مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

هيدروكسيد كلسيم بعنوان سمان لوتينگ موقت: محمدرضا صابوني

هيدروكسيد كلسيم بعنوان سمان لوتينگ موقت

دكتر محمدرضا صابوني
مقدمه و هدف : يكي از مشكلاتي كه در پروتز ثابت با آن مواجه مي شويم دندانهاي وايتال حساس مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي اثر هيدروكسيد كلسيم بر حساسيت دندان تراش خورده مي باشد.
مواد و روشها : در اين مطالعه كارآزمايي باليني چهل زوج دندان مولر اول پايين وايتال مربوط به چهل بيمار كه قرار شده بود كران شوند مورد بررسي قرار گرفتند نحوه تصادفي كردن به اين صورت بود كه ابتدا در طرف راست بطور تصادفي بيست دندان بعنوان گروه هيدروكسيد كلسيم يا گروه آزمايش و دندانهاي سمت چپ به همان تعداد بعنوان گروه شاهد يا پلاسبو در نظر گرفته شد. در مورد بيست بيمار ديگر بعكس عمل شد. بعد از تراش و قبل از سمان كردن كران موقت طبق روش VAS به حساسيت دندان بيماران نمره داده شد. سپس در گروه آزمايش از هيدروكسيد كلسيم بعنوان سمان موقت و در گروه شاهد از سمان زينگ اكسيد اژنل موقتي يا تمپوباند بعنوان پلاسبو استفاده شد. هر 48 ساعت يكبار (تا مدت دو هفته) طبق روش VAS به حساسيت دندانها نمره داده شد و در جدولي ثبت گرديد از آزمون t زوجي براي مقايسه ميانگينها استفاده شد.
يافته ها : در اين مطالعه كارآزمايي باليني نتايج ذيل حاصل شد. طوري كه ميانگين اختلاف قبل و بعد در گروه هيدروكسيد كلسيم برابر ¾ با انحراف معيار 5/1 و در گروه پلاسبو ميانگين اختلاف 7/1 با انحراف معيار 1/1 آزمون t زوجي نشان داد كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار است (p<%5)
نتيجه گيري : در محدوده اين مطالعه نشان داده شد كه هيدروكسيد كلسيم در كاهش يا به صفر رسانيدن حساسيت دندانهاي وايتال حساس بعد از تراش نقش شايان توجهي دارد.

Preview image: 

بازگشت به فهرست