مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

بازسازي كامل دندان ها ، آسان يا مشكل؟: شروين صلصالي

بازسازي كامل دندان ها ، آسان يا مشكل؟

دكتر شروين صلصالي
مقدمه : در اين مقاله سعي گرديده يك الگوي قدم به قدم و قابل دسترس براي تمامي بيماراني كه نياز به بازسازي كامل دندان ها دارند بيان گردد. محدوده بيماران نيازمند اين نوع درمان از بيمار داراي سايش شديد دندانها تا بي دنداني كامل را شامل مي گردد. بطور كلي هر بيماري كه به دنبال گذاشتن پروتزي جديد، دچار تغيير در  بيش از نيمي از نقاط تماس در Centric Occlusion گردد، نيازبه بازنگري به درمان از زاويه بازسازي كامل دندان ها مي باشد.
مواد و روشها : در اين مقاله با استفاده از آرتيكولاتور آركان، كست هاي تشخيصي، Vacuum shield ، انواع روكش هاي سراميك، P.F.M. و Laminate ، ايمپلنت و Bite Guard اقدام به درمان چندين مورد متفاوت اينگونه بيماران شده است.
يافته ها و نتيجه گيري : درمان بازسازي كامل دندانها اگر با روشي صحيح و اصولي آغاز گردد كاري آسان، لذت بخش و كاملاً قابل پيش بيني خواهد بود و مي تواند درماني زيبا با ماندگاري طولاني را براي بيمار تضمين كند.

Preview image: 

بازگشت به فهرست