مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

آزمون بورد تخصصی رادیولوژی - 1380

 


1 -  نمای رادیوگرافیک  Crescent Shaped مربوط به کدام ضایعه است ؟
الف - سمنتوبلاستوما
ب - ادونتوما
ج - سمنتومای پری آپیکال
د - استئوما

2 - کدامیک از نماها برای تومورهای متاستاتیک استخوان بیانگر قدرت تهاجم بیشتراست ؟
الف - Permeative
ب - Moth Eaten
ج - Geographic
د - Worm Hole

 3 -  نمای مشخصه رادیوگرافی در بیماری آرتروز جوانان مفصل گیجگاهی - فکی .......... می باشد:
الف  Flattening-
ب Loose Body-
ج  Toadstool-
د Osteopenia-

 4 -  علامت  Convolutional Skull  در رادیوگرافی کدام بیماری مشاهده می شود؟
الفHypothyroidism-
بHypophosphatasia-
ج  Hypopituiterism-
د Hypoparathyroidism-

5 -  در  ،Type II Dentinal Dysplasia  نمای  Thistle Tube در کدام دندان ها مشاهده می شود؟
الف - مولر و پری مولر
ب - قدامی و پری مولر
ج - قدامی و مولر
د - قدامی پری مولر و مولر

6 -  تفاوت فیبروم سمنتواسیفیه نوع کلاسیک با نوع  Juvenile  چیست ؟
الف - جنس مبتلایان
ب - نوع واکنش پریوست
ج - ساختار مواد اپک
د - تهاجم و سرعت رشد

7 -  کدام کیست در CT بصورت نمای مولتی لاکولار مشاهده می شود؟
الف - نازولبیال
ب - درموئید
ج - تیروگلوسال
د - موکوس رتیشن کیست سینوس ماگزیلا

8 -  نمای رادیوگرافی  Digital Impression , Finger Print به ترتیب در کدام ضایعات مشاهده می شود؟
الف - Crouzon Syndrom - Treacher Collins
ب - Treacher Collins - Fibrous Dysplasia
ج - Fibrous Dysplasia - Paget's Disease
د - Crouzon Syndrom - Fibrous Dysplasia

 9 -  نمای Brown Tumor ترمیم شده در رادیوگرافی معمولا به چه صورتی مشاهده می شود؟
الف - Radiolucent
ب -|Mixed - Radiolucent  Radiopaque
ج - Radiopaque
د - Normal Bone

10 -  نمای رادیوگرافیک کدام یک از ضایعات در تهاجم به استخوان  شبیه SCC محیطی است ؟
الف - تومور بدخیم غدد بزاقی
ب - تومور متاستاتیک
ج - آمیلوبلاستومای بدخیم
د - رتیکولوم سل سارکوما

11 -  در کدام ضایعه رآکسیون پریوستی همراه با تخریب کورتکس است ؟
الف - استئومیلیت گاره
ب - هیستیوسیتوز ایکس
ج - بیماری کافئی
د - هماتوم تحت پریوستی

12 -  کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید معمولا از.......... شروع می شود؟
الف - دو سر لیگامان
ب - مرکز لیگامان
ج - قاعده جمجمه
د - شاخ کوچک هیوئید

13 -  دیسپلازی فیبروز و فیبروم اسیفیه از نظر نفوذ به داخل سینوس فک بالا چه تفاوتی دارند؟
الف - فقط دیسپلازی فیبروز به داخل سینوس نفوذ می کند
ب - دیسپلازی فیبروز موازی حدود خارجی سینوس گسترش می یابد
ج - فقط فیبروم اسیفیه به داخل سینوس نفوذ می کند
د - فیبروم اسیفیه موازی حدود خارجی سینوس گسترش می یابد

14 -  به چه دلیل استئومیلیت در شکستگی های کندیل - کرونوئید و راموس بندرت بوجود می آید؟
الف - عدم وجود دندان در ناحیه
ب - خونرسانی ناحیه ای بیشتر
ج - ضخیم بودن استخوان
د - پوشیده شدن توسط عضلات

15 -  مشاهده نمای استخوان متراکم در کورتکس آلوئول همراه تحلیل افقی در رادیوگرافی نشانه چیست ؟
الف - Abscence of Active Periodontitis
ب - Moderate Adult Periodontitis
ج - Severe Adult Periodontitis
د - Early Active (Onset) Periodontitis

