برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

دوره تخصصی سلامت دهان و دندان پزشكی اجتماعی

تعریف :
سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی یکی از دوره‌های تخصصی دندان پزشکی است که شامل پیشگیری، مدیریت، آموزش و پژوهش جهت سیاستگزاری، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش خدمات سلامت دهان و دندان در جامعه می‌باشد و در صورت اتمام موفقیت‌آمیز دوره دانشگاهی به صدور گواهینامه تخصصی می‌انجامد. دانش‌ آموختگانی که در امتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می‌شود توفیق داشته باشند به اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نائل می‌گردند.

هدف کلی:
هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی است که از نظر سطح آگاهی و دانش، میزان اعتقاد و باور و مهارت‌های عملی در حد استانداردهای ملی و جهانی باشند و علاوه بر اینکه در حیطه تخصص خود قادر به ارائه خدمات پیشگیری و درمان با کیفیت مطلوب باشند بتوانند خدمات آموزشی ارائه نموده و در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه این رشته تخصصی نقش فعال ایفا نمایند.

اهداف اختصاصی:
دانش آموختگان دوره تخصصی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی در پایان دوره باید توانایی‌های زیر را کسیب نموده باشند:
1- آشنایی با سیر تحولات سلامت دهان و در دنیا و پیشرفت‌های اخیر آن
2- آشنایی با تشکیلات بهداشت و درمان کشور
3- آشنایی با سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کلان بهداشتی درمانی در کشور
4- آشنایی با شرح وظایف و سیاستگزاری‌های دفتر بهداشت دهان و دندان در کشور
5- انجام تحقیقات و بررسی‌های اپیدمیولوژیک در جامعه
6- شناخت انواع بیماری‌های دهان و دندان، اتیولوژی و نحوه انتقال آنها در بین گروه‌های مختلف جامعه
7- آشنایی و توانایی تجزیه و تحلیل نیازهای درمانی بهداشتی و سلامتی جامعه
8- آشنایی با نحوه برنامه ریزی برای تامین نیازهای جامعه
9- آشنایی با اصول ارتقای سلامت دهان و دندان و آموزش بهداشت در جامعه
10- آشنایی با اصول پیشگیری در دندان پزشکی
11- شناخت ساختار جمعیتی جامعه و روند رشد جمعیت کشور
12- آشنایی با مبانی جامعه شناسی، جامعه شناسی سلامت، گروه‌ها و اقوام اجتماعی و آداب و سنن آنها
13- آشنایی با مبانی اقتصاد و شناخت نحوه تاثیر عوامل اقتصادی بر سلامت عمومی و دهان و دندان آحاد جامعه
14- آشنایی با اصول مدیریت علمی و مدرن متکی بر نوآوری و خلاقیت
15- آشنایی با اصول مدیریت مالی
16- آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک
17- آشنایی با جامعه شناسی دندان پزشکی و فرهنگ‌های حاکم بر محیط‌های دندان پزشکی
18- آشنایی با پزشکی قانونی، اخلاق پزشکی و مبانی حقوقی و اخلاقی در دندان پزشکی
19- آشنایی با اصول ارگونومی، سلامت محیط کار و سلامت شغلی
20- آگاهی از تکنولوژی و فناوی تجهیزات و مواد دندان پزشکی و استانداردهای بین‌المللی آنها
21- توانایی بررسی امکانات مالی، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات دندان پزشکی
22- آشنایی با نحوه پایش و ارزیابی برنامه‌های بهداشتی درمانی سلامت دندان پزشکی جامعه
23- آشنایی با اصول رایانه و کاربرد آن در بهداشت و درمان
24- مهارت‌های ارتباطی، تهیه گزارش و ارایه سخنرانی‌های علمی

ترکیب دروس:
ترکیب دروس دروه تخصصی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی شامل دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیر می‌باشد:
1- دروس علوم پایه: این دروس به عنوان زیر ساخت سایر علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارایه آنها نوآموزی، یاد آوری و تعمیق مباحثی است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندان پزشکی اشاره گردیده است.
دروس علوم پایه جمعاً 309 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند و به دو شکل تدریس می‌شوند:
الف) دروس علوم پایه مشترک به میزان 235 ساعت که توسط متخصصان علوم پایه برای تمام دستیاران دوره‌های تخصصی تدریس می‌شوند.
ب) دروس علوم پایه اختصاصی به میزان 74 ساعت که با مدیریت گروه سلامت دهان و دندان پزشکی و توسط استادان مربوطه صرفاً برای دستیاران این رشته تدریس می‌شوند.
2- دروس علوم وابسته: این دروس در مورد ارتباط علمی متقابل سایر رشته‌های تخصصی دندان پزشکی و پزشکی به بحث پرداخته و دانش، خلاقیت و تصمیم‌گیری صحیح را به دستیاران آموزش می‌دهد به نحوی که دستیاران با شناخت توانائی‌ها، اولویت‌ها، محدودیتها و پیشرفت‌های نوین در علوم مرتبط توانایی شرکت در کار تیمی را جهت ارایه درمان جامع به بیماران کسب نمایند.
دروس علوم وابسته جمعاً 51 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده و به شکل مشترک با گروههای آموزشی مرتبط ارایه خواهند شد.
3- دروس علم تخصصی: این دروس که محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می‌دهند با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی مناسب در حیطه تخصص سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی آموزش داده می‌شوند.
دروس علوم تخصصی جمعاً 2823 ساعت از دوره تخصصی را به خود اختصاص می‌دهند. که توسط استادان گروه آموزشی مربوطه آموزش داده خواهند شد.
جمع کل ساعات آموزشی دوره تخصصی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی به میزان 3189 ساعت می‌باشد.
     
جدول دروس علوم پایه مشترک دوره تخصصی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
جدول دروس علوم پایه اختصاصی دوره تخصصی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
جدول دروس علوم وابسته دوره تخصصی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
جدول دروس علوم تخصصی دوره تخصصی رشته سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی
مبنا: 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

بازگشت به فهرست