مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

تازه هاي تشخيصي – درماني بيماريهاي كليوي مزمن براي دندانپزشكان: پژمان وزيري

تازه هاي تشخيصي – درماني بيماريهاي كليوي مزمن براي دندانپزشكان

دكتر پژمان وزيري

برخلاف بيماراني كه بيماريهاي كليوي حاد دارند، اكثر كساني كه دچار بيماري كليوي مزمن (CRD) مي باشند به طور پيشرونده و غيرقابل برگشتي توده كليوي خود را براي بدوش كشيدن فعاليت هاي حياتي كليوي از دست مي دهند. اين بيماران اگر بدون درمان رها شوند دچار عوارض تهديدكننده زندگي خواهند شد. خوشبختانه درمانهاي امروزي مثل دياليز يا پيوند كليه خيلي زياد سبب كاهش خطر چنين عوارضي شده است با اين حال ممكن است بيماران تعدادي از عوارض مرتبط با اين درمانها را داشته باشند.
دندانپزشكان و كساني كه با امور بهداشتي دهان سر و كار دارند با بيماران دچار بيماري كليوي مزمن CRD برخورد خواهند كرد و لذا لازم است كه اطلاعات و دانش خود را درباره :
1 – اپيدميولوژي ريسك فاكتورها و تدابير درماني پزشكي CRD
2 – عوارض بيشماري كه بيماران CRD ممكن است تجربه كنند
3 – استراتژي هاي دنداني دهاني جديد براي بيماران با CRD به روز كنند
هدف از اين مطالعه بررسي و ارائه روشهاي درماني – تشخيص به روز شده بيماران كليوي با منظر دندانپزشكي است.

Preview image: 

بازگشت به فهرست