 16 -  رادیولوسنسی با نمای Scalloped در بین ریشه دندان های فک پائین کدام ضایعات را مطرح می کند؟
الف - Simple Bone Cyst - Odontogenic Keratocyst - Odontogenic Myxoma
ب -Residual Cyst - Simple Bone Cyst - Odontogenic Keratocyst
ج - Stafne Cyst - Residual Cyst - Odontogenic Keratocyst
د -  Simple Bone Cyst - Odontogenic Myxoma - Stafne Cyst

 17 -  وجه تشخیص کلینیکی استوئید استئوما و استئوبلاستوما کدام است ؟
الف - محل و قوام
ب - سن ابتلاء و جنس
ج - درد و سرعت رشد
د - لقی و جابجایی دندانی

 18- Remodeling در مفصل گیجگاهی فکی .......... :
الف - زمینه ساز بیماری های دژنواتیو مفصل می باشد
ب - با پایان رشداستخوانی متوقف می گردد
ج - هم کندیل و هم دیسک را دچار تغییرات سازگارانه می کند
د - اگر همراه با درد و اختلال حرکتی باشد نیاز به درمان دارد

19 -  بهترین ناحیه برای ارزیابی رادیوگرافیک استئوپروز در فکین کدام است ؟
الف - زاویه فک پائین
ب - دیواره قدامی راموس
ج - زائده استخوانی آلوئول
د - لبه تحتانی تنه فک پائین

 20 -  کدام یک از علائم در بیماری پاژه پاتوگنومونیک است ؟
الف - Cotton Wool همراه هیپرسمانتوزیس
ب - افزایش آلکالین فسفاتاژ همراه رادیوپاسیته ژنوالیزه
ج - Cotton Wool  همراه رادیوپاسیته ژنوالیزه
د - افزایش آلکالین فسفاتاژ همراه هیپرسمانتوزیس

21 -  کدام تومور بدخیم تمایل به تحلیل ریشه دندان ها دارد؟
الف - آدنوکارسینوم
ب - استئوسارکوم
ج - متاستاتیک کارسینوم
د - ملانوما

 22 -  کدام تومور در تشخیص افتراقی رادیوگرافی با تومور کلسیفیه اپی تلیال ادنتوژنیک در فاز میکسد مطرح می شود؟
الف - آمیلوبلاستوما
ب - آمیلوبلاستیک فیبروم
ج - ادنتوژنیک فیبروم
د - ادنتوژنیک میکزوم

 23 -  کدامیک از موارد از خصوصیات  Stafne Bone Cyst می باشد؟
الف - توانایی Erosion دیواره تحتانی کانال مندیبل را دارد.
ب - اکثر  در زنان دیده می شود.
ج - دیواره تحتانی آن از دیواره فوقانی ، مارجین ضخیم تری دارد.
د - حداقل چند میلیمتر بالاتر از لبه تحتانی فک قرار دارد.

24- Chloromas  در کدام بیماری مشاهده می شود؟
الف - لنفوم
ب - استئوسارکوم
ج - هموفیلی
د - لوسمی

  25 -  هیپرسمنتوزیس در کدام بیماریها مشاهده می شود؟
الف - فلورید سمنتواستئوس دیسپلازی و پاژت
ب - فلورید سمنتواستئوس دیسپلازی و استئوپتروز
ج - پاژت و فیبروز دیسپلازی
د - فلورید سمنتواستئوس دیسپلازی ، فیبروز دیسپلازی

26 -  کدامیک از علائم بین پاژت و دیسپلازی فیبروز مشترک است ؟
الف - نمای Ground - Glass - هیپرسمنتوزیس
ب - نمای Ground - Glass - نمای Cotton Wool
ج - نمای Cotton Wool - نمای Finger Print
د - نمای Finger Print - حذف لامینادورا

 27 -  در کدامیک از موارد رسوب مواد اپک موجب تغییر شکل حدود ریشه دندان می شوند؟
الف - هیپرسمنتوز
ب - پری آپیکال سمنتواستئوس دیسپلازی
ج - استئوبلاستوما
د - سمنتوبلاستوما

 28 -  جابجایی کانال دندانی تحتانی به سمت بالا نمای رادیوگرافیک منحصربفرد کدام ضایعه می باشد؟
الف - فیبروم سمنته اسیفیه
ب - کیست استافنه
ج - دیسپلازی فیبروز
د - کیست تروماتیک استخوان

