مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان

استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان


ويژگي هاي استاد توانمند از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- 1387
«استاد توانمند از ديدگاه دانشجويان»

دکتر سيد سعيد مظلومي1، زهره رهائي2، دكتر محمد حسن احرامپوش3، طاهره سلطاني4
1- دانشيار آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه
2- دانشجوی دکتری آموزش بهداشت- دانشگاه تربیت مدرس-  دانشکده پزشکی(عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس)
3- دانشيار بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت محيط
4- دانشجوی كارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت، مركز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

مقدمه
ارکان اساسی آموزش در هر دانشگاه استاد، دانشجو و محیط آموزشی مي باشد. بدیهی است که اختلال در هر یک از این سه رکن سبب افت کیفیت آموزشی خواهد شد (1).
مطابق ديدگاه طراحي سيستماتيك آموزشي استاد اساسي ترين عامل براي ايجاد موفقيت مطلوب در تحقق هدف هاي آموزشي است. اوست كه مي تواند حتي نقص كتاب هاي درسي و كمبود امكانات آموزشي را جبران كند يا برعكس، بهترين موفقيت و موضوع تدريس را با عدم توانايي در ايجاد ارتباط عاطفي مطلوب به محيط غير فعال و غير جذاب تبديل كند (2) و چون استاد با روح و روان و احساسات فراگيران سروكار دارد، چنانچه به درستي عمل نكند، زيان هاي جبران ناپذيري بر جاي خواهد گذاشت (3).
در واقع عملكرد و ويژگي هاي استاد است كه باعث دستيابي به اهداف آموزشي و يادگيري دانشجو مي گردد. بدين لحاظ ويژگي هاي مدرس اثر بخش مورد توجه بسياري از محققين در دنيا بوده  (4) و ديگر مطالعات توجه مدرسين به ديدگاه هاي دانشجويان و شناختن نقاط قوت و ضعف خويش در جهت ايجاد حركت و پويايي به سوي استاد مطلوب را قوياً توصيه كرده اند (4و5).
ويژگي هاي يك استاد خوب از ديدگاه دانشجويان باعث مي شود كه ما خود را از دريچه ديگران ببينيم و خود را ارزيابي كنيم و پس از شناسايي بكوشيم تا خود را كامل نمائيم. اگر ما از رفتارهاي مؤثر و غير مؤثر خود آگاه باشيم، مي توانيم دسترسي دانشجويان به اهداف آموزشي را به طريق مؤثري تسهيل نماييم (2). دانشجويان بيش از كليه دست اندركاران آموزش در جريان روند آموزش قرار دارند بنابراين به خوبي مي توانند نسبت به كم و كيف آن نظر دهند. ارزشيابي اساتيد شامل سه ويژگي حرفه اي، علمي و فردي مي باشد. در يك تدريس اثر بخشي علاوه بر شايستگي حرفه اي، توان علمي و تسلط استاد بر موضوع درس، شخصيت استاد و ويژگي هاي اخلاقي او به عنوان شاخص هاي ديگر در ارزيابي دانشجو دخالت دارد (6).
با توجه به اهميت شناخت ويژگي هاي يك استاد توانمند و براي برنامه ريزي جهت ارتقاء اساتيد بر آن شديم كه ويژگي هاي استاد توانمند از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد را مورد بررسي قرار داده و بر طبق آن به طراحي كارگاه هاي جديد براي اعضاء هيئت علمي دانشگاه اقدام نماييم.

مواد و روش ها
حجم نمونه براي انجام اين مطالعه توصيفي- تحليلي  با توجه به مطالعات مشابه و با در نظر گرفتن ±/0=p و 05/0=d، 240 نفر برآورد گرديد كه به روش نمونه گيري خوشه اي از بين دانشجويان مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و دكتري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 88-87 انتخاب شدند.
ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اي خودايفا بود كه مهم ترین ویژگی های یک استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان را در سه بخش:  شایستگی آموزشي در تدریس شامل گويه هاي سنجش توانمندي در امر تدريس مانند دانش عمومي، علاقه به تدريس و ... (8 سؤال)،  شایستگی شخصیتی شامل گويه هاي سنجش ويژگي هاي فردي دروني و بيروني مانند آراستگي ظاهري، قاطع بودن و... (9 سؤال) و شایستگی حرفه ای شامل گويه هاي سنجش رفتارهاي مرتبط با نقش استاد مانند بحث و تعامل نظر با دانشجويان، ارائه مطالب در يك نظم منطقي و... (13 سؤال) با استفاده از مقياس ليكرت 5 درجه اي مورد سنجش قرار مي داد. علاوه بر آن سه سوال باز در مورد " مهمترین ویژگی های یک استاد توانمند ، رفتارهایی که یک استاد نباید داشته باشد و  مهم ترین ویژگی های یک استاد توانمند در 10سال آینده " در پرسشنامه مطرح شده بود که پاسخ های این سه سوال با استفاده از تكنيك Rank-Scale رتبه بندي شد. در اين تكنيك فراواني اولويت اول در عدد 3، اولويت دوم در عدد 2 و اولويت سوم در عدد 1 ضرب شده و جمع امتيازات مبناي اولويت بندي قرار مي گيرد.
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پايايي آن با محاسبه آلفا كرونباخ (83/0- 80/0= ±)  تأیید گردید. پرسشنامه مذكور با مراجعه به كلاس هاي دانشجويان، با جلب مشاركت نماينده دانشجويان و هماهنگي با استاد مربوطه در پايان كلاس تكميل گرديد. اطلاعات جمع آوري شده بعد از کدگذاری در محیط نرم  افزار spss،  با استفاده از آمار توصیفی و تست آماری كاي دو تجزیه و تحلیل شد.

نتايج
بر طبق يافته هاي مطالعه 1/80 درصد دانشجويان مورد مطالعه دختر و 9/19 درصد پسر بودند كه ميانگين سني آنها 35/2±47/20 بود. دانشجويان در رشته هاي بهداشت (7/42 درصد)، پيراپزشكي (9/23 درصد)، پرستاري و مامايي (8/21 درصد) و پزشكي (7/11 درصد) تحصيل مي كردند و مقطع تحصيلي اكثر آنها (1/67 درصد) كارشناسي بود. از نظر وضعيت استقرار 9/57 درصد آزمودني ها بومي بودند.
از ميان آيتم هاي شايستگي آموزشي، به ترتيب توانايي برقراري ارتباط با دانشجويان (4/0±84/4 از 5 نمره) ، داشتن تجربه تدريس در درس موردنظر (49/0±73/4 از 5 نمره) و دارا بودن دانش عمومي در امر تدريس (53/0±69/4 از 5 نمره) مهم ترين وي‍ژگي هاي يك استاد توانمند از ديدگاه دانشجويان بودند.
انتقاد پذيري (68/0±58/4 از 5 نمره) ، خلاقيت (75/0±49/4 از 5 نمره) و آراسته بودن از نظر ظاهري (77/0±45/4 از 5 نمره) نيز مهم ترين ويژگي هاي يك استاد توانمند از نظر شخصيتي را تشكيل مي دادند.
در حيطه شايستگي حرفه اي هم توجه به مفاهيم ضروري مورد نياز (54/0±59/4 از 5 نمره) ، ارائه مطالب در يك نظم منطقي (64/0±56/4 از 5 نمره) و تدريس به زبان ساده (68/0±56/4 از 5 نمره) مهم ترين ويژگي هاي مورد نظر دانشجويان بودند.
نتايج نشان داد 2/79 درصد دانشجويان مورد مطالعه عقيده داشتند كه طرح درس بايد به همه دانشجويان تحويل داده شود، 4/50 درصد با انجام حضور و غياب توسط استاد موافق بودند و 5/62 درصد به كارگيري كامپيوتر در تدريس را ضروري مي دانستند. آزمون كاي دو بين نظرات دانشجويان در اين حيطه ها با مقطع تحصيلي و وضعيت استقرار آنان ارتباط معناداري نشان نداد.
در مورد رفتارهايي كه يك استاد نبايد داشته باشد، بد اخلاقي و برخورد نامناسب با دانشجو مهم ترين اولويت هاي آزمودني ها بودند (جدول شماره 1) و در بررسي ويژگي هاي يك استاد توانمند در ده سال آينده مهم ترين اولويت دانشجويان، به روز بودن و تسلط به كامپيوتر و زبان انگليسي عنوان شده بود. اين ويژگي نسبت به ساير ويژگي هاي يك استاد توانمند با وزن بيشتري از طرف دانشجويان ارزيابي شده بود به طوري كه ميانگين وزني آن 81 محاسبه شد در حالي كه ساير ويژگي ها مانند تسلط بر تدريس با 45 امتياز مورد ارزيابي قرار گرفتند. (جدول شماره 2).

