مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه - دکتر میترا  میرمحمدی

تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه - دکتر میترا میرمحمدی

تهیه، تنظیم و برگردان: دکتر میترا  میرمحمدی
 متخصص جراحی دهان و فک و صورت - PhD در علوم پزشکی

J Oral Maxillofac Surg
  70:1177-1182, 2012
M-Shaped Genioplasty: A New Surgical
J Oral Maxillofac Surg
70:1177-1182, 2012
M-Shaped Genioplasty: A New Surgical  Technique for Sagittal and Vertical Chin  Augmentation: Three Case Reports
Rodrigo Fariña, DDS, Med,* Salvador Valladares, DDS
Leonardo Aguilar, DDS,‡ Juan Pastrian, DDS,§ and Francisco Rojas, DDS

جنیوپلاستیM  شکل:
تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
سه مورد گزارش

تکنیک های جراحی چندی به منظور تصحیح و هارمونی بخشیدن به یک سوم پایینی صورت وجود دارد. در این رابطه، چندین تکنیک شناخته شده برای تصحیح شکل و اندازۀ چانه وجود دارد که در آن ها از انواع ایمپلنت های چانه و یا  استئوتومی های چانه استفاده می شود که بتواند موقعیت فضایی چانه را تغییر دهد و کانتور جدیدی از صورت ایجاد کند.
برای تکنیک های آلوپلاستیک، ایمپلنت های سیلیکونی در موقعیت سوپراپریوستال و ساب پریوستال به منظور بهبود پیش آمدگی و نیمرخ یک سوم تحتانی صورت به‌کار رفته است. همچنین از ایمپلنت های پلی اتیلن متخلخل(با منافذ µm300-100 ) استفاده می شود که اجازه رویش بافت فیبروز را به درون خود می دهد و باعث افزایش فیکس شدن آن در ناحیه می گردد.
عوارض شرح داده شده در این تکنیک ها شامل عفونت، بیرون زدگی، حجم نامناسب، جا به جایی، انقباض کپسولی، کشیدگی لب پایین و تحلیل استخوان می باشد.
جنیوپلاستی تکنیک جراحی تطبیق پذیر و راحتی است که به فرد اجازۀ تغییر آناتومی طبیعی چانه را در 3 امتداد فضایی می دهد. این جراحی اولین بار در سال 1940 توسط Hofer  شرح داده شده است که آن را به عنوان استئوتومی افقی قدام فک پایین تشریح کرده است که اندیکاسیون های فراوانی از جمله انواع اندیکاسیون های عملکردی و استتیک دارد. از جمله عوارض پایه ای به همراه این تکنیک، آسیب به عصب منتال، استحکام ناکافی، عدم یکپارچگی، ناقرینگی و نامنظمی های آن است، مواردی از نکروز پالپ دندان های قدامی پایین بعد از فیکساسیون با پیچ گزارش شده است.
جنیوپلاستی دومین استئوتومی متداول است که در حال حاضر در استخوان های صورت به اجرا در می آید. دسترسی معمول آن به طریق داخل دهانی است که نیاز به برش وستیبولار لبیال تا محدودۀ اولین پره مولر از هر دو طرف دارد. کنار زدن بافت های ناحیۀ قدام فک پایین تا دیدن عصب منتال انجام می شود. طرح استئوتومی باید اجازۀ تحرک قطعه دیستالی را در هر یک از سه جهت فضایی ( قدامی خلفی ، مدیولترال یا عمودی ) بدهد که بستگی به هدف از تصحیح چانه دارد که در چه بعدی ( عمودی ، افقی یا ساژیتال ) دچار نقص یا اضافی است. بنابراین در موارد با نقص ارتفاع چانه، گذاشتن گرفت اینترپوزیشنال در میان قطعات جدا شده که از طریق استئوسنتز فیکس می شوند صورت می گیرد.
هدف از گزارش فعلی، نشان دادن طرح جدیدی از جنیوپلاستی است که به چانه امکان جلو کشیدن و پایین آوردن بدون نیاز به استفاده از گرفت استخوانی اینترپوزیشنال و یا مواد آلوپلاستیک را می دهد و کسب نتایج مثبت برای هر گونه از این موارد را به دنبال دارد.
تشریح تکنیکی: طرح استئوتومی با شکل M در جنیوپلاستی امکان افزایش ارتفاع چانه و جلو بردن آن را در پلن ساژیتال به ما می دهد. این طرح استئوتومی بر اساس جا به جایی 2 قطعه استخوانی بر روی شیب پلن شیب دار به سمت جلو و پایین است. لبه پشتی استئوتومی باید تا حد امکان افقی و زیر سوراخ منتال باشد تا یکپارچگی کنارۀ بازیلار حفظ شود. میزان تمایل و شیب بر طبق وسعت جا به جایی در بعد عمودی ( محور Y ) و ساژیتال ( محور X ) بیمار تعیین می شود. بنابراین Tan a = y /x (Tan a  تانژانت زاویه شیب است که در سیستم Sexagesimal اندازه گرفته می شود ).

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Osteotomy design from front view.


 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
 Displacement of distal fragment in anteroposterior direction

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Osteotomy design from side view. X axis represents sagittal plane and Y axis, vertical plane.

جنیوپلاستی افقی برای موارد با رتروگنی متوسط قادر به جلو آوردن چانه در پلن قدامی – خلفی تا 14 میلی متر است. میزان جا به جایی بستگی به طول برش و کنتاکت سطوح قطعات شکسته شده دارد. در موارد شدید رتروگنی با نیاز به جا به جایی بیش از 14 میلی متر می توان جنیوپلاستی به تناوب را به مورد اجرا درآورد. با استفاده از 2 یا 3 استئوتومی موازی هم و با فیکساسیون قطعۀ وسطی (میانی) به قطعۀ پروگزیمال و قطعۀ دیستال به قطعۀ میانی می توان موفق به 20 میلی متر جلو آورده شدن چانه شد. بالعکس، در موارد فزونی ساژیتالی چانه، قطعۀ دیستالی به همراه بافت های نرم مجاور آن اغلب به عقب حرکت داده می شود.
این تکنیک جدید جنیوپلاستی (M-Shaped) امکان افزایش ابعاد در ارتفاع صورت به همراه پیش آمدگی ساژیتال چانه را بدون گذاشتن گرفت یا مواد بینابینی فراهم می آورد. همچنین با تعیین زاویه برای مسیر استئوتومی، می توان طرح استئوتومی را برای هر فرد به طور اختصاصی بوجود آورد. همچنین کاهش قیمت گذاشتن گرفت به همراه فقدان عوارض محل برداشت گرفت و محل گیرندۀ گرفت از مزیت های این روش محسوب می شود که با یک محاسبۀ سادۀ هندسی اجازۀ جا به جایی چانه در جهت عمودی و ساژیتال، بنا به نیاز هر بیمار را به ما می دهد

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 1, intraoperative view of fixation with chin advancement and descent.

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 1, before surgery, front view

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 1, after surgery, front view, at 14 months of follow-up.

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 1, before surgery, side view.

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 1, after surgery, side view, at 14 months of follow-up.

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 1, lateral teleradiography, 15 months after surgery.

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 2, before surgery, side view

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 2, after surgery, side view, at 20 months of follow-up.

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 3, before surgery, side view.

 تکنیک جدیدی برای جراحی آگمنتاسیون ساژیتال و عمودی چانه
Patient 3, after surgery, side view, at 10 months of follow-up.

Preview image: 
کاربر مرتبط:  میترا میرمحمدی | Mirmohamadi
موضوع:  جراحی فک و صورت

بازگشت به فهرست