29 -  کدام بیماری بیشتر استخوانهای آگزیال را درگیر می کند؟
الف - استئومالاسی
ب - استئوپوروز
ج - راشیتیسم
د - استئوپتروز

30 -  در کدام مورد استخوان سازی با نمای Ground Glass از محیط به مرکز ضایعه توسعه می یابد؟
الف - دیسپلازی فیبروز
ب - پاژت
ج - اسیفائینگ فیبروما
د - فلورید سمنتواستئوس دیسپلازی

  31 -  شایعترین یافته رادیوگرافیک در آرتریت روماتوئید مفصل گیجگاهی فکی کدام است ؟
الف - استئوفیت
ب - اسکلروز ساب کندیلار
ج - کیستهای ساب کورتیکال
د - صاف شدگی سر کندیل

 32 -  تشکیل سکسترهای متعدد کوچک در کدامیک از موارد استئومیلیت شایعتر است ؟
الف - حاد در بیماران جوان
ب - مزمن در بیماران جوان
ج - حاد در بیماران مسن
د - مزمن در بیماران مسن

33 -  کیست گلوبولوماگزیلاری در واقع یکی از ضایعات زیر است ؟
الف - کیست رادیکولار - کیست ساده استخوانی - کراتوسیست
ب - کیست لترال پریودنتال - کیست ساده استخوانی - کیست نازوپالاتن
ج - کیست رادیکولار - کیست لترال پریودنتال - کراتوسیست
د - کیست گورلین - کیست لترال پریودنتال - کراتوسیست

 34 -  احتمال بروز تومور ژانت سل در کدام ضایعه بیشتر است ؟
الف - فلورید استئوس دیسپلازی
ب - دیسپلازی فیبروز
ج - استئومیلیت اسکلروزه منتشر
د - بیماری پاژت

35 -  اولین علائم آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور کدام است ؟
الف - تورم و درد
ب - تاخیر در رویش دندان ها و درد
ج - تورم و جابجایی دندان ها
د - تورم و تاخیر در رویش دندان ها

36 -  رادیولوسنسی با حدود مشخص در زیر استخوان آلوئل ناحیه|—5 و 6 یک کودک 12 ساله همراه با لکه های قهوه ای روی پوست بدن ودفورمیتی سرکندیل کدام مورد را بیشتر مطرح می کند؟
الف - سندرم Von - Recklinghausen
ب - سندرم Jaffe
ج - سندرم  Albright
د - سندرم Gorline - Goltz

 37 -  در رادیوگرافی پانورامیک یک خانم 40 ساله توده های رادیواپاک متعدد همراه با هیپرسنتوزیس و نمای Cotton - Wool در بالای کانال دندانی تحتانی مشاهده می شود. در تشخیص افتراقی کدام مورد ارجح است ؟
الف - آکرومگالی
ب - پاژه
ج - سمنتومای ژیگانتی فرم
د - اوستئومیلیت اسکلروز منتشر

 38 -  در رادیوگرافی مردی 52 ساله که بمنظور معالجات روتین دندان پزشکی مراجعه کرده است رادیولوسنسی حدود 2*2 سانتی متر در زیرکانال دندانی ناحیه مولرها مشاهده می شود. توده ای به قطر 3 سانتی متر در محل قابل لمس است که به نسوج اطراف چسبندگی دارد. درسیالوگرافی بهم ریختگی سیستم مجاری وسیالکتازی و در سونوگرافی وجود یک منطقه هتروژن با دیواره نامشخص مشاهده می شود. به چه نوع ضایعه ای مشکوک می شوید؟
الف - ضایعه متاستاتیک غدد لنفاوی
ب - تومور بدخیم غدد بزاقی
ج - تومور خوش خیم غدد بزاقی
د - ضایعه کیستیک غدد بزاقی

39 -  بیمار خانم 50 ساله بعلت وجود تورم سخت و دردناکی با سابقه 6 ماهه در ناحیه باکال دندان های 2 تا 5 فک بالا مراجعه کرده است . سابقه درد مربوط به چهار هفته پیش می باشد. مخاط روی ضایعه سالم است . در رادیوگرافی پانورامیک کف بینی اندکی به سمت بالا جابجا شده است و ضایعه ای میکسید با حدود مشخص و قطعات اپک بفرم Flocculent و واکنش پریوستی بصورت اشعه خورشیدی مشاهده می شود.دندآنهاجابجایی ندارند ولی PDL درمناطقی از اطراف دندان وسیع شده است . اولین تشخیص کدام است ؟
الف - دیسپلازی فیبرو
ب - کندروسارکوم
ج - سمنتواوسیفایینگ فایبروما
د - استئوسارکوم

40 -  خانم 25 ساله با تورم در فک بالا در ناحیه دندان های 12|12 مراجعه نموده است . در رادیوگرافی ضایعه با حدود نسبت  مشخص مشاهده می شود .در نمای اکلوزال ضایعه چند حفره ای با سپتوم های ظریف عمود بر دیواره به همراه نقاط اپک دیده می شود.آسپیراسیون ضایعه منفی می باشد. اولین اقدام تشخیصی - درمانی چیست ؟
الف - انجام بیوپسی
ب - انجام جراحی رادیکال
ج - آزمایش خون
د - Follow up بیمار و انجام رادیوگرافیهای دوره ای سه ماهه

 41 -  بیمار مردی 30 ساله با سفتی ، درد و بی حرکتی مفصل گیجگاهی فکی مراجعه کرده است . با گرم کردن محل درد کاهش می یابد. دررادیوگرافی Flatening سرکندیل ازوزیون و اسکلروزیس مشاهده می شود. در تاریخچه سابقه فامیلی گزارش شده است . تشخیص چیست ؟
الف - Ankylosis
ب - Ankylosing Spondylitis
ج - Internal Joint Derangment
د - Synovial Chondromatosis

42 -  در رادیوگرافی پانورامیک خانمی 45 ساله رادیولوسنسی با حدود نسبت  مشخص در فک بالا درناحیه مولر وپری مولر یک طرف به ابعاد2*4 سانتی متر با نمای Scalloping و از بین رفتن لامینادورا مشاهده می شود. سابقه بیماریهای سیستمیک و علائم بالینی مشخص وجودندارد. اولین تشخیص افتراقی کدام است ؟
الف - Simple Bone Cyst
ب - Maxillary Sinus
ج - Central Giant Cell Granuloma
د - Radicular Cyst

 43 -  وسیع شدن فضای پریودونتال تمام دندان ها و اروژن شاخه صعودی فک در کدام یک از بیماریهای زیر مشاهده می شود؟
الف - اسکلرودرما
ب - سارکوم اوستئوژنیک
ج - کندروسارکوم
د - اوستئومیلیت گاره

44 -  پسر 15 ساله ای با برجستگی در ناحیه مگزیلای سمت چپ مراجعه نموده است . در رادیوگرافی اپسیته در ناحیه Canine Fossa وسینوس مگزیلا مشاهده می گردد. با توجه به نمای C.T.Scan ضایعه ، محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

آزمون بورد تخصصی رادیولوژی


الف - آملوبلاستوما
ب - دیسپلازی فیبروز
ج - فیبروم سمنتواسیفیه
د - فیبروم اسیفیه جوانان

  45 -  خانمی 35 ساله با حالت عصبی ، از درد در ناحیه کمر، پاها و مفاصل شکایت دارد. آزمایشات سرمی او افزایش آلکالین فسفاتاژ را در یک نوبت نشان می دهد. رادیوگرافی از کمر و زانوها ندول های کلسیفیه در بین مفاصل را آشکار می سازد. این علائم ابتدا ظن شما را نسبت به کدام بیماری برمی انگیزد؟
الف - تومورهای متاستاتیک
ب - استئوپروز
ج - روماتوئید آرتریت
د - هیپرپاراتیروئیدیسم

46 -  جنس لایه منعکس کننده Reflecting Layer در صفحات تقویت کننده چیست ؟
الف - دی اکسید تایتانیوم
ب - گادولنیم
ج - لنتانیوم
د - سولفور مضاعف روی - کادمیوم

47 -  شدت اشعه ایکس یک دستگاه رادیوگرافی عبارت است از:
الف - تعداد فوتون هایی که ایجاد می کند
ب - تعداد فوتون ها در انرژی هر فوتون
ج - تعداد فوتون ها در انرژی هر فوتون در واحد زمان در واحد سطح
د - تعداد فوتون ها در انرژی هر فوتون بر واحد سطح بر واحد زمان