جدول شماره 1:  توزیع اولویت هاي «رفتارهايي كه يك استاد نبايد داشته باشد» از ديدگاه دانشجويان مورد مطالعه

امتیازالویت سومالویت دومالویت اولرفتار
13621038بداخلاق و تندخو
693919برخورد نامناسب با دانشجو
430511درک نکردن دانشجو و عدم راهنمایی او
432411سخت گیری بی جا و افراطی
41927بی نظمی و تأخیر
413712مغرور و لجباز
28084عجله در تدریس
19352تفاوت گذاشتن بین دانشجویان
17043دقیق و منظم بودن و اصرار به حضور و غیاب
11203مجبور کردن دانشجو به تحقیقات نامربوط
11041بار علمی پایین و به روز نبودن
9003ظاهر ناآراسته
9112الویت نمره نسبت به یادگیری
9221ابهام در درس
5500دلسرد کردن دانشجو از ادامه تحصیل
4020عدم توانایی اداره کلاس

جدول شماره 2: توزیع اولویت هاي «ویژگی های یک استاد توانمند در 10سال آینده» از ديدگاه دانشجويان مورد مطالعه

امتیاز*الویت سومالویت دومالویت اولویژگی ها
8111020تسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر
450611با تجربه، مسلط بر درس
33257بیان خوب، توانمندی در آموزش
27137مهربان، صمیمی، خوش اخلاق
24307اهل مطالعه، تحقیق و امور اجرایی
23344روابط عمومی بالا
8202تربیت دانشجو به عنوان پژوهشگر
6111حضور به موقع و منظم و استفاده از حداکثر زمان
6002متشخص، با اقتدار، خلاق
6002آشنایی با دنیای مجازی
6002درک دانشجو و احساس مسؤولیت

