مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

مقایسه میزان گیر چهار سیستم مختلف اتچمنت در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در فک پایین مقایسه میزان گیر چهار سیستم مختلف اتچمنت در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در فک پایین

نجمه فریدون پور | Fereidunpur
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پرستودنتیست ها
نکات مهم در طراحی و ساخت پروتزهای پارسیل انتهای آزاد
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
سمنت های موقت بهترین انتخاب
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
کابرد طب مکمل در دندانپزشکی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
انواع متدهای نوین بارگذاری فوری در ایمپلنتهای دندانی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
Evaluation of the marginal fit of two kinds of porcelain laminate veneers
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
ارائه مراحل ساخت پروتز ماگزیلوفیشیال خارج دهانی گوش در یک بیمار مبتلا به همی فیشیال میکروزومی ( ارائه مورد )
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
بازسازی رنگ در رستوریشنهای زیبایی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
Zirconia abutments for dental implant; discussing the properties
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
بررسی دیدگاههای اکلوژن در پروتزهای با ساپورت ایمپلنت و پروتزهای معمول
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
ارتباط بین بروزperiimplantitis و قسمت پروتزی ایمپلنت های دندانی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
بررسی توزیع تنش در استخوان اطراف ایمپلنت های غیر قرینه پایه اوردنچر به روش آنالیز اجزاء محدود
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
:مروری بر مقالات در ایمپلنتplatform switching مقوله
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
قراردهی و بارگذاری فوری در ایمپلنت ها ی دندانی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
اکلوژن در ایمپلنتها:ملاحظات بیومکانیک در پروتزهای متکی بر ایمپلنت
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
:اصول و روشSpark-Erosion
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
درمان بیماران Hemi Maxillectomy شده با استفاده از ایمپلنت و Bar-Retention
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
تاثیر Torque Tightening بر تطابق مارژین پروتزهای پارسیل ثابت متکی بر ایمپلنت
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
ثبات رنگ دنچرهای کامل در چای و قهوه
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90
طرح درمانهاي ‍پيشنهادي براي اوردنچرمتكي بر ايمپلنت فك پايين
محل نشر یا ارائه:  کنگره 11 انجمن پروستودنتیست های ایران- دی 90