مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان ها

 ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

 مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.


ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده ۳ - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره ۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.
تبصره ۲- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره ۳- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)

ماده ۵ - انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

ماده ۶ - چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

ماده ۷ - هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده ۸ - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۹ - هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.

ماده ۱۰ - هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف نظر نماید.

ماده ۱۰ مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.

عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره ۳- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
تبصره ۴- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد. (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها)

ماده ۱۱ - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.

ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.

ماده ۱۳- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.

تبصره ۱- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.


ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.
ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)

 

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدی‌


بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌
فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌


ماده ۱ ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد.

ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلّقه برای مالکیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطورمجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهای وابسته‌، ارزش وغیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم‌: قسمتهای مشترک‌

ماده ۳ ـ قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشدقسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.

تبصره ـ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر وهمچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است‌.

قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتهاعبور نماید.

ماده ۴ ـ قسمتهای مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک ‌آپارتمانها عبارت است از:

الف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.

ب ـ تأسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مرکز حرارت و تهویه‌، رختشویخانه‌، تابلوهای برِ، کنتورها، تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بناکه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌، لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برِق، تلفن ‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاههای‌زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.

پ ـ اسکلت ساختمان‌.

تبصره ـ جدارهای فاصل‌بین قسمتهای‌اختصاصی‌، مشترک بین‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ که خارج ازقسمتهای اختصاصی قرار گرفته‌اند.

ث ـ تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌کننده‌ روشنایی‌، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنهابه استثنای تلفن‌های اختصاصی‌، شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌.

ج ـ بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ ‌بنا در آن احداث گردیده است‌.

ح ـ نمای خارجی ساختمان‌.

خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌

فصل اول‌: مجمع عمومی‌


طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر

ماده ۵ ـ در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

ماده ۶ ـ زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یافوِالعاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت‌عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

ماده ۷ ـ در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی‌از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.

ماده ۸ ـ برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.

تبصره ـ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده‌جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه‌هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید وتصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

ماده ۹ ـ کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده‌باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به‌مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره ـ در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت‌حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌معرفی خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشندباید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر رابرای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیرمی‌باشد:

الف ـ تعیین رئیس مجمع عمومی‌.

ب ـ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.

پ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌.

ت ـ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌.

ث ـ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا.

ج ـ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌لازم برای اداره ساختمان‌.

ماده ۱۲ ـ کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید درصورتجلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.

تبصره ـ تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله‌مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

ماده ۱۳ ـ تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای‌کلیه شرکاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌


ماده ۱۴ ـ مدیر یا مدیران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.

ماده ۱۵ ـ اصلاحی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مدیران بایدفرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی‌مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجددمدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت‌، عزل یا حجر مدیر یامدیران قبل از انقضای مدت‌، مجمع عمومی فوِالعاده‌، به منظورانتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت‌مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی‌فوِالعاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

ماده ۱۷ ـ تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.

ماده ۱۸ ـ مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دارتعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که‌به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع‌عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

ماده ۱۹ ـ مدیر یا مدیران‌، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند.

ماده ۲۰ ـ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحددر مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.

سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج‌متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت‌هزینه بوسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی‌تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

ماده ۲۲ ـ در کلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانهاکه بیش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفندبرای حفظ و نگاهداری و همچنین تنظیف قسمتهای مشترک وانجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.

فصل سوم‌: هزینه‌های مشترک‌


ماده ۲۳ ـ شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های‌مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک‌بنا مصرف می‌شود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:

در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های‌مشترک پیش‌بینی نکرده باشند، سهم هریک از مالکین یااستفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت‌زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب‌، گازوئیل‌، آسفالت‌پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل‌هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان‌، متصدی آسانسور، هزینه‌ نگاهداری تأسیسات‌، باغبان‌، تزیینات قسمتهای مشترک و غیره‌بطور مساوی بین مالکین یا استفاده‌کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین‌سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت‌آن استنکاف نماید، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده‌، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند.

ماده ۲۴ ـ هریک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه‌مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه وتقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم‌رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دارقضائی مراجعه کند.

ماده ۲۵ ـ هزینه‌های مشترک عبارتست از:

الف ـ هزینه‌های لازم برای استفاده‌، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه‌.

ب ـ هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران‌.

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداری تعمیر بنا


ماده ۲۶ ـ در صورتی که بین شرکاء توافق شده باشد که‌هزینه‌های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری وعملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکاء باشد، فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به‌این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.

ماده ۲۷ ـ مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌می‌کند به‌منظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری‌، وجوهی به‌عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.


