مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

درمان «پوسيدگي هاي زودرس در كودكان: كتايون سالم (ECC)»

درمان «پوسيدگي هاي زودرس در كودكان (ECC)»

دكتر كتايون سالم
مقدمه و هدف : «پوسيدگي زودرس دوران كودكي» مشكل شايعي است كه عليرغم قابل پيشگيري بودن، كماكان سبب بروز مشكلات متعددي براي كودك و خانواده مي گردد. هدف از اين مقاله ارائه نتايج تحقيق انجام شده در مورد «آگاهي مادران از علل ايجاد ECC» و ارائه راهكارهاي درماني اين پوسيدگيها است.
روش و مواد : در طي يك مطالعه توصيفي 280 مادر باردار يا داراي فرزند زير 2 سال مورد پرسش قرار گرفتند. علاوه بر اطلاعات دموگرافيك، ميزان آگاهي بر اساس: شناخت مواد پوسيدگي زا، تأثير شير بر دندانها، روشهاي حفظ سلامت دندانها و زمان مراجعه به دندانپزشك ارزيابي شد. علاوه بر ارائه نتايج بطور مختصر، تعريف كلينيكي پوسيدگي زودرس، شناخت آن در مراحل ابتدايي، پيشگيري زودرس و درمان با روكشهاي سلولوئيد در ادامه توضيح داده       مي شود.
يافته ها : در 20% از مادران ميزان آگاهي بالا ارزيابي شد كه اين رقم در مادران با تحصيلات «ليسانس و بالاتر» 2/28% بود. روش تغذيه با شير خشك يا مادر تأثيري در ميزان آگاهي نداشت.
نتيجه گيري : ميزان آگاهي در زمينه نحوه ايجاد پوسيدگي زودرس و چگونگي پيشگيري از آن در سطح نازلي قرار دارد. با توجه به مراجعه محدود به دندانپزشك در دوران شيرخواري، به نظر مي رسد اطلاع رساني از ساير روشها مانند: مراكز بهداشت و واكسيناسيون، پزشكان اطفال و رسانه هاي جمعي در ايجاد آگاهي و ترغيب والدين به مراجعه زودرس به دندانپزشك مؤثر خواهد بود.

Preview image: 

بازگشت به فهرست