مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
مالیات و فرهنگ نظام مالیاتی، ویژگی های یک فرهنگ مالیاتی مطلوب

مالیات و فرهنگ نظام مالیاتی، ویژگی های یک فرهنگ مالیاتی مطلوب

دکتر محسن محمودی لموکی

ماليات بعنوان يكي از مهمترين منابع درآمد دولت به شمار مي رود. ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست هاي مالي در راستاي حفظ منافع اقتصادي اجتماعي و سياسي كشور به موجب قوانين و به وسيله اهرمهاي اداري و اجراي دولت وصول مي شود و ماليات دهندگان تقريباً   پذيرفته اند كه بايد سهم خود را در هزينه هاي اجتماعي بپردازند.
ماليات به دو صورت مستقيم و غير مستقيم شده است:
ماليات مستقيم: ماليات هايي هستند كه مستقيماً بر منبع درآمد وضع مي شوند و با درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي وصول مي شود.
ماليات غير مستقيم: ماليات هايي هستند كه پرداخت كننده آن مشخص و معين نبوده است.
فرهنگ مالياتي: به مجموعه اي شامل عرف ها، عادت ها، سنت ها، ديدگاه ها و باورهاي عمومي نسبت به موضوع ماليات است.
در كشورها به جهات گوناگون تاريخي و مذهبي پرداخت ماليات، با اكراه و اجبار همراه بوده است و مردم به دلايل گوناگون از ماليات مي گريزند و سعي دركتمان درآمدهاي خود مي كنند و در اعلام به موقع آن با واحدهاي مالياتي همكاري لازم را نمي نمايند ميزان همكاري دندانپزشكان با نظام مالياتي و تمايل آنها به پرداخت ماليات به درجه رشد اجتماعي و اعتقاد آنان نسبت به رسالت اين نظام بستگي دارد.

ويژگي هاي يك فرهنگ مالياتي مطلوب: فرهنگ مالياتي هنگامي كارا است كه دندانپزشكان
1-    نسبت به كليه درآمدها و دارايي هايي كه مشمول ماليات مي شوند ماليات خود را پرداخت نمايند.
2-    هرگاه شروع به فعاليت كسبي مي نمايند به اداره مالياتي گزارش بدهند.
3-    وظايف خود را در قبال نظام مالياتي به نحو احسن انجام دهند.
4-    كتمان درآمد نكنند.
5-    در موعد مقرر اظهار نامه مالياتي خود را بر اساس درآمدها و هزينه هاي واقعي تنظيم و به حوزه مالياتي تحويل دهند.
6-    ماليات خود را موعد مقرر قانوني پرداخت نمايند.
7-    با ادارت امور مالياتي در تشخيص همكاري نمايند.
مراحل موثر بر تمكين و خوداظهاري دندانپزشكان به جهت پرداخت ماليات و همچنين ارايه راهكارهاي موثر جهت بهبود شرايط موجود.
خود اظهاري در حقيقت عبارت است از شيوه اي كه ماليات به جاي آنكه توسط مالياتي تشخيص و وصل گردد توسط شخص موئدي (دندانپزشك) محاسبه و پرداخت مي شود به عبارتي مسئوليت تشخيص و وصول ماليات سازمان مالياتي به موئديان (دندانپزشكان) واگذار مي شود.

مزاياي روش خود اظهاري در پرداخت ماليات
1-    استفاده بهينه از نيروي انسانی و امكانات سازمان امور مالياتي با توجه به محدوديت ها.
2-    بالا بردن كيفيت رسيدگي به پرونده ها.
3-    پايين آوردن هزينه هاي وصول ماليات.
4-    كاهش طول زمان رسيدگي.
5-    افزايش تمكين دندانپزشكان.
6-    كاهش ارتباط دندانپزشكان با ماموران مالياتي.
7-    برقراري محيط سالم و جلوگيري از تهمت ها.
8-    قطعي شدن سريع پرونده هاي مالياتي.
9-    افزايش كارايي  نظام مالياتي.