Tags: قانون تملک آپارتمان ها
تعداد نمایش ها: 41693
منبع: 
مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات‌
قانون باز
مطالب مرتبط: 
تعاریف و مفاهیم آپارتمان- زهراتقی لو
احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان- زهراتقی لو
مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو
آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی- زهراتقی لو
تاریخچه و تعاریف آپارتمان- زهراتقی لو
نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

بازگشت به فهرست


صفحه: 1 2 بعدی
گفتاورد نام
فرهمند, 24/01/2012 10:24:17 pm
خواستم بدانم در یک ساختمان دو طبقه، آیا اگر مطبی در طبقه دوم باشد، راه پله ساختمان متعلق به دکتر است یا به او تعلق دارد؟
گفتاورد نام
سارا, 31/03/2012 06:36:31 pm
ضمن عرض سلام و تشکر بابات مطالب سایت
سئوالی در مورد پارکینگ مجتمع مسکونی داشتم یه شرح زیر
واحدی مسکونی با حق پارکینگ اجاره نموده ام
آیا بجای پارک خودرو در محل می توان موتور سیکلت پارک کرد.
آیا صاحب خانه میتوان به این موضوع طرح شکایت کند؟
و در زمانی که خودرو نیست میتوان بجای آن هر وسیله نقلیه دیگری پارک نمود؟؟


