مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

حاکمیت بالینی درراستای بهبود کیفیت خدمات سلامت دهان

دردنیای امروز، بهبود مستمر کیفیت، جزء جدائی ناپذیر ماموریت ارائه دهندگان خدمات است و در هر حوزه باید مدل‌ها و ابزارهائی متناسب با مقتضیات موجود به‌کاررود. حوزه سلامت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سال‌های اخیر، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، مدل حاکمیت بالینی را برای ارتقاء کیفیت خدمات حوزه سلامت توصیه نموده است. در این ارائه به طرح عنوان و مبانی حاکمیت بالینی می‌پردازم وامید دارم تیم سلامت دهان اعم از دندان‌پزشک،کاردان بهداشت دهان، كاردان پروتزدندانی، دستیارکناردندان‌پزشک و...نیز همگام با حوزه سلامت در این مسیر برای ارتقاء کیفیت گام بردارد.  Clinical Governanceاز NHS منشا گرفت و در سال 1997 در انگلستان مطرح گردید و عبارتست از: چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخ‌گو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند. چرا امروزه به حاکمیت بالینی نیازمندیم؟ 1- برای اطمینان از این‌ که موضوع کیفیت مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت ممکن در قلب این خدمات جای دارد. 2- کمک به جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات 3- استفاده بهینه از منابع محدود 4- افزایش اعتماد عمومی به خدمات سلامت 5- برای تحقق مسئولیت های سازمان‌های سلامت که توسط دولت برنامه ریزی شده است محورهای حاکمیت بالینی(مدل 7 محوری ) 1- توجه به مراجعین و همراهان 5- آموزش و یادگیری 2- مدیریت خطر و کارکرد ایمن 6- مدیریت نیروی انسانی 3- استفاده از اطلاعات 7- ممیزی بالینی 4- اثربخشی بالینی

Preview image: 
محل نشر یا ارائه:  کنگره51 انجمن دندان پزشکی ایران
-:  دکتر مهدی سروش
سال ایرانی :  1390
موضوع:  پروتز

بازگشت به فهرست