مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

مقایسه دو نوع face bowدر طراحی جراحی ارتوگناتیک:غلامرضا فیروزه ای

دکتر غلامرضا فیروزه ای

دراین تحقیق دو نوع face bow به نام های Denar وDentatus  که به صورت گسترده در طراحی جراحی ارتوگناتیک استفاده می شوند از نظر reproducibility مقایسه شدند.
متد جدیدی که در آن امکان بررسی تغییرات فک بالا را در فضای سه بعدی امکان می ساخت ارائه گردید.
این متد ما را قادر به مقایسه واقعی دو سیستم face-bow در انواع نا هنجاری های فکی دندانی و همچنین رکوردهای گرفته شده توسط دو عمل کننده جداگانه ساخت.
در حالت کلی عدم reproducibility در هر نوع face-bow مشاهده گردید اگر چه نوع Denar با P<0/001 ازنوع Dentatus بهتر بود.
البته در هر دو نوع face-bow خطاهای مشاهده شده در صفحات قدامی خلفی و جانبی بیشتر از صفحه عمودی بود و تفاوت خاصی در رکودهای گرفته شده توسط دو عمل کننده مختلف دیده نشد.

A comparative study of two arbitrary
Face-bow transfer systems for
Orthogenathic surgery planning

:Summary
The relative reproducibility of two widely used arbitrary facebow transfer system, the Denar Slidematic and the Dentatus  type AEB, was assessed for use in orthognatic surgery planning.

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست