برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

راهنمای پایان نامه - هیأت داوران

راهنمای پایان نامه تحصیلی

هیأت داوران
هیأت داوران حداقل متشکل از افراد زیر می باشند:
1-    استاد راهنما
2-    دو نفر از  اعضاء هیأت علمی دانشکده (از گروه آموزشی که در ارتباط با موضوع پایان نامه است) (ماده 22 آئین نامه آموزشی)
3-    اساتید مشاور
4-    رئیس هیأت داوران، که به منظور هماهنگی و برگزاری شایسته جلسه رسیدگی پایان نامه، از طرف معاونت آموزشی با توجه به موضوع پایان نامه از بین افراد هیأت داوران (غیر از استاد راهنما) یا سایر اعضاء هیأت علمی مربوطه دانشکده انتخاب و معرفی می شود.
حداقل افراد هیأت داوران 3 نفر می باشد، بنا به نظر استاد راهنما تعداد بیشتر هم مانعی ندارد.

-    هیأت داوران نیز با دعوت نامه ای به امضاء استاد راهنما و تحویل یک نسخه پایان نامه به یک یک آنان (حداقل یک هفته قبل) برای جلسه ارزشیابی رسماً دعوت می شوند.

وظایف رئیس جلسه هیأت داوران
عضو هیأت علمی که به عنوان رئیس جلسه هیأت داوران انتخاب می شود دارای وظائف زیر است:
1-    هماهنگی با آموزش جهت برگزاری جلسه رسیدگی و ارزشیابی پایان نامه.
2-    دریافت اوراق معیارهای ارزشیابی پایان نامه از آموزش.
3-    اداره جلسه ارزشیابی مطابق روش های معمول و جاری.
4-    بررسی صفحه تصویب موضوع پایان نامه (که در قسمت انتهائی پایان نامه بایستی باشد) و توجه به این نکته که از تاریخ جلسه رسیدگی حداقل 8 ماه گذشته باشد.
5-    دریافت مجوز بلامانع بودن جلسه رسیدگی به پایان نامه که در اختیار دانشجو یا استاد راهنما است.
6-    دریافت تأییدیه رسید مقاله از سر دبیر مجله.
7-    دریافت فتوکپی یا اصل قرار داد طرح تحقیقاتی مصوب (برای پایان نامه های ممتاز).
8-    توضیح درباره روش ارزشیابی و آشنایی دادن اعضاء هیأت داوران با جداول معیارهای ارزشیابی.
9-    توزیع برگ جدول معیارهای ارزشیابی بین اعضاء هیأت داوران جهت درج محرمانه نمرات خود در مقابل هر بند آن.
10-    جمع آوری نمرات ارائه شده هیأت داوران در جدول معیارهای ارزشیابی و معدل گیری از نمرات (با توجه به نکات صفحه بعد درباره روش معدل گیری)، و تعیین نمره نهائی پایان نامه و درج آن در صفحه ارشیابی، تصویب و نمره پایان نامه.
11-    اجرای مراسم سوگندنامه (در صورت تصویب پایان نامه).


بازگشت به فهرست