مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

كاربرد ليزر كم توان در درمان سندرم اختلال دردناك عضلات فک:اميرمنصور شيرانی (MPDS)

كاربرد ليزر كم توان در درمان سندرم اختلال دردناك عضلات فك (MPDS)

دكتر اميرمنصور شيراني
مقدمه و هدف : سندرم اختلال دردناك عضلات فك شايعترين علت درد و اختلال در عملكرد سيستم جونده مي باشد. در اين تحقيق به بررسي كارايي ليزر كم توان در كاهش درد عضلات جونده در اين بيماران پرداخته شد.
مواد و روشها : 16 بيمار بررسي شدند. بيماران به طور تصادفي به دو گروه درمان و ليزر تقسيم شدند. براي گروه ليزر دو نوع ليزر       In Ga Al As , Ga As در نواحي عضلات دردناك بكار رفت. براي گروه كنترل، روند مشابه بود ولي توسط سري ديگر دستگاه، ليزر بر روي زمين تابيده شد. ميزان درد توسط VAS در چهار نوبت سنجيده شد. نتايج در دو گروه ارزيابي آماري شد.
يافته ها : در دو گروه ميزان كاهش درد قبل و بعد از كار معني دار بود ولي كاهش درد در گروه ليزر بيشتر بود و اين تفاوت با گروه كنترل معني دار بود (P<0/031)
بحث و نتيجه گيري : در اين مطالعه ديده شد كه ليزر كم توان يك ابزار مؤثر براي كاهش درد عضلات جونده مي باشد و اثر آن با تأثير پلاسبو متفاوت است. با استفاده از دو نوع ليزر در اين مطالعه به جاي يك نوع در مطالعات ديگر، زمان درمان كمتر بود.

Preview image: 

بازگشت به فهرست