مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

درمان های پیچیده ارتودنسی با استفاده از: Mini Screwsو Mini Bone Plates برای بیماران "ارتودنسی- پروتز"
دکتر حمید عادلی نجفی | Adelinadjafi
محل نشر یا ارائه:  کنگره 9 انجمن پرستودنتیست های ایران
اثر عوامل خطر موضعی در موفقیت ایمپلنت
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
سیستم های سلف اچ
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
استنوپروز و management پروستودنتیک
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
انقباض پلیمریزاسیون و روش های مقابله با آن
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
مقایسه بین دو روش در جابه جایی لثه (عمومی و جدید) روی دقت خط خاتمه تراش (مارژین) مدل نهایی
کاربرد لیزر در پروتزهای دندانی
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
کاربردها ، مزایا و محدودیت های MRI در ایمپلنت های دندانی
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
اثر لیزر کم توان هلیوم نئون بر میزان تکثیر ، حیات و خصوصیات فراساختاری فیبروبلاست های انسانی
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
مقایسه آزمایشگاهی تأثیر آماده سازی فضای پست در دندان های درمان ریشه شده باسیلر ZOE بر میزان گیرپست های FRC باند شده با سمان رزینی
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
حرکات فکی و آرتیکولاتورها
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
تکنیک ها و نحوۀ کاربرد مواد باندشونده به دندان بلافاصله پس از اتمام بلچینگ با استفاده از مواد احیاکننده
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
شیوع ناهنجاری های گیج گاهی فکی در بین بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی در سال های 1387-1388
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
مروری بر فیبرپست ها
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
Core build-up materials
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
مقایسه چسبندگی کاندیدیا آلبیکنس به سطوح پالیش شده و نشده سه نوع آکریلیک رزین
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
همراهی CAD-CAM,CBCT
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
مقايسه اثر دو نوع سمان رزينی دوال كيور self adhesive & separate acid etch adhesives بر ميزان گير يك نوع پست در مناطق مختلف ريشه به ره صوروش push out بت in vitro
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
تعيين و مقايسه استحكام خمشی نمونه های كامپوزيتی تقويت شده با فيبر در جهات و موقعيت های متفاوت
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران
مقايسه تأثير گوتايركا با رزيلون برزگر پست های كوارتز با ديواره های كانال ريشه (In vitro )
محل نشر یا ارائه:  کنگره10 انجمن پروستونتیست های ایران