مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

راهي ساده جهت تشخيص افتراقي ودرمان ضایعات برجسته شایع مخاط دهان برای دندان پزشکان

ضایعات برجسته دهان یکی از شایعترین ضایعات و مشکلات در بیماران می باشند. اکثر دندان پزشکان با این بیماران مواجه شده اند. ضایعات برجسته به علت شکل ظاهری و رشد سریع خود نگرانی زیادی برای بیمار ایجاد می کنند. وبیماران به علت ترس از سرطان جهت درمان به دندان پزشک مراجعه می کنند. تشخیص و درمان به هنگام و اطمینان خاطر دادن به بیمار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضایعات برجسته دهان به چند دسته عمده تقسیم می شوند: هامارتوم ، سیست ها، هیپرتروفی، هیپرپلازی ری اکتیو، نئوپلاسم های خوش خیم و بدخیم. هیپر پلازی های ری اکتیو می توانند منشا بافت همبند یا اپی تلیال داشته باشند و علل موضعی و سیستمیک در ایجاد ضایعه می تواند نقش داشته باشد. هدف از این مقاله ارائه روش ساده و کلینیکی جهت تشخیص افتراقی این ضایعات وسودمند بودن برای دندان پزشکان عمومی میباشد. در این مقاله با جزییات کامل در مورد همانژیوم، لنفانژیوم، موکوسل، سیست درمویید و اپی درمویید، آبسه لثه،تومور های خوش خیم و بدخیم مخاط دهان، پیوژنیک گرانولوما، اسیفاینگ فیبروما، جآنت سل گرانولوما، اپولیس، پارولیس، تومور حاملگی بحث خواهد شد.

Very easy way to differential diagnosis of exophitic lesions of the oral cavity for dental practitioner
Oral exophitic lesions are one of the most common oral lesions and problems in patients. Nearly all of the general dental practitioner expose with this problem and may be many of the patients refer to dentist for treatment of this lesions because this lesions are tumor like with rapid growth and shape of this lesion cause cancer phobia for patients. Easy diagnosis and treatment and assurance to patients are very important. Oral exophitic lesions are divided to some groups such as hamartoma, cysts, reactive hyperplasia, hypertrophy, benign and malignant neoplasm’s. Reactive hyperplasia can cause from local or systemic factors and may be originat from epithelial or connective tissue. The aim of this study is to present easy and brief way to differential diagnosis of this exophitic lesions and discuss in detail about: lymphangioma, hemangioma, mucocele, dermoid and epidermoid cysts, epolis , parolis, pregnancy tumor , pyogenic granoloma, giant cell granoloma, benign and malignant neoplasms


Preview image: 
-:  دکترفاطمه احمدی متمایل- دکترپوراندخت داوودی-
مطالب مرتبط:  ازون در دندانپزشکی

بازگشت به فهرست