مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

ملاحظات بیومکانیک در مبتلایان تحلیل استخوان آلوئول:الهیار گرامی

(تجزیه و تحلیل 3 بعدی به کمک روش المان محدود)
دکتر الهیار گرامی

خلاصه:
هدف اصلی این تحقیق بررسی حرکت دندان در افرادی است که دچار تحلیل استخوان آلوئول گردیده اند و مقایسه آن با افراد سالم می باشد. روش المان محدود(Finite Element ) به دلیل ویژگی های منحصر به فردش انتخاب گردید. شش مدل 3 بعدی از ثنایای میانی فک بالا با ابعاد میانگین در محیط نرم افزاری ANSYS طراحی و آنالیز گردید. تفاوت مدل ها تنها در ارتفاع استخوان آلوئول بوده است.نیروی یک نیوتنی در سطح لبیال اعمال گردید و نتایج از دیدگاه جابه جایی و تنش مورد ارزیابی قرار گرفتند. به طور خلاصه M/F لازم جهت حرکت جسمی دندان با پیشرفت تحلیل استخوان ، افزایش می یابد. CRes به طرف آپکس حرکت می کند و مرکز چرخش حاصل از حرکت tipping نیز به تدریج به سمت سرویکال متمایل می گردد.

Biomechanical consideration in the treatment of the patients with alveolar bone l oss
3D analysis using Finite Element Method3

Summary:
The main goal of this study was to evaluate the behavior of initial tooth displacements associated with alveolar bone loss situation when loaded by a force of 1N.Six 3D models of an upper central incisor with normal bone height and various degrees of alveolar bone loss were designed and analized out put data madel it clear that the M/F ratio required to produce bodily movement increases in association with alveolar bone loss ( CRes shifted apically.CRot produced by a single force ) in tipping shifted toward the cervical line. Some stress points of view were also assessed.

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست