مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسي ميزان تأثير دهان شويه حاوي اسانسهاي گياهي (ايرشا) در جلوگيري از بروز دراي ساكت: علي حسين مسگرزاده

بررسي ميزان تأثير دهان شويه حاوي اسانسهاي گياهي (ايرشا) در جلوگيري از بروز دراي ساكت

دكتر علي حسين مسگرزاده
مقدمه و هدف : extraction دنداني شايع ترين جراحي است كه در جامعه انجام مي شود و دراي ساكت دردناكترين كامپلي كيشن بعد از كشيدن مي باشد. به منظور تعيين تأثير دهان شويه ايرشا در جلوگيري از دراي ساكت مطالعه اي در بخش جراحي فك و صورت دانشكده دندانپزشكي تبريز انجام گرفت.
مواد و روشها : اين مطالعه به روش شبه تجربي يا qusi experimental بود و جامعه مورد مطالعه را 274 نفر بيمار (128 نفر شاهد و 146 نفر كنترل) با 300 محل دندان كشيده شده تشكيل مي دادند كه از طريق نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب و پرسشنامه در هر دو گروه شاهد و كنترل تكميل مي گرديد. قبل از كشيدن دندان به بيماران گروه كنترل 10 سي سي دهان شويه ايرشا داده مي شد و به مدت 30 ثانيه تا 1 دقيقه دهان شويه مي نمودند. بعد از كشيدن دندان نيز به بيماران گروه كنترل مقداري دهان شويه داده مي شد كه تا 4 روز روزي 3 بار به مدت 1 دقيقه دهان شويه نمايند. روز چهارم با تك تك بيماران تماس گرفته مي شد و از نظر علايم وجود دراي ساكت بر طبق پرسشنامه سؤالاتي مي شد و در صورت بروز دراي ساكت دعوت و مورد معاينه قرار مي گرفتند. سپس نتايج تمامي بيماران كنترل و شاهد تحت آناليز آماري توسط نرم افزار spss قرار مي گرفتند.
يافته ها : در كنترل 4 نفر (5/2%) و در گروه شاهد 15 نفر (6/10%) علايم دراي ساكت را بروز دادند كه اختلاف بين اين دو گروه از نظر آماري با 0.04 p value= معني دار است.
    افرادي كه بيماري سيستميك داشتند نيز در دو گروه شاهد و كنترل با 0.051 p value= اختلاف معني داري داشتند. (16% گروه شاهد و 2/2% گروه كنترل).
    در بيماران سيگاري اختلاف معني داري با 0.017 p value= بين گروه شاهد و كنترل مشاهده شد.
    در بيماراني كه داراي ضايعه پره آپيكال و يا باي فوركيشن بودند بين گروه شاهد و كنترل اختلاف معني داري مشاهده نشد. (0.184 = p value)
    اختلاف بروز در فك بالا و پايين نيز معني دار بود. 0.007=p value)
    افرادي كه بهداشت دهان نامناسب داشتند اختلاف معني داري با (0.008=p value) بين دو گروه شاهد و كنترل مشاهده شد.
نتيجه گيري : دهان شويه آنتي باكتريال ايرشا مي تواند همانند ساير دهان شويه هاي آنتي باكتريال ميزان بروز دراي ساكت را كاهش دهد.
    تجمع باكتريها مي تواند نقش مؤثري در بروز دراي ساكت داشته باشد.
    در بيماراني كه احتمال بالاي بروز دراي ساكت دارند مثل: سيگاري ها و بهداشت نامناسب و تروماي زياد و ...توصيه مي گردد قبل و بعد از كشيدن دندان و حتي جراحي هاي دهان از دهان شويه هاي آنتي باكتريال استفاده شود.

Preview image: 

بازگشت به فهرست