* فراواني اولويت اول در 3، اولويت دوم در 2 و اولويت سوم در 1 ضرب شده است.
بحث
بر اساس نتايج مطالعه حاضر توانایی برقراري ارتباط متقابل یکی از مهم ترين خصوصیات استاد توانمند از ديدگاه دانشجویان است. يكي از مهم ترين مهارت هاي ضمن تدريس، توانايي برقراري ارتباط صحيح بين مدرس و فراگيران مي باشد و چنانچه اين رابطه به خوبي برقرار شود، هدف هاي آموزشي با كيفيت و سهولت بيشتري تحقق مي يابند. برقراري ارتباط داراي اصول و فنون شناخته شده اي است كه آشنايي با آن ها براي هر آموزش دهنده اي ضروري مي باشد (7). در مطالعه بذرافكن (8) و رشادمنش (9) نيز نشان داده شد كه يكي از مهم ترين معيارهاي گزينش و پذيرش اساتيد دانشگاه توانايي در ايجاد ارتباط است.
 اين ويژگي در پژوهش Kutrnick و Jules هم به عنوان يكي از ويژگي هاي استاد خوب از ديدگاه دانشجويان بيان شده است (10). به نظر مي رسد در فرآيند تدريس تنها تجارب و ديدگاه هاي علمي معلم نيست كه مؤثر واقع مي شود بلكه كل شخصيت اوست كه در ايجاد شرايط يادگيري و تغيير و تحول فراگيران تأثير مي گذارد (2) و ارتباط با فراگير به عنوان اساس آموزش صحيح (11) بايد در كارگاه هاي برگزار شده توسط مراكز توسعه آموزش بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
داشتن تجربه تدريس و دارا بودن دانش عمومي در امر تدريس از ديگر وي‍ژگي هاي يك استاد توانمند بودند. برلو می نویسد یکی از اساسی ترین خصوصیات یک فرستنده خوب اطلاع از موضوع پیام است (11). از خصوصیات مهم استاد این است که با مطالعه کافی در کلاس حاضر شده و با تازه های علمی رشته خود آشنا باشد .استاد وقتی بدون مطالعه به کلاس درس برود چیزی برای گفتن ندارد هر چند هم محفوظاتش بالا باشد . مطالعه چیز دیگری است به خصوص در علومی که مطالعه در آنها یعنی آموختن مطالب جدید نقش حیاتی دارد مثل علوم پزشکی (1). Mandira نيز در تحقيقي با عنوان ويژگي هاي يك استاد ايده آل، خصوصيت علم به موضوع را به عنوان يكي از صفات استاد ايده آل مورد تأكيد قرار داده است (12). در تحقيقي كه در دانشگاه لرستان انجام شد از ديدگاه استادان و دانشجويان، علم استاد به عنوان مهم ترين مشخصه يك استاد خوب انتخاب شد (13). اين ويژگي در ديگر مطالعات مشابه نيز به عنوان يكي از ويژگي هاي برجسته استاد تأييد شده است (14و15و16). بخشي از مهارت هاي تسلط بر درس نيز به نقش رهبري استاد در كلاس مربوط مي شود كه اين مهم بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
دانشجويان اولين ويژگي استاد از لحاظ شخصيتي را انتقادپذيري عنوان نموده بودند. آموزش فعاليت هاي هدفمند استاد براي يادگيري در دانشجوست كه به صورت كنش متقابل جريان مي يابد (17). حال اين تعامل در صورتي كامل است كه اگر فراگير انتقادي درست و علمي به استاد داشت، استاد پذيراي آن باشد تا فرآيند يادگيري به هدف مورد نظر برسد. البته بديهي است گاهي در كلاس درس موقعيت هايي پيش مي آيد كه استاد قبلاً تجربه آن را نداشته است كه اين مشكل نيز با توانمندي ها و خلاقيت استاد قابل حل خواهد بود.
دارا بودن ظاهری آراسته از دیگر ويژگي هاي استاد خوب از دیدگاه دانشجویان بود. استاد  باید جامه ای در بر کند که وقار و متانت او را حفظ کرده و به لباس فاخر و گرانبها اهمیت ندهد. هم چنان كه در مطالعه يوسفي (18) آراستگي ظاهر از مهم ترين ويژگي هاي فردي استادان ذكر شده بود.
اولين شايستگي حرفه اي يك استاد از ديدگاه دانشجويان كه توسط متخصصان مختلف نيز تأكيد شده است، توجه به مفاهيم ضروري مورد نياز مي باشد. اين خصوصيت تحت عنوان رسم و تشخيص نقشه مفهومي توسط متخصصان عنوان شده است. اين امر به ويژه در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته كه دانشجويان از دانشگاه هاي مختلف در يك كلاس حاضر مي شوند، حساس تر مي باشد.
