مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

پروتزهاي تلسكوپيك متكي بر پايه دنداني: كيميا عطار

پروتزهاي تلسكوپيك متكي بر پايه دنداني

دكتر كيميا عطار
يكي از انواع درمانهاي بر پايه اوردنچر پروتزهاي تلسكوپيك مي باشد كه ابتدا در سال 1958 آقاي Korber اين روش را معرفي كردند. با اين روش درمان علاوه بر اثر اسپيلنت كردن، اجتناب از تحليل بيشتر ريج باقيمانده، قابل تنظيم بودن گير بين روكش داخلي و خارجي، زيبايي به نحو قابل ملاحظه اي بهبود يافته، صحبت كردن بيمار راحت تر و حس چشايي بيمار محفوظ مي ماند. اين نوع پروتزها مي تواند صرفاً با ساپورت دنداني بوده و يا از ساپورت نسج و دندان استفاده كند. در اين مطالعه، شرح طرح درمان و مراحل كلينيكي يك نمونه پروتزهاي تلسكوپيك متكي بر پايه دنداني مورد بررسي قرار مي گيرد.
اين درمان در دانشكده دندانپزشكي اصفهان بخش پروتزهاي تخصصي صورت گرفت و بيمار طي دو سال پيگيري شرايط مطلوبي داشت.


Preview image: 

بازگشت به فهرست