مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

نکاتی در مورد جراحی ارتوگناتیک:بیژن اخوان آذری

دکتر بیژن اخوان آذری

خلاصه:
ارتو سر جری یک شاه راه درمان است که جراح،ارتدنتیست و بیمار در سه خط این راه ب دیسیپلین و مقررات خاص در حال رانندگی هستند تا با موفقیت ،سلامت و رضایت خاطر کامل به مقصد برسند. تمام مقررات این راه درمانی بایستی رعایت گردد تا از هر نوع خسارت روحی و جسمی به پزشک و بیمار جلوگیری شود.
محدودیت در سرعت ما را وادار می سازد که از هر نوع عجله در درمان جلوگیری کنیم که تاسف بعدی را به همراه نداشته باشد.
زمان بندی در درمان یک فاکتور با اهمیت در درمان صحیح تلقی می گردد.
درمان های طولانی می تواند بیمار و اطرافیان او را نه فقط در مورد درمان های ارتوگناتیک بلکه در مورد هر درمان دیگری در آینده دل سرد و نا امید سازد.

Points in Orthodontic Surgery

Summery:
Orthosurgery is a highway of treatment that surgeonorthodontist and patient are running in disciplines in the three lanes of this way to reach to a satisfactory, successful and healthy destination. All regulations of this way of treatment should be regarded to avoid any physical and psychological damage to patient and doctors.
Speed limit makes us to avoid any hasty start that are soon regretted.
Timing is an important factor for proper treatment. Long term treatment can make patient and her or his family disappointed not only in dento-facial deformity but also produce a negative reaction for any type of treatment in future life.

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست