مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسي ميزان شاخصهاي Caries free و dmft در كودكان پيش دبستاني شهر تاكستان در سال 1384: كتايون برهان مجابي

بررسي ميزان شاخصهاي Caries free و dmft در كودكان پيش دبستاني شهر تاكستان در سال 1384

دكتر كتايون برهان مجابي
مقدمه : كودكان Caries free بچه هايي هستند كه شاخص dmft آنها برابر صفر است. تعيين فراواني اين كودكان يكي از شاخص هاي سلامتي دهان و دندان جامعه است.
هدف : تعيين ميزان شاخص هاي Caries free و dmft در كودكان پيش دبستاني شهر تاكستان در سال 1384.
مواد و روشها : در اين مطالعه توصيفي – تحليلي همه كودكان پيش دبستاني شهر تاكستان (630 كودك 5و6و7 ساله) از نظر شاخص Caries free و dmft توسط روش مشاهده و معاينه مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه اي كه حاوي سؤالاتي در زمينه بهداشت دهان، سطح تحصيلات والدين و مصرف شيريني و تنقلات و ... بود، توسط والدين كودكان تكميل گرديد.
يافته ها : شيوع Caries free در كل كودكان 1/21 درصد (دخترها 2/21 ، پسرها 21 درصد) بود. Dmft كل كودكان 1 / 4 (دخترها 05/4 و پسرها 22/4) بدست آمد. هيچ ارتباط معني داري بين Caries free و سطح تحصيلات والدين بدست نيامد 05/0p>). ولي ارتباط معني داري بين Caries free و مصرف شيريني و تنقلات و همچنين مراجعه به دندانپزشك وجود داشت 05/0<p).
نتيجه گيري : شاخص Caries free و dmft در مطالعه ما بطور معني داري متفاوت با هدف تعيين شده توسط WHO در سال 200 بود.

Preview image: 

بازگشت به فهرست