مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

حوادث حين درمان و روشهاي پيشگيري و درمان: ندا حاجي حسني

حوادث حين درمان و روشهاي پيشگيري و درمان

دكتر ندا حاجي حسني
در درمان كانال ريشه همانند اعمال پيچيده دندانپزشكي ديگر احتمال ايجاد موقعيت ناخواسته و پيش بيني نشده حوادث حين درمان وجود دارد كه ترس از اين حوادث حين درمان نبايد باعث شك و ترديد در انجام درمان ريشه شود. آگاهي از علل ايجاد حوادث حين درمان ميتواند در جلوگيري از اين اتفاقات كمك كننده باشد. همچنين عمل كننده بايد راههاي شناخت و درمان اين حوادث را بداند و از تأثير حوادث بر پيش آگهي درمان آگاهي كامل داشته باشد.
اين مقاله به مباحث زير مي پردازد :
1 – انواع حوادث رايج حين درمان
الف) پرفوراسيون اطاقك پالپ حين تهيه حفره دسترسي
ب) ايجاد لج (پله)
ج) وسايل شكسته
د) پرفوراسيونهاي ريشه
ه) شكستگي عمودي ريشه
2 – علل
3 – پيشگيري
4 – درمان
5 – پيش آگهي

Preview image: 

بازگشت به فهرست