مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها

اهميت "روانشناسي تغيير رفتار" در آموزش بهداشت

آنچه که در تمام تعاريف «آموزش بهداشت» بر آن تاکيد شده اين است که آموزش بايد منجر به تغيير رفتار بهداشتي شود. در غير اين صورت، صرف ارايه اطلاعات صحيح که جزو رفتار مخاطب نشود نمي تواند اثر مفيدي در حفظ سلامت افراد جامعه داشته باشد.
هدف اين مقاله بررسي مباني علمي و عملي روانشناسي تغيير رفتار است تا بهداشتکاران با تلفيق آن با مواد آموزشي، وظيفه خطير آموزش بهداشت را طوري انجام دهند که مطالب آموزش داده شده به صورت عادت و رفتار مخاطب درآيد.
در اين سخنراني درباره اينکه انسان ها چگونه و چه وقت تصميم مي ‏گيرند تغيير کنند و نيز درباره دو انگيزه مهم که عامل انجام يا ترک کارها توسط انسانهاست صحبت مي ‏شود.
تمام کساني که به امر مهم آموزش بهداشت اشتغال دارند، بايد به اصول آموزش تغيير رفتار نيز آشنا باشند تا در کنار ارايه اصول علمي بهداشت و پيشگيري به مخاطبين خود بياموزند چگونه اين اصول را به رفتار و عادت خود تبديل کنند.

Preview image: 

بازگشت به فهرست