مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

عوارض و پيامدهاي جانبي درمانهاي ارتودنسي: فهيمه فرزانگان

عوارض و پيامدهاي جانبي درمانهاي ارتودنسي

دكتر فهيمه فرزانگان
مقدمه و هدف : با توجه به گسترش روزافزون معالجات ارتودنسي و روي آوردن دندانپزشكان عمومي به ارائه اين درمانها، دانستن عوارض و پيامدهاي جانبي اين قبيل درمانها و پيشگيري و كنترل آنها ضروري به نظر مي رسد. لذا در اين سخنراني سعي مي شود كه اين مسائل شفافتر شده تا همكاران محترم با ديد بازتر و اطلاعات بيشتر در اين زمينه گام بردارند.
مواد و روشها : از يك ديدگاه عوارض درمانهاي ارتودنسي را مي توان به سه دسته بزرگ تقسيم كرد. اول عوارض مربوط به خود بيمار كه از آن جمله بهداشت و بيماريهاي متابوليك مي باشد. دوم عوارض مربوط به درمان ارتودنسي كه آلرژي به مواد بكار رفته از آن جمله اند و سوم عوارض مربوط به درمانگر از قبيل طرح درمان اشتباه، مشكلات پريودنتال شديد، تحليل ريشه و ... در اين سخنراني سعي شده با استفاده از كتب و مقالات جديد اين عوارض و راههاي پيشگيري و كنترل آنها توضيح داده شود. بعلاوه نتيجه تجارب كلينيكي شخصي و همچنين تجارب همكاران محترم بصورت case presentation كه شامل مواجهه با اين عوارض و كنترل آنها مي باشد ارائه مي شود.
يافته ها : برخي از عوارض ارتودنسي از قبيل طرح درمان اشتباه، تحليل ريشه در اثر نيروي زياد، سوراخ شدن صفحه كورتيكال، ايجاد آلرژي شديد در فرد با سابقه آلرژي و ... را مي توان به خوبي پيشگيري كرد و برخي ديگر از قبيل دكلسيفيكاسيون مينا در اثر بهداشت ضعيف، تركهاي مينايي ايجاد شده در اثر چسباندن و كندن براكت و ... را كنترل نمود.
نتيجه گيري : داشتن درك صحيح از درمان ارتودنسي و پيش بيني عوارض نامطلوب اين درمانها سبب مي شود در ارائه اين درمانها آگاهانه تر گام برداريم.

Preview image: 

بازگشت به فهرست