مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

آشنايي با طبقه بندي بين المللي بيماري هاي دهان و دندان (ICD-DA) براي دندانپزشكان
محل نشر یا ارائه:  مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) 1380; 14(1 (مسلسل 26)):61-63.
آسيب هاي دنداني در بيماران مبتلا به ديابت غيروابسته به انسولي
محل نشر یا ارائه:  مجله پزشکي هرمزگان بهار 1385; 10(1):71-75
آسيب هاي دنداني در بيماران مبتلا به ديابت غيروابسته به انسولي
محل نشر یا ارائه:  مجله پزشکي هرمزگان بهار 1385; 10(1):71-75
آسيب ناشي از جراحت سوزن در دندانپزشکي
محل نشر یا ارائه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان بهار 1387; 15(2):186-194.
آزادسازي فلورايد از مواد همرنگ دندان گزارش يك مطالعه دوازده ماهه
محل نشر یا ارائه:  مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تابستان 1379; 18(2):107-112
اهمیت بررسی و تشخیص هیستوپاتولوریک در ضایعات پری آپیکال
بررسى ارتباط ميزان فلورايد پايه و pH بزاق با dmft کودکان پنج ساله شهر همدان
ارزیابی نسبت طلایی دندان های قدامی فک بالا در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی همدان در سال 1383-دکترمهدی شیرین زاد،دکتربهنام احمدی
حضور در وب چرا و چگونه؟ حضور در وب چرا و چگونه؟
Dental Education and Dentistry System in Iran-حمیدرضاپاکشیر