برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - شیوه نگارش

راهنمای پایان نامه تحصیلی

شیوه نگارش و مشخصات پایان نامه

به منظور هماهنگی و یکنواخت بودن پایان نامه ها بایستی به صورت مشخص یکسان و با توجه به دستورالعمل شیوه نگارش تهیه شوند. هر چند تعداد زیادی کتاب در شیوه نگارش پایان نامه در رشته های مختلف در دسترس می باشد اما دانشجو با توجه به زمان محدود و مسائل مختلف زمان تحصیل نمی توانند به تمامی آنچه در آن کتب نوشته شده است عمل کند، در این جا چند نکته مهم و ضروری در مورد نگارش و مشخصات پایان نامه آورده می شود.
جلد پایان نامه ترجیحاً مشکی و مشخصات بر روی آن زرکوب می باشد.

مشخصات روی جلداز بالا به پائین شامل:
آرم دانشگاه
نام دانشگاه
نام دانشکده
پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری دندان پزشکی
موضوع یا عنوان (حتی الامکان به زبان فارسی باشد)
نام و نام خانوادگی استاد راهنما
نام و نام خانوادگی استاد مشاور (در صورت وجود)
نام و نام خانوادگی دانشجو
سال تحصیلی و شماره پایان نامه
مشخصات عطف جلد شامل:
زرکوب عنوان پایان نامه و شماره پایان نامه در قسمت عطف جلد الزامی است.
در صورت امکان نام دانشجو و سال تحصیلی هم آورده شود.
ضمیمه2 مشخصات روی جلد و عطف پایان نامه را نشان می دهد.

قسمت های مختلف پایان نامه (به خصوص پایان نامه های تحقیقی)
به طور کلی پایان نامه شامل سه قسمت است که عبارتند از:
الف-  قسمت های ابتدائی
ب- قسمت های اصلی (متن)
ج- قسمت های انتهائی
هر یک از بخش های فوق خود شامل قسمت هائی می باشد.
الف:قسمت های ابتدائی شامل:
جلد پایان نامه
صفحه سفید بعد از جلد
صفحه مشخصات (مشابه روی جلد)
صفحه بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه تقدیم (سپاس، تشکر و قدر دانی: حتی المقدور در یک صفحه و حداکثر دو صفحه، و بیش از دو صفحه مورد تأیید نیست).
پیشگفتار
فهرست مطالب
فهرست جداول، نمودار، تصاویر و ...
ب: قسمت های اصلی متن شامل:
مقدمه
بررسی ماخذ علمی (پژوهش های قبلی)
متدولوژی (مواد و روش)
نتایج
بحث و تفسیر
نتیجه گیری و خلاصه
پیشنهادات و توصیه ها

قسمت های انتهایی شامل:
لیست منابع (رفرانس) مورد استفاده
ضمیمه ها
فتوکپی برگ ثبت موضوع پایان نامه که تاریخ ثبت موضوع در دفتر اداره آموزش در آن باشد.
صفحه ارزشیابی، تصویب و نمره پایان نامه: دقیقاً بایستی مطابق نمونه ای باشد که آموزش ارائه می کند (ضمیمه 3)

اصول تایپ:
-    نکات ضروری در مورد اصول تایپ بایستی رعایت شود. مسؤولیت اصلی به عهده نویسنده است، شخص تایپ کننده بایست به رعایت اصول و حفظ فواصل، هماهنگی قسمت های مختلف، تمیزی و ظاهر نهایی هدایت شود.
-    پایان نامه باید بر روی یک کاغذ مرغوب به ابعاد 28×20 تایپ شود (قطع پایان نامه).
-    پایان نامه نباید غلط انشایی و املایی و تایپی داشته باشد.
-    هر صفحه پایان نامه حداکثر شامل 24 سطر و هر سطرش14 سانتیمتر تایپ شود.
-    رعایت حاشیه بندی الزامی است. سه سانتیمتر در هر طرف مناسب است.
-    مشخصات فواصل، تیترها، زیرنویس شکل ها، پانویس ها، اشکال و ... هماهنگ،  یکنواخت و یکسان باشند.
-    قسمت های ابتدایی پایان نامه با حروف (الف، ب، ج، ...)صفحه بندی می شود نه با اعداد. محل قرار دادن حروف در وسط و پائین صفحه است.
-    شمارش (صفحه بندی) عددی صفحات از مقدمه (اولین قسمت متن اصلی) شروع می شود و تا پایان ضمیمه ها ادامه می یابد.
-    محل قرار دادن اعداد صفحه بندی در سمت چپ بالا، در محل امتداد حاشیه چپ صفحه در فاصله حدود دو سانتی متری از بالای صفحه می باشد و اصولاً صفحات شروع مطلب یا آغاز فصل جزء شمارش صفحه بندی محسوب می شوند ولی شماره گذاری نمی شوند.
-    عناوین اصلی هر قسمت در صفحه های جداگانه (صفحه جدید)  آورده می شوند.
-    تکثیر و صحافی نسخه های پایان نامه بایستی پس از مطالعه و غلط گیری نمونه اول تایپ، با تأیید و امضاء استاد راهنما انجام گیرد.

تعداد نسخه های پایان نامه
تعداد نسخه لازم از نظر دانشکده چهار عدد می باشد:
یک نسخه جهت آموزش (برای ارسال به اداره آموزش کل دانشگاه)
یک نسخه جهت کتابخانه دانشکده
یک نسخه جهت بخش مربوطه (کتابخانه بخش)
یک نسخه جهت استاد راهنما

*توجه: نسخه هایی برای خود دانشجو و یا برای تقدیم به دیگران جزء این تعداد نیست.

نسخه های پایان نامه باید به طور خوانا در یک طرف کاغذ مرغوب از روی نسخه اصل، تکثیر شوند و تمام نسخه بایستی از هر جهت (از جمله از نظر کاغذ، شکل ها و...) یکسان و غیر قابل تفکیک از اصل باشند (یعنی برابر با اصل باشند).


بازگشت به فهرست