودک و  کاهش زمان کارکرد می توان از Prompt بجای روش معمول استفاده نمود.   

تقدیر و تشکر:
از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دلیل حمایت مالی از این طرح صمیمانه قدردانی می گردد.

References:
1-    Pinkham JR, Casamassimo PS, McTigue DJ, Fields HW, Nowak AJ. pediatric dentistry infancy through adolescence. 5th ed . China:W.B. Saunders Company 2005; ch32:521-537
2-    Mcdonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry  for The child and adolescent. 8 th ed. USA Mosby Company 2004; ch17: 355-362
3-    Chan D, Summity J, Farcia G. Evaluation of different methods for cleaning and preparation of occlusal fissures. Operat dent 1999; 24: 331-336
4-    Brockman S, Scott R, Eick J. The effect of an air polishing device on Tensile bond strength of dental sealant. Quintes Int 1998; 20: 211-217
5-    Castrol C, Galvuo A. Comparision of three different preparation methods in improvement of sealant retention. J Clin pediatr Dent 2004; 28: 249-52
6-    Feigal RJ, Hitt J, splieth C. Retaining sealant on salivary contaminated enamel. J of the Americ Dent Assoc 1993; 124: 88-96
7-    Silverstone LM, Hicks MJ, Featherstone MJ. Oral fluid contamination of etched enamel surface: an SEM study. J of the Americ Dent Assoc 1985; 110: 329-332
8-    AL-sarheed MA. Evaluation of shear Bond strength and SEM observation of All- in- one self- etching primer used for Bonding of fissure sealants. J of contemp Dent pract 2006; 7: 1-15
9-    Feigal RJ, Musherure P.Improved sealant retention with bonding agent : a clinical study of two- bottle and single- bottle system. J of Dent Resear 2000; 79: 1850-1856
10-    Lopes GC, Baratieril N, Anderada MAC: Dental adhesive. Present state of the art and future perspectives. Quintes Int 2002 ;33: 213-224
11-    Perdigao J. Dentin bonding as Function of dentin structure. Dent Clinic of N Americ  2002; 46: 1-25
12-    - Feigal RJ. Clinical Trial of a self- etching adhesive for sealant application: Success at 24 months with prompt L-pop. Americ J of  Dent 2003; 16: 249-251
13-    Baubridge L, Nvgent Z, Derry C: A randomized controlled Trial of the effectiveness of a one- step conditioning agent in sealant placement: 6-month result. int J of paediatr Dent 2006; 16: 424-430
14-    Perdigao J. Microtensile adhesion of sealant to intact enamel. Int J of pediatr Dent 2005; 15: 342-348
15-    Muller Bulla. Retention of resin based pit and fissure sealants: A systematic review. Communit Dent and oral Epid 2000; 34: 321-36
16-    Hitt JC, Feigal RJ. Use of a bonding agent to reduce sealant sensivity to moisture contamination: An in Vitro study. Pediat Dent 1992; 14: 41-46
17-    Feigal RJ, Musherurele P, Gillespie B. Improved Sealant retention with bonding agents : A clinical study of two bottle and single bottle systems. J of  Dent Resear 2000; 73: 1212-1220

18-    Perdigao J. Microtensile adhesion of sealant to intact enamel. Int J of pediatr Dent  2005; 15: 342-348
19-        Atash R, Abbeele VD. Bond strength of eight contemporary adhesives to enamel and to dentin: an in vitro study on bovine primary teeth. Int J of pediatr Dent  2005;15: 264-73
20-       Venker DJ, Kuthy RA, Qian F, Kanellis MJ: Tweleve mouth sealant retention in a school based program using a self etching primer/ adhesive. J of  pub Health Dent 2004; 64(4): 191-197


Preview image: 
کاربر مرتبط:  دکتر لیلا عرفان پرست | Erfanparast
دکتر آرزو قریشی زاده | Qoreishizadeh
سال ایرانی :  1388
موضوع:  کودکان
ترمیمی
دندان پزشکی اجتماعی
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست