مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
دندانپزشکی درطب قدیم

دندانپزشکی درطب قدیم

دکتر حسن میرصالحیان- جراح دهان، فک و صورت

طب قدیم، مانند سایرعلوم قدیم، براساس فلسفه وحکمت وجهان بینی قدیم بوده، که مانند سایرزمینه های علمی پس ازعصررنسانس، با پیدایش مکاتب فلسفی جدید به کنارگذاشته شد. ولی امروزه مجددا به دلائل مختلف مورد توجه واقع شده، وهرروزاستفاده ازآن درکل جهان گسترده ترمی شود. درزمینه دندان پزشکی نیزدرمتون طبی قدیم مطالب زیادی وجود دارد، که البته مبانی تشخیصی ودرمانی آنها براساس اصول طب قدیم بوده، وبا توجه به تغییرشرایط زندگی ونیزدستاوردهای جدید علم دندان پزشکی بخشی ازآنها می تواند کاربرد داشته باشد.
دراین مقاله، ابتدا ضمن اشاره مختصربه مبانی طب قدیم دیدگاه حکمای قدیم درمورد ساختمان دندان ها، دهان وفک و نیزاصول تشخیص ودرمانی آنها مطرح شده، ومواردی ازنظریات اطبای قدیم درحوزه دندان پزشکی وبیماری های فک ودهان مورد بحث واقع می شود. درمواردی نیزمقایسه ای بین روش های پیشنهادی طب قدیم برای درمان بیماری های حوزه دندان پزشکی با متدهای امروزی ارائه می شود.Preview image: 
-:  دکتر حسن میرصالحیان

بازگشت به فهرست