داشتن نظم منطقي در ارائه درس  نيز باعث يادداري بيشتر اطلاعات در دانشجويان شده و در صورتي كه با سادگي بيان همراه گردد، تأثير آموزشي بيشتري خواهد داشت كه نتايج مطالعه حاضر در اين زمينه با نتايج مطالعه وهابي (19) مطابقت دارد.
همانگونه كه نتايج نشان مي دهد اكثر آزمودني ها تحويل طرح درس به دانشجويان را لازم مي دانستند. در پژوهش ديگري كه در دانشگاه يزد انجام شده بود نيز بيش از نيمي از دانشجويان معتقد به ارايه طرح درس توسط استاد به دانشجو بودند (20). استاد به عنوان مدير كلاس موظف به ارايه طرح درس به فراگيران مي باشد و بدين وسيله مي تواند دستيابي به اهداف آموزشي را تسهيل نموده و اساسي ترين خصوصيات طراحي منظم آموزشي را در بر گيرد (21).
حدود نيمي از دانشجويان با انجام حضور و غياب توسط استاد موافق بودند. در مطالعه مشابه دانشگاه زنجان نيز فقط 38 درصد دانشجويان اين امر را داراي تأثير زياد يا خيلي زياد مي دانستند (22). تکنولوژیست های آموزشی در زمینه انجام حضور وغیاب در کلاس عقاید متفاوتی دارند ولي به نظر مي رسد در مقاطع سطح بالا وجود حضور و غیاب چندان ضرورتی ندارد كه يكي از دلايل آن گرفتن وقت کلاس می باشد. از طرفی این دانشجویان با ضرورت حضور در کلاس کاملاً آشنایی دارند (23).
همانگونه كه مشاهده شد بين نظرات دانشجويان و مقطع تحصيلي، وضعيت استقرار و .... اختلاف معناداري مشاهده نشد. در مطالعه وهابي (19) نيز نتايج مشابهي بدست آمد كه نشان مي دهد ويژگي هاي ذكر شده توسط دانشجويان ويژگي هايي هستند كه هر استادي بايد خود را به آنها آراسته نمايد.
دانشجويان در خصوص ويژگي هاي استاد توانمند در ده سال آينده، مهم ترين خصوصيت را تسلط به كامپيوتر و زبان انگليسي عنوان نمودند. نكته جالب اين است كه اين دو ويژگي با هم توسط دانشجويان عنوان شده كه نشانگر اين است كه مراكز توسعه آموزش دانشگاه ها بايد در خصوص اين دو ويژگي كارگاه هاي مدون و نظام مندي  را شروع نمايند و علاوه بر آن در حيطه تربيت اساتيد يعني در دوره هاي تحصيلات تكميلي اين دو ويژگي در Curriculum درسي مدنظر قرار گيرد. اين نتيجه گيري مطالعات مشابه در اين خصوص را نيز مورد تأييد قرار مي دهد. چنان كه در مطالعه مرادي مقدم (24) بر روي اساتيد دانشگاه اهواز مشخص گرديد 9/87 درصد اساتيد در استفاده و دستيابي به اطلاعات مورد نظر خود از شبكه اينترنت دچار مشكل بوده اندكه از مهمترين اين مشكلات عدم آشنايي با شيوه اطلاع يابي از اينترنت، نبود امكانات در محل كار و در نهايت عدم تسلط كافي به زبان انگليسي بود. همچنين 1/79 درصد اعضاي هيأت علمي جهت تقويت توان خود در جستجوي اطلاعات تخصصي مورد نياز و مهارت در اطلاع يابي از شبكه اينترنت و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين استفاده از امكانات كتابخانه هاي دانشگاه، خواستار برگزاري كارگاههاي آموزشي در اين زمينه ها بوده اند. در پژوهش رمضاني (25) نيز نشان داده شد كه تنها 52 درصد اعضاي هيات علمي از كامپيوتر استفاده مي كنند. و 71 درصد آنها از فرد يا افرادي در امر جستجوي اطلاعات كمك مي گيرند. محمدزاده (26) هم در تحقيق خود گزارش مي كند كه اولويت نيازهاي آموزشي اعضاء هيات علمي در مرتبه‌هاي مختلف علمي آشنا شدن با شبكه‌هاي اطلاع‌رساني INTERNET، E-MAIL بوده است.
نتيجه گيري: ايجاد دوره هايي براي يادگيري مهارتهاي كامپيوتري و ارتقاء سطح تسلط به زبان انگليسي در دوره تحصيلي اساتيد دانشگاه، ضروري است. مراكز توسعه آموزش نيز بايد مباحثي مانند رهبري در آموزش و مهارتهاي ارتباطي را در طراحي كارگاههاي آموزشي در نظر بگيرند. ضمن آنكه اساتيد براي موفقيت در امر تدريس بايد به مهارت هاي فوق توجه نموده و برنامه ريزي جامعي در اين زمينه داشته باشند.