 48 -  در کنترل عفونت کدام یک از مواد شیمیایی زیر حداقل خاصیت ضد عفونی سطوح را دارند؟
الف - هیپوکلریت ها
ب - یدوفورها
ج - فنل های کمپلکس
د - الکل 70%

49 -  فاکتورهای موثر در مقدار اشعه پراکنده در رادیولوژی عبارتند از:
الف - mA، زمان تابش ، میدان تابش
ب - mA، فاصله کانون - فیلم ، ضخامت
ج - KVP، ضخامت ، اندازه فیلم
د - KVP، فاصله کانون فیلم ، ابعاد کانونی

50 -  تفکیک بافت چربی و آب بطریقه رادیوگرافی با استفاده از کدامیک از پدیده ها امکان پذیر است ؟
الف - پدیده کمپتون
ب - پدیده فوتوالکتریک
ج - پدیده تامسون
د - تولید جفت یون

51 -  کدامیک از داروهای زیر به عنوان پروتکتور در کاربرد اشعه ایکس استفاده می شود؟
الف - سیستامین
ب - پورومایسین
ج - اکتینومایسین
د - متوتروکسایتها

52 -  در تصویربرداری MRI فرکانس Larmor.......... می باشد؟
الف - فرکانس چرخش انتقالی پروتون
ب - فرکانس چرخش وضعی پروتون
ج - فرکانس امواج رادیوفرکانس
د - فرکانس میدان مغناطیسی خارجی

53 -  سونوگرافی داپلر برای تشخیص کدام موارد بکار می رود؟
الف - ضایعات جمجمه
ب - بیماریهای چشم
ج - بیماریهای عروقی
د - ضایعات عصبی و تومورهای بدخیم

54 -  شدت اشعه ایکس .......... وابسته است .
الف - با توان دوم mA و KVP
ب - به طور خطی با mA و توان دوم KVP
ج - به طور منحنی اکسپونانسیل صعودی با mA و توان دوم KVP
د - به طور منحنی اکسپونانسیل نزولی با mA و KVP

55 -  در یک لوله مولد اشعه ایکس با کاتد سرد هر قدر فشار گاز داخل لوله کاهش می یابد:
الف - کمیت و کیفیت هر دو کاهش می یابد.
ب - کمیت کمتر، کیفیت اشعه حاصل بیشتر می شود.
ج - کمیت و کیفیت هر دو افزایش می یابد.
د - کمیت افزایش و کیفیت کاهش می یابد.

56 -  کوآنتوم کمیتی .......... است .
الف - با واحد جرم و یک واحد بار مثبت
ب - با واحد جرم و یک واحد بار منفی
ج - با دو واحد جرم و دو واحد عدد اتمی
د - منفصل با جرم ، بار یا انرژی

57 -  اگر لامپ اشعه X محتوی مقداری گاز می بود کدام مورد اتفاق می افتاد؟
الف - جریان الکترونها از کاتد به آند زیاد می شد.
ب - جریان الکترونها از کاتد به آند کم می شد.
ج - اشعه X کمتر و گرمای کمتری تولید می شد.
د - اشعه X بیشتر و گرمای کمتری تولید می شد.

58 -  با افزایش عدد اتمی هدف میزان تولید......... و تعداد......... می شود؟
الف - پرتوهای ترمزی بیشتر - فوتونهای پرانرژی بیشتر
ب - پرتوهای ترمزی بیشتر - فوتونهای کم انرژی بیشتر
ج - پرتوهای ترمزی کمتر - فوتونهای پرانرژی بیشتر
د - پرتوهای ترمزی کمتر - فوتونهای پرانرژی کمتر

59-  Cross Over وCovering Power   در فیلمهای Tabular Grain نسبت به فیلمهای متداول به ترتیب چگونه می باشد؟
الف - کمتر - بیشتر
ب - بیشتر - بیشتر
ج - کمتر - کمتر
د - بیشتر - کمتر

60 -  مزیت تیوبهای اشعه ایکسی که با فرکانس بالا کار می کنند (High Frequency Power Supply)  نسبت به تیوبهای عادی دندان پزشکی کدام است ؟
الف - افزایش عمر تیوب
ب - کاهش مصرف انرژی دستگاه
ج - کاهش دوز جذب بیمار
د - افزایش کنتراست

