مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بررسي آزادسازي عناصر و ارزيابي سميت سلولي سه نمونه از آلياژهاي پايه نيكل مورد استفاده در دندانپزشكي: محمدعلي صغيري

بررسي آزادسازي عناصر و ارزيابي سميت سلولي سه نمونه از آلياژهاي پايه نيكل مورد استفاده در دندانپزشكي

دكترمحمدعلي صغيري
مقدمه : وجود بعضي از عناصر آلياژي همانند نيكل و بريليوم به موازات اثرات خوبي همانند جلوگيري از اكسيداسيون نامطلوب، تقويت استحكام اتصال و محاسن ديگر، معايبي مانند آزادسازي در محيط دهان و ايجاد سميت بافتي را دارند.
هدف : مجريان اين پژوهش بر آن شدند تا با توجه به مقادير متفاوت عنصر بريليوم در سه آلياژ به نام سوپركست و ويرون 99 و وراباند 2 و ايجاد خاصيت منحصربفرد در كاهش لايه لايه شدن در سطح (ديلمينيتينگ) مقايسه از لحاظ سميت سلولي سه آلياژ ذكر شده را بر روي سلولهاي فيبروبلاست موش L929 انجام دهند.
يافته ها : اين پژوهش بر طبق استاندارد ISO 10993 تهيه و آماده سازي گرديده و پس از 48 ساعت از انجام تست هاي مربوطه ملاحظه گرديد نمونه هاي آلياژ از نظر سميت نسبت به هم و نسبت به گروه كنترل، اختلاف معني دار نداشتند. پس از 72 ساعت، نمونه ها با هم تفاوت معني داري نداشتند ولي نسبت به گروه كنترل اختلاف معني دار ملاحظه گرديد.
نتيجه گيري : از اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت آلياژهاي مورد مطالعه از نظر سميت كوتاه مدت با توجه به مقادير متفاوت عنصر بريليوم، تفاوتي با يكديگر نداشتند. با افزايش زمان مجاورت سلولها با نمونه هاي آلياژ ذكر شده، درجاتي از سيتوتوكسيسيته ملاحظه گرديد.

Preview image: 

بازگشت به فهرست