مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

پيشگيري از اختلالات ناشي از پاسچر در دندانپزشكان و پرسنل دندانپزشكي: علي اصغر نورسته

پيشگيري از اختلالات ناشي از پاسچر در دندانپزشكان و پرسنل دندانپزشكي

دكتر علي اصغر نورسته
مقدمه و هدف : عموماً شناخته شده است كه دندانپزشكان و پرسنل آنها از اختلالات ستون فقرات گردني و بخش فوقاني پشت و عضلات آن رنج مي برند. شناخت پاسچر بدو عوامل بيوفيزيكي ايجادكننده آن و اينكه چگونه در اين حرفه اين مسائل تشديد مي شود و چگونه مي توان آنها را از بين برد.
مواد و روشها : اگر چه مطالعات زيادي وجود دارد كه اين نكات را بيان نموده ولي منابع كمي به بيان تمرينات مناسب و اختصاصي براي اين افراد در جهت پيشگيري و رفع اختلال پرداخته است. اينكه بايد اين گروه توانايي و تحمل خود را براي تحمل استرين افزايش دهند واضح است ولي اهميت دارد كه بدانيم چگونه؟
نتايج : بيشتر افراد 80 ساله نيز مي توانند تعادل انعطاف پذيري و قدرت عضلاني خود را مانند 20 سالگي حفظ نمايند چرا كه كاهش قد بيش از 2-3 سانتيمتر بيشتر از اينكه مربوط به كاهش ارتفاع ديسك باشد بيشتر مربوط به تغيير پاسچر است.
نتيجه گيري : اهداف اصلي تمريني عبارت است از :
وضعيت دهي صحيح بيومكانيكي سر و شانه ها
از خستگي ناشي از كشيدگي تقويت عضلات شانه ها و سر براي پيشگيري از خستگي ناشي از كشيدگي
اعمال كشش به عضلات جلويي شانه ها و قفسه سينه براي جلوگيري از سفتي و كوتاهي

Preview image: 

بازگشت به فهرست