مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

استراتژی های درمان های غیر جراحی در بیماران پریودنتال
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
مروري بر موارد تجويز و عدم تجويز بيوپسي هاي دهاني
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
مروري بر اصول صحيح پردازش و انتقال بيوپسي هاي دهاني به آزمايشگاه پاتولوژي
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
فتوديناميک تراپي (PDT) در درمان ضايعات سرطاني و پيش سرطاني دهان (مقاله مروري)
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
اهمیت رادیولوژی به منظور تشخیص ضایعات فیبرواسئوس
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
HIV: یک عامل اتیولوژیک بیماریهای پریودنتال
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
dental prostheses an etiologic factor of Burning mouth syndrome
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
اهمیت بررسی کلینیکی وهیستوپاتولوژی ضایعات پری آپیکال
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
ارتباط هرپس ویر وسها با ضایعات اندودنتیک
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
عوامل اتیولوژیک و درمان بوی بد دهان (هالیتوزیس)
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
مشکلات دهانی بیماران دارای دنچر مبتلا به دیابت ملیتوس
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
مراحل رویش دندان بصورت شماتیک
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
چروبیسم-گزارش مورد
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
اهمیت تصویربرداری در تشخیص استئونکروز مرتبط با بیس فسفونات ها در فک ها
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
کاربرد سیستم تصویربرداری CBCT در اندودونتیکس: مروری بر مقالات
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
راهنمایی های لازم جهت تجویز انواع رادیوگرافی های دندانی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
کاربرد های تشخیصی Cone beam CT در دندانپزشکی
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
ارزیابی CBCTاز ضخامت استخوان مجاور ایمپلنت
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
استراتژی های درمان های غیر جراحی در بیماران پریودنتال
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90
بررسی میزان پذیرش والدین کودکان مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به روش های کنترل رفتاری در سال های 87-1386
محل نشر یا ارائه:  کنگره 6 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- دی 90