مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

رابطه اورلپ سنترال بالا با امبراژور لثه ای:حسین ارباب زاده بروجنی

دکتر حسین ارباب زاده بروجنی

خلاصه:
دراین بحث رابطه ایجاد فضای امبراژور لثه ای بیش از حد و تشکیل Black Triangle که از لحاظ زیبایی در دندان های سانترال ناپسند می باشد و وجود اورلپ قبل از درمان ارتودنسی در این دندان ها مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از عوامل ایجاد این مثلث سیاه و فضای باز وجود اورلپ بین این دندان ها قبل از درمان ارتودنسی می باشد که وجود این رابطه در افرادی که کراودینگ در فک بالا دارند شایع است.
بر طبق اظهار( Kurth، Kokich)2001  و( Burke، Tetz)1994 بطور میانگین در 30% الی 40% افرادی که دارای Overlap    در دندانهای سانترال بالا هستند؛ بعد از درمان ارتودنسی ثابت مقادیر مختلفی از باز بودن امبراژور لثه ای دیده می شود که به شکل فضای سیاه مثلثی شکل و نازیبا در این افراد مشاهده می گردد.
این پدیده نازیبا رابطه مستقیم با فاصله Contact Point این دندانها تا Crest آلوئل بعد از درمان ارتودنسی دارد بنابراین دز بیماران Adult و افرادیکه Crown/ Root Ratio بزرگتری دارند بیشتر دیده می شود.
در این بحث علاوه بر بررسی عوامل ایجاد این مشکل راههای مقابله با این عارضه در حین درمان ارتودنسی و راههای دیگر مقابله بعد از درمان ارتودنسی نیز ارائه می گردند.  
 

Reltion of pretreatment overlap and post orthodontis treatment gingival embrasure space of maxillary central incisors

Sammary
In this discussion relation of increased posttreatment gingival embrasure space )BLACK TRIANGLE( which is an unaesthetic and unfavorable problem، with pretreatment overlap of central upper incisors is reviewed
On of the causes of black triangle or increased gingival embrasure space between central upper incisors after orthodontic treatment is pretreatment overlap between these teeth، which is common in patients with maxillary anterior crowding
(According to Kokich and Kurth )2001 (and Burke and Tetz )1994 to 40 percent of patients who had overlap of maxillary central 30 incisors pretreatment will show different size of Black Triangle after fix Orthodontic treatment
This unaesthetic phenomena has direct relation with the distance between contact point to Alveolar crest and is mostly seen in adult patients and teeth with higher Crown/Root ratio In this discussion in addition to the causes of this problem the ways to avoid having Black triangle is also discussed

 


Preview image: 

بازگشت به فهرست