 61 -  برای انجام رادیوگرافی از Skull بهتر است از فیلم ......... و کنتراست .......... استفاده شود.
الف - سرعت کم - پائین
ب - سرعت کم - بالا
ج - سرعت متوسط - بالا
د - سرعت متوسط - پائین

62 -  اگر در یک رادیوگرافی خارج دهانی تصویر پشت کاست در فیلم رادیوگرافی مشاهده شود حاصل کدامیک از برخوردهای زیر است ؟
الف - تامسون
ب - فتوالکتریک
ج - کمپتون
د - ریلی

63 -  Power Rating در یک دستگاه اشعه X تک فاز Fullwave که 100KVP و 500mA در 1/0 ثانیه ظرفیت داشته باشد چند کیلو وات است ؟
الف - 50
ب - 35
ج - 500
د - برای دستگاههای کم ریپل Power Rating محاسبه نمی گردد.

 64 -  واحد حرارتی (Heat Unit) برای مولد اشعه ایکسی که با شرایط ولتاژ 60 میلی آمپراژ 8 بمدت 4/0 ثانیه کار می کند، چقدر است ؟
الف - 192 وات بر ثانیه
ب - 192 وات ثانیه
ج - 120 وات بر ثانیه
د - 120 وات ثانیه

 65 -  در مورد اینکه " چرا نمی توان در تشعشعات با دوز کم میزان Risk Estimation را بررسی کرد" همه دلایل صادق است  بجز؟
الف - تعداد موارد شناخته شده کم است
ب - سرطان بیماری شایعی است
ج - تمایز سرطان های حاصل از اشعه از دیگر سرطان ها مقدور نیست
د - زمان دریافت اشعه و ایجاد سرطان کوتاه است

 66 -  کدام حالت موجب کاهش انرژی پرتو و تمایل قله منحنی طیف تابشی بطرف چپ می گردد؟
الف - افزایش عدد اتمی هدف
ب - کاهش میلی آمپر
ج - افزایش KVP
د - کاهش ضخامت فیلتر

67 -  برای پرتوهای High - LET نمودار بقا سلولهای انسانی از کدام مدل پیروی می کند؟
الف - Single Target - Single Hit
ب - Multi Target - Single Hit
ج - Single Target - Multi Hit
د - Multi Target - Multi Hit

 68 -  هنگامی که mA دستگاهی از 100 به 50 کاهش یابد به منظور رسیدن به دانسیته چشمی یکسان با زمان ثابت می توان KVP دستگاه رااز 100 به ........... تغییر داد.
الف - 200
ب - 150
ج - 115
د - 140

69 -  هنگام استفاده از Fractionation در رادیوتراپی در منحنی بقاء سلولهای سرطانی چه تغییری بوجود می آید؟
الف - Dq و Do ثابت می ماند و n افزایش می یابد
ب - Dq و n ثابت می ماند و Do افزایش می یابد
ج - Dq و Do کاهش می یابد و n ثابت می ماند
د - Do و n افزایش می یابد و Dq ثابت می ماند

70 -  نقش هیدروکینون در تشکیل منحنی کاراکتریستیک و تصویر سازی رادیوگرافی چیست ؟
الف - ایجاد شانه منحنی و سایه های خاکستری فیلم
ب - ایجاد شانه منحنی و سایه های سیاه فیلم
ج - ایجاد پاشنه منحنی و سایه های خاکستری فیلم
د - ایجاد پاشنه منحنی و سایه های سیاه فیلم

71 -  منحنی های MTF دو دستگاه سی تی اسکن A و B نشان داده شده است . وضوح تصویر در کدام دستگاه بیشتر می باشد و در این دستگاه کوچکترین شی قابل مشاهده چند میلی متر است ؟

آزمون بورد تخصصی رادیولوژی


 الف - 25/A - 1
ب - 66/A  - 1
ج - 25/B - 1
د - 66/B - 1

 72 -  کدام منحنی نشانگر رابطه بروز Cataract و میزان تابش را می باشد؟

آزمون بورد تخصصی رادیولوژی


 الف -
 ب -
 ج -
د -
 73 -  مکانیزم عمل فتوتایمرها براساس چیست ؟
الف - در Control Panel قرار گرفته و براساس زمان اشعه تنظیم می شود.
ب - در Control Panel قرار گرفته و براساس دامنه دانسیته مورد نیاز تنظیم می شود.
ج - بین بیمار و فیلم قرار گرفته و براساس زمان اشعه تنظیم می شود.
د - بین بیمار و فیلم قرار گرفته و براساس دامنه دانسیته مورد نیاز تنظیم می شود.

74 -  خاصیت رنگهای جاذب (Absorbing Dyes) در ترکیب فیلم های رادیوگرافی چیست ؟
الف - افزایش کنتراست و کاهش گستره فیلم
ب - افزایش سرعت فیلم و وضوح تصویر
ج - کاهش کوانتوم ماتل
د - کاهش کنتراست و افزایش گستره فیلم

 75 -  ریسک قطعی ابتلاء به لوسمی در اثر پرتوگیری ، 5 مورد در یک میلیون نفر به ازاء هر راد تابش در سال محاسبه شده است . اگردر یک حادثه اتمی 000/300 (سیصد هزار) نفر در شهر ساکن بوده باشند و هر یک به طور متوسط 5 راد پرتوگیری کرده باشند، در یک دوره ده ساله چه تعداد لوسمی در اثر پرتوگیری مورد انتظار خواهد بود؟
الف - 15 مورد
ب - 30 مورد
ج - 45 مورد
د - 75 مورد

  76-  Stroboscopic Effect  در کدامیک از دستگاههای اشعه X ایجاد می گردد؟
الف - تمام موج
ب - سه فاز ( 6 پالس )
ج - سه فاز ( 12 پالس )
د - پرفرکانس

77 -  در رادیوتراپی کودکان کدام مرحله دندانی نسبت  به اشعه مقاوم است ؟
الف - کلسیفیکاسیون
ب - تشکیل جوانه
ج - رویش دندان
د - شکل گیری دندان

78 -  در یک گرید قطر نوارهای سربی 50 میکرون می باشد به منظور آنکه فرکانس گرید 25 خط بر سانتی متر باشد فاصله بین نوارهای سربی گرید چند میکرون می باشد؟
الف - 400
ب - 350
ج - 2
د - 20

 79 -  کدامیک از عوامل در ایجاد Noise رادیوگرافی کمترین تاثیر را دارد؟
الف - Film Graininess
ب - Quantom Mottle
ج - High KVP & Low mA
د - Structure Mottle

 80 -  کنتراست و Latitude در کاستهای نامتقارن در سمت رو به اشعه به ترتیب .......... و .......... می باشد.
الف - زیاد - کم
ب - زیاد - زیاد
ج - کم - کم
د - کم - زیاد

 81 -  جهت بررسی Xerostomia کدام تکنیک ارجح است ؟
الف - MRI
ب - CT - Scan
ج - Sonography
د - Scintigraphy

 82 -  بهترین تکنیک جهت بررسی سکستر کدام مورد است ؟
الف - سی تی اسکن
ب - توموگرافی
ج - پزشکی هسته ای
د - رادیوگرافی های ساده

 83 -  در سونوگرافی ، غده تحت فکی و پاروتید مشابه ..........می باشد.
الف - غدد لنفاوی
ب - چربی
ج - تیروئید
د - پاراتیروئید

 84 -  نمای زنجیره سوسیس در سیالوگرافی مربوط به کدام مورد است ؟
الف - سیالودوشیت
ب - سیال آدنیت اتوایمیون
ج - سیالوزیس
د - تومورهای غدد بزاقی

85 -  اسکن استخوان با سیترات گالیوم در تشخیص کدام مورد بکار می رود؟
الف - سکستر
ب - متاستاز استخوانی
ج - فعالیت استخوان سازی
د - انفیلتراسیون آماسی

 86 -  اگر در یک تصویر CT Scan بخواهیم با حداکثر کنتراست بافتها را از هم متمایز مشاهده کنیم Level و Width دستگاه به ترتیب .........و.......... تنظیم می گردد.
الف - کم - زیاد
ب - زیاد - زیاد
ج - کم - کم
د - زیاد - کم

87 -  در تکنیک دیجیتال رادیوگرافی ، سیستم PSP سطح فعال ........... و گستره دینامیک .......... نسبت به CCD دارد.
الف - کمتر - وسیعتر
ب - بیشتر - وسیعتر
ج - کمتر - باریکتر
د - بیشتر - باریکتر

  88 -  اگر دندان 4 لینگوالی رویش پیدا کرده باشد نسبت به دندان 4 در کلیشه پانورامیک به کدام وضعیت مشاهده می شود؟
الف - دندان4 | پهن تر و بالاتر از دندان | 4
ب - دندان 4 | پهن تر و پائین تر از دندان| 4
ج - دندان 4 |  باریک تر و بالاتر از دندان| 4
د - دندان 4 | باریکتر و پائین تر از دندان | 4

 89 -  وجود توروس مندیبولاریس در رادیوگرافی پانورامیک پیش از جراحی ایمیلنت موجب بروز اشکال در تخمین .......... می شود.
الف - محل کرست استخوان
ب - محل کانال دندانی تحتانی
ج - محل سوراخ منتال
د - محل مارکرهای فلزی

 90 -  در توموگرافی کامپیوتری به منظور تنظیم ضخامت لایه وضوح کدام عامل موثر است ؟
الف - زاویه چرخش تیوب
ب - ابعاد پیکسل
ج - ابعاد وکسل
د - ابعاد و تعداد کریستالهای سینتیلیشن

 91 -  هر چه زاویه توموگرافی بازتر باشد قطر لایه مورد نظر.......... و کنتراست تصویر.......... می شود.
الف - بیشتر - کمتر
ب - کمتر - کمتر
ج - بیشتر - بیشتر
د - کمتر - بیشتر

92 -  جهت بررسی مجاری کوچکتر غدد بزاقی با دانسیته خیلی زیاد کدام کنتراست مدیا را پیشنهاد می کنید؟
الف - Sinographin
ب - Lipiodol
ج - Ethiodol
د - Telebrix

93 -  در MRI جهت بررسی تومورها از تصاویر.......... و جهت بررسی جزئیات آناتومیک از تصاویر.......... استفاده می شود.
الف - T1 - T2
ب - T2 - T2
ج - T1 - T1
د - T2 - T1

 94 -  در یک رادیوگرافی پانورامیک قوس پلان اکلوزال تشدید شده و تصویر کندیلها از لبه فوقانی فیلم خارج شده اند، علت چیست ؟
الف - چانه بالاتر از وضعیت صحیح قرار گرفته
ب - چانه پائینتر از وضعیت صحیح قرار گرفته
ج - فک جلوتر از فوکال تراف قرار گرفته
د - فک عقب تر از فوکال تراف قرار گرفته

 95 -  جهت تنظیم ابعاد مقطع تصاویر در MRI کدام فاکتورها موثر می باشند؟
الف - وسعت باند رادیویی و فاصله پالسهای رادیویی
ب - ضخامت سیم پیچ ها (کویل ها) و شیب میدان مغناطیسی
ج - فاصله پالسهای رادیویی و ضخامت کویل ها
د - وسعت باند رادیویی و شیب میدان مغناطیسی

 96 -  برای مشاهده بهتر شکستگی Frontozygomatic کدام تکنیک ارزش بیشتری دارد؟
الف - Lateral Skull
ب - PA Skull
ج - Waters' View
د - Towne's View

97 -  برای بهتر مشاهده شدن سرکندیل در رادیوگرافی پانورامیک کدام تغییر در پوزیشن عادی را باید در نظر بگیریم ؟
الف - تیلت سر بطرف بالا و پروتروژن مندیبل
ب - تیلت سر بطرف بالا و رتروژن مندیبل
ج - تیلت سر بطرف پائین و پروتروژن مندیبل
د - تیلت سر بطرف پائین و رتروژن مندیبل

 98 -  در تکنیک PET دتکتورها به چه نوع تابشی حساس هستند؟
الف - پوزیترون
ب - بتا
ج - نوترون
د - گاما

 99 -  وجود یک یا چند باند سیاه عمودی در روی کلیشه های پانورامیک به علت کدام یک از عوامل زیر است ؟
الف - الکتریسته ساکن
ب - خراش کاست یا فیلم با ناخن
ج - اثر انگشت
د - حرکت نکردن متعارف کاست در حین رادیوگرافی

100 -  خطای Pi Line در پروسسور اتوماتیک در چه زمانی رخ می دهد؟
الف - اضافی داروی ظهور و ثبوت بر فیلم بماند.
ب - قطر رولرها یک اینچ باشد.
ج - سطح رولرها تمیز نباشد.
د - فیلم داخل پروسسور درست قرار نگیرد.

 Preview image: 
موضوع:  رادیولوژی فک و صورت
Level:  Postgraduate

بازگشت به فهرست