سپاسگزاري
بدينوسيله از سركار خانم ها فخرالسادات ميرعلوي، فاطمه بهشتي و نجمه محسني كه ما را در گردآوري اطلاعات ياري رساندند،  تشكر و قدرداني مي كنيم.
                                                                         
References
1- Hbibzade K, Alikhani K.Review some of the masters level clinical features main parts of Qazvin University Hospital and Comparison with characteristics of Islam in the Master of 2000-2001 interns. Medical dissertation. University of Shahid Babaei, 2001.
2 - Shabani H. Skills education, Third Eidition, Tehran: samt, 1994, p:150.
3 - Noghaby Asadi AA. Learning process and principles of patient education, First Edition, Tehran: boshra, 1999.
4- Asgari F, Mahjoob H. Comparison of characteristics of effective teaching from the viewpoint of teachers and students. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, 2008; 15(5): 177.
5- Hamidi S, KhEtabi S, Khanizadeh S, Esmati F, Tavafi M, Mohebi S. Importance of desired Professor characteristics of students view of school of medical sciences Gonabad. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, 2008; 15(5): 237.
6- Salmeh F, Yaghoobi T, Zakizade M. Attitude of students of of Medical Sciences University of Mazandaran about Professor evaluation priorities. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, 2008; 15(5): 11.
7 – Safavi A. General methods and techniques of teaching, First Edition, Tehran: Moaser Publishing, p:151.
8- Bazrafkan L, Amirsalari L. Characteristics of role model teachers of medical students view. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, 2008; 15(5): 58.
9- Reshadmanesh N, Zarezadeh Y, Hajir MS. students criteria for teacher evaluation in Medical Sciences University of Kurdistan. Strides in Development of Medical Education, 2007; 2: 221.
10- Kutnick P and Jules V. Pupils perceptions of a good teacher. Br-J-Edu- psycho, 1993; 63: 400-13.
11 - Shafiei F. Health Education, Ramachandral, Darmalyngam T (authors), Second Edition, Tehran: Tehran University Publications, 1995, p:100.
12- Mandira D, Farouk El, Abdulbari B. Student and faculty perceptions of the characteristics of an ideal teacher in a classroom setting. Medical Teacher, 1996; 18(2): 141 – 146.
13 – Amini F, Momennasab M. Study revealed a good teacher from the perspective of faculty members and students of Lorestan University of Medical Sciences. Ofogh, 2003; 1 (2): 31-35.
14 - Awsati Ashtiani Z, Hossein Abadi F, Moshkany Zahra. Study characteristics of an effective professor of medical students on Medical Sciences in Tehran. Proceedings of First International Conference management reforms and changes in medical education (Sixth Conference on Medical Education), Tehran, 2003, p:84.
15 - Sanagoo A, Joybari L, Nikbakht A. The study of nursing students about clinical teacher worthy. Iranian Journal of Medical Education, 2002; 7: 41.
16 - Rashadmanesh N, Zarezadeh Y. Study skills of students in the evaluation of Kurdistan University of Medical Sciences University faculty in 2001-2002. Under press.
17- Aliabadi Kh. Educational technology basics, Tehran: Payamenoor Publications, 2005, p:31.
18- Yousefi R, Emdadi Sh. Attitude of students about the individual characteristics and professors teaching techniques in Hamadan University of Medical Sciences. Strides in Development of Medical Education, 2007; 2: 179.
19- Vahabi A, Sayadi M, Shahsavari S, Khadem MB, Veisi E, Pooladi A. characteristics of a good professor of students view in Kurdistan University of Medical Sciences. Strides in Development of Medical Education, 2007; 2: 175.
20 - Mazloomi SS, Ehrampoosh MH, Kalantar SM, KarimI H, Harazi MA. Student perceptions of the qualities of an ideal teacher in Medical University of Shahid Sadoughi. Journal of Medical Sciences University - Shaheed Sadoughi, 2000, 8 (2): 104-108.
21 – Ahadian Mohammad. Principles and preliminary educational technology, First Edition, Tehran: boshra, 1995, p:17.
22 - Vakili MM, Nooryan AA, Mosavinasab SN. Study characteristics of a good teacher of teachers and students perspective. Two Education Development Quarterly, 2008; 1 (1): 17-28.
23 - Kyamanesh AR. Educational evaluation methods, First Edition, Payame Noor University, 1994, p:35.
24- Moradimoghadam H. Investigation of information needs of the faculty memberrs in Shahid Chamran University of Ahvaz in 2002-2003 to identify service priorities in the university libraries. MSc thesis. Shahid Chamran University, 2003.
25- Ramezani T. Investigation of  Information need of  faculty memberrs in Birjand university. MSc thesis.  Tarbiat Modares Unversity,  2001.
26- Mohammadzade GhR. Investigation of  Educational need of  faculty memberrs in Ferdowsi University. MSc thesis. Ferdowsi University, 1998.
Professor Skilled Characteristice of Students View on Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences Yazd, Iran-2008
Mazloomy MahmoodAbad S.S1, Ehrampoosh MH2*, Rahaei Z3, Soltani T4
1- Associate Professor in Health Education, Educational and Development Center in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd.
2- Associate Professor in Environmental Health, School of Health in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd.
3-M.Sc in Health Education, School of Health in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. (A Member of the Research Center for Health Conducts and Health Promotion).
4- B.S in Public Health, School of Health in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. (A Member of the Research Center for Health Conducts and Health Promotion).

Introduction: Professor of the most important factors for creating success in achieving desired goals of education. Certain features of knowledge and practice to Professor sample respected by the Professors will enhance quality of education. Therefore, this study strengthens the view features Professor Medical University of Yazd was done.
Methods: The sample size for this study cross-sectional study of 240 people were estimated to cluster sampling of students of Yazd University of Medical Sciences were selected. Data collection tool was a questionnaire validity and reliability were confirmed. Data using descriptive and inferential statistics were analyzed.
Results: communication ability, teaching experience and general knowledge in teaching; critical ability, creativity and symmetry; the necessary concepts, careers in order to teach logic and simple language the most important characteristics of students on one professor were skilled.
Conclusion: creating courses for learning computer skills and improve proficiency level in English in their course professors, is essential. Education Development Center should also Topics such as leadership and communication skills training in workshops designed to consider.
Key words: specificity, Professor skilled, Studen


Tags: 
تعداد نمایش ها: 15958

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...