مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

رابطه اكلوژن و موقعيت گردن در بيماراني كه براكسيسم دارند: اركيده رادمهر

رابطه اكلوژن و موقعيت گردن در بيماراني كه براكسيسم دارند

دكتر اركيده رادمهر
مقدمه و هدف : بررسي رابطه وضعيت سر و گردن در هنگام استراحت فكين با تقسيم بندي مال اكلوژن Angle در بيماران داراي براكسيسم و افراد بدون علائم اختلالات مفصل فكي
مواد و روشها : براي بررسي رابطه فوق از 56 داوطلب با متوسط سني 5/22 سال كه به دو گروه تقسيم شده بودند، عكسبرداري شد و با نرم افزار Alcimagem تحليل و مقايسه گرديد.
يافته ها : نتايج نشان دادند كه تغييرات مقدار زاويه در گروههاي مطالعه شده تفاوت آماري نشان نمي دهد. بر پايه تقسيم بندي مال اكلوژن Angle كلاس I در گروه كنترل و كلاسهاي II و III در گروهي كه پارافانكشن داشتند غالب بود.
نتيجه گيري : مقايسه زاويه چانه اي – جناغي در افراد داراي براكسيسم و كساني كه علائم يا نشانه هاي اختلال مفصل فكي ندارند، تفاوت زيادي بين زواياي كوچك و بزرگ در افراد داراي براكسيسم نشان مي دهد. كلاس II و III به ويژه كلاس II در بين اين افراد بسيار متداول مي باشد.

Preview image: 

بازگشت به فهرست