مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسي تأثير طرح پروتز پارسيل انتهاي آزاد در ميزان تنش هاي ايجاد شده در فك: رسول اربابي كلاتي

بررسي تأثير طرح پروتز پارسيل انتهاي آزاد در ميزان تنش هاي ايجاد شده در فك

دكتر رسول اربابي كلاتي
بيان مسئله : در طراحي پروتزهاي انتهاي آزاد در زمينه انتخاب محل رست و بازوي گير نظرات كاملاً متفاوتي وجود دارد. بيشترين بحثها و اختلاف نظرها در اين زمينه به منظور به حداقل رساندن حركات دندان پايه در حين Function مي باشد
مواد و روشها : با كمك فايل CT±Scan مرد 60 ساله مدل سه بعدي فك پايين شد. سپس مدل سازي طرح هاي مختلف پروتز پارسيل كه شامل جابجايي محل رست سيت و بازوي نگهدارنده I-Bar انجام شد. با اعمال نيرو به مدلها تحليل تنش آغاز گرديد.
نتايج و بحث : بر اساس نتايج اين مطالعه بسياري از فوايد رست مزيال جنبه تئوري داشته و در عمل جابجايي چند ميليمتري رست از ديستال به مزيال دندان پايه صرفنظر از محل بازوي گير در سطح باكال تغييري در ميزان تنش ايجاد نمي كند. بدين ترتيب مي توان بدون توجه به توزيع تنش محل تراش رست سيت را با در نظر گرفتن اكلوژن و فضاي موجود جهت ايجاد حجم كافي از فلز انتخاب كرد. در همه حالات استخوان زير سدل داراي مقداري تنش بود، كه در انتهاي ديستال سدل مقدار آن افزايش مي يافت. توزيع تنش I-Bar نيز يكنواخت نبود

Preview image: 

بازگشت به فهرست