مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

وسايل محافظت شخصي و كنترل عفونت: مريم السادات هاشمي پور

وسايل محافظت شخصي و كنترل عفونت

دكتر مريم السادات هاشمي پور
جلوگيري از تماس با ميكروارگانيزم ها از دو راه امكان پذير است. يكي از اين راهها فرار از منبع آلوده و عفوني مي باشد. امروزه پيشگيري از تماس با ميكروارگانيزم ها از طريق مواجه نشدن با آنها و عدم مواجهه با دهان بيمار غيرممكن مي باشد. زيرا ميكروارگانيزم هاي موجود در دهان بيمار بر روي وسايل، انگشتان و حتي ائروسل ها و اسپلترهاي موجود در هوا از طريق پوار آب – هوا، هندپيس هايي با سرعت كم و زياد و دستگاه جرمگيري اولتراسونيك وجود دارند. راه دوم استفاده از سدهايي است كه سبب محافظت شخص در مواجهه با ميكروارگانيزم ها شوند. در دندانپزشكي اين وسايل محافظ شامل دستكش، ماسك، عينك و پوششهاي محافظتي مي باشند. اين وسايل گاهي به نام تجهيزات محافظ شخصي شناخته مي شوند. هدف از اين بررسي مروري بر تاريخچه وسايل محافظ فردي به همراه روش هاي پيشگيري جديد كنترل عفونت از طريق استفاده از اين وسايل مي باشد.

Preview image: 

بازگشت به فهرست