معايب روش خوداظهاري و پرداخت ماليات:

1-    چنانچه خوداظهاري غير واقع باشد دولت دچار كمبود درآمد مالياتي مي شود زيرا محاسبه و تشخيص ماليات دندانپزشك انجام مي گيرد.
2-    چنانچه بناي پرداخت ماليات بر پايه ماليات سال قبل باشد و غير واقع پرداخت شده باشد باعث كاهش درآمد مي شود
3-    چنانچه پرداخت ماليات غير واقع باشد عدم اعتماد دندانپزشك با ماموران مالياتي را در برخواهد گرفت.
راهكارهاي موثر جهت بهبود وضع موجود:
1-    ارتقاءفرهنگ مالياتي توسط برنامه ريزي آموزش و اطلاع رساني صحيح.
2-    اجراي برنامه هاي اطلاع رساني و جلب حمايت عمومي.
3-    اصلاح چالش هاي موجود در متن قوانين مالياتي و ساده سازي آن.
4-    تلاش در راستاي افزايش اعتماد دندانپزشكان نسبت به صحت فرآيند وصول ماليات.
5-    شناخت ضعف در اطلاعات و خدمات مالياتي.
6-    مسدود كردن راه هاي فرار مالياتي.
7-    كاهش نرخ مالياتي و برقرار نرخ مالياتي متعادل و مناسب.
8-    ارايه خدمات با كيفيت در راستاي افزايش رضايت و همچنين بهبود تمكين داوطلبانه دندانپزشكان.

گزارش بررسي ميزان رضايت مندي دندان پزشكان اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي دندان پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شاهد و آزاد داراي مطب در شهر تهران از پرداخت ماليات در سال 1388

يكي از موضوعات مهم جامعه پزشكي كشور پرداخت ماليات و همچنين فني بودن قوانين و مقررات مالياتي است و ماليات بعنوان يكي از ابزارهاي توسعه شمرده شده و اصولاً نقش بسيار مهمي در اقتصاد كشور و رشد و توسعه اجتماعي و ميزان رضايت مندي از پرداخت  ماليات در تحقيقات و منابع علمي در دندانپزشكان گزارش نشده است ولي در اين تحقيق انجام شده كه روي 237  نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي دندانپزشكي فوق الذكر     مي باشد حدود 146 نفر(6/61 درصد)  مرد و 91 نفر(4/38 درصد) زن بودند از اين تعداد اعضاي هيئت علمي برحسب رضايت مندي از پرداخت مالبات حدود 4% رضايت كامل از پرداخت ماليات 3/32% رضايت مبني نسبي و 7/63% عدم رضايت از پرداخت ماليات دارند و از نظر شاخص ها حدود 92% اعضاي هيئت علمي بر اين عقيده اند كه پرداخت ماليات بعنوان يك وظيفه ملي تلقي شده و حدود 87% در زمينه ارتقاء بهداشت سلامت و درمان دهان و دندان با توجه به پرداخت ماليات عدم رضايت دارند. ميانگين سن دندان پزشكان اعضاي هيئت علمي 1/44 سال بوده و مدت سابقه كار خدمات دندانپزشكي 6/17 سال و ميانگين مدت استفاده از مطب 5/12 سال مدت پرداخت ماليات 8/11 سال و تعداد 16 نفر (7/6 درصد) دندان پزشكان عمومي و 221 نفر (3/93) متخصص بودند و همچنين 215 نفر (7/90 درصد)  نحوه تصرف مطب شخصي و 22 نفر (3/9 درصد) نحوه تصرف مطب استیجاري بوده است.
نتيجه حاصل از اين تحقيق اين است كه عدم رضايت از پرداخت ماليات در اكثر دندان پزشكان اعضاي هيئت علمي وجود داشته و جاي نگراني مي باشد دندانپزشكان زماني نسبت به پرداخت ماليات رغبت نشان مي دهند و آن را داوطلبانه پرداخت خواهند كرد كه نسبت به دستگاه مالياتي اعتماد پيدا كنند و يه اين باور برسند كه ماليات پرداختي آنان عيناً در جهت منافع ملي و افزايش رفاه جامعه هزينه خواهد شد.


Preview image: 
محل نشر یا ارائه:  کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران
مطالب مرتبط:  عدالت مالیاتی
تنها راه تعیین مالیات عادلانه دندان‌پزشکان، تعیین درآمد واقعی است
حقوق پزشکی | مالیات پزشکان - دکتر شیرین عبادی
چگونگی پرداخت مالیات دندان‌پزشکان
موضوع:  مباحث غیر دندان پزشکی مرتبط

بازگشت به فهرست