IP/ واقعی: 2.146.229.205 / cf-173-245-49-205.cloudflare.com
گفتاورد نام
آسمان, 28/04/2012 10:08:30 am
با سلام
ما یه پاسیو داریم که درب پاسیو از آپارتمان ما است یعنی بقیه چنین در ورودی ندارند فقط پنجره های آنان به پاسیو باز میشود همسایه طبقه اول برای تعمیر پنجره خود بدون اطلاع ما و گاهی وقتی پشت در میماند از پاسیو استفاده میکند یکبارمن فکر کردم دزد آمده خیلی ترسیدم و شروع کردم به داد زدن و وقتی دیدم همسایه هست عصبانی شدم و گفتم از پاسیو بیرون بره ولی او شروع کرد به بد گفتن به من که این پاسیو مشاع است و من حق حرف زدن ندارم و نیازی هم برای اجازه از من نیست
در حالی که برق این پاسیو از خانه ما تامین میشود و آب از لوله کشی آب منزل ماست و یک در هم از آشپزخانه به پاسیو داریم که بقیه ندارن ایشون نه تنها معذرت خواهی نکرده گفت شکایت میکنه که این پاسیو استفاده عمومی داره
من زیاد آشنا نیستم ولی همیشه فکر میکردم این پاسیو در اختیار ماست و کسی بدون اجازه نباید از پنجره های منزلشان داخل بشه لطفا راهنمایی کنید خیلی متشکرم
گفتاورد نام
spordel, 31/05/2012 06:10:29 pm
با سلام
اینجانب یک واحد به متراژ70 متر در طبقه همکف در مراحل نهایی ساخت به فردی فروخته ام (هنوز سند تفکیک نگردیده بود) با ذکر پارکینگ اشتراکی در قولنامه. اما بعد از گرفتن سندهای تفکیکی و صورت مجالس و با توجه به یک کسری پارکینگ در سند طبقه همکف در مورد پارکینگ هیچ مطلبی نوشته نشده است اما در سند سه طبقه دیگر پارکینگ اختصاصی آورده شده است. حال فرد خریدار مطالبه پارکینگ می نماید در صورتی که دیگر قانون از واگذاری پارکینگ اشتراکی ممانعت می کند. لطفا راهنمایی کنید .
گفتاورد نام
محمدی | Mohamadi, 31/05/2012 06:14:00 pm
با سلام
سوالی دارم که خواهشمند است پاسخ آن را اعلام فرمایید
بنده در آپارتمان 7 واحده (طبقه آخر جنوبی)زندگی می کنم و به دلیل نیاز به افزایش فضای بنا می خواهم بخش جدیدی به بنا اضافه نمایم و لازم به ذکر است که هیچ تغییری در مشاعات نداشته و شهرداری هم با صدور پروانه موافقت را اعلام نموده ام مشروط بر دریافت رضایت سایر همسایه ها. آیا وقتی شهرداری تایید می نماید که امکان افزایش بنا وجود دارد و هیچ تعارضی با سایر مشاعات ساختمان ندارد باز هم رضایت همسایه ها معنی خواد داشت لطفاً در صورت تایید و یا رد عرایض بنده ماده قانون مربوطه را اعلام فرمایید
گفتاورد نام
میهمان, 01/06/2012 01:52:51 pm
سلام
1 سوال داشتم.
ما در 1 آپارتمان 8واحدی زندگی می کنیم و حیاط خلوتی که درب آن فقط به داخل آشپزخانه و آن دیگری هم به داخل اتاق خواب باز می شود و هیچ راه ورودی دیگری برای دیگر همسایگان وجود ندارد که سایر همسایگان بتوانند از آن استفاده کنند.آیا سر پوشیده کردن سقف آن با ایرانت در صورتی که تمام ساکنین به جز 1 واحد راضی باشند ایراد دارد؟همسایه ای که راضی نیست مدام آشغال می ریخت و به این علت این کار را کردیم.
ممنون می شم اگر زودتر جواب بدین
گفتاورد نام
میهمان, 02/06/2012 08:45:26 am
با عرض سلام و خسته نباشید
در آپارتمان 4 طبقه زندگی می کنیم که همه مالک هستند و4 پارکینگ وجودارد ویکی از همسایه ها پارکینگ خود را اجاره داده است و دیگر همسایگان به علت عدم رعایت فرهنگ آپارتمانشنینی مثلاً( در نقشه انباری وجود ندارد کلیه وسایل خودرا درگوشه ای از پارکینگ ریخته و ریخت پارکینک و بهم زده است . برای بالکن جلو ساختمان کلاً شیشه نصب کرده علیرغم مخالفت همسایگان که یکدست نصب شود نمای آپارتمان را بهم زده است )و با اجاره دادن نامبرده مخالف هستند خواهشمند است مارا راهنمایی کنید که آیا ایشان می توانندپارکینگ خود رااجاره بدهند یانه؟ لازم به ذکر است که هنوز سند مالکیت صادر نشده است .
گفتاورد نام
میهمان, 04/06/2012 02:44:36 pm
با سلام خدمت شما.سوالی داشتم در مورد دیوار کشیدن در حیاط مشاعی.ساختمان ما سه طبقه شش واحدی هست.طبقه همکف که ما هستیم و همسایه کناریمون یک حیاط مشاع داریم که فقط از منزل ماها راه داره و همسایه های بالایی نمیتونن داخلش بشن.از منزل ما یک در از یه اتاق و یک پنجره از اتاق دیگه باز میشه.و از خونه اونا فقط یک در به حیاط باز میشه.یعنی مساحت بر خونه ما به حیاط حدود شش متر هست (شامل دو اتاق)و بر خونه اونا به حیاط حدود 3 متر(شامل یک اتاق).اونا میخوان دیوار بکشن و حیاط رو جدا کنن.ایا از نظر قانونی این کار انجام پذیر هستش؟و اگه هستش این دیوار بر چه مبنایی محاسبه میشه؟ایا حیاط ما کوچکتر میشه یا از دیواری که خونه ما رو با اونا سوا کرده در راستای اون دیوار توی حیاط دیوار کشیده میشه؟عکسی تقریبی رو هم براتون میفرستم که بهتر متوجه بشین.ممنون میشم جواب بدید
divar.png (7.25 کیلوبایت)
گفتاورد نام
عرفان اسمعیلی, 12/06/2012 11:58:29 pm
گفتاورد
فرهمند نوشته است:
خواستم بدانم در یک ساختمان دو طبقه، آیا اگر مطبی در طبقه دوم باشد، راه پله ساختمان متعلق به دکتر است یا به او تعلق دارد؟
با سلام
سوال کمی مبهم مطرح شده است. اگر مراد شما از این سوال این است که راه پله طبقه فوقانی در ساختمان دو طبقه ای که در طبقه دوم مطب قرار دارد متعلق به کدام یک از طبقات است در پاسخ باید گفت:
مستند به ماده 127 قانون مدنی "پله فوقانی ملکِ صاحبِ طبقه فوقانی محسوب می شود مگر خلاف آن ثابت شود" بنابراین پله فوقانی متعلق به طبقه فوقانی یا در مورد سوال متعلق به مطب می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای نمونه یکی از موراد خلاف میتواند توافقی باشد که بین مالکین طبقات صورت می پذیرد.باید به این نکته توجه داشت که در بند ت تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها راه پله ها جزو قسمت های مشترک ساختمان محسوب شده است اما منظور این قانون آن قسمت از راه پله ها است که برای عبور و مرور واحد های موجود در آپارتمان مورد استفاده قرار می گیرد و راه پله فوقانی که به پشت بام راه دارد را شامل نمی شود.با این وجود مالک طبقه فوقانی نمی تواند از عبور مروری که به قصد انجام امور ضروری به پشت بام و حقوقی که برای او ایجاد شده است جلوگیری کند. مثلاً فرض کنید مالک طبقه پایین بر روی پشت بام دارای انتن و کولر می باشد. در این حالت مالک طبقه تحتانی حق دارد برای تعمیرات و نصب و راه اندازی و سرویس و دیگر امور ضروری از راه پله طبفه فوقانی رفت و آمد کند. نام این حق، حق ارتفاق است و حقی است که برای شخصی در ملک دیگری ایجاد می شود. البته مالک طبقه تحتانی نمی تواند از این حق سوء استفاده کرده و گاه و بی گاه و بدون ضرورت از راه پله طبقه فوقانی استفاده کند.فرض دیگری که مطرح می شود این است که ساختمان دارای سقف شیروانی است و پشت بام عملاً بلا استفاده است و مالک طبقه تحتانی هیج استفاده ای از بام ندارد و عملا هم نمیتواند داشته باشد که در این فرض حق ارتفاق مذکور در فوق هم وجود نخواهد داشت.در نهایت سوال مطروحه را به صورت خلاصه می توان اینگونه پاسخ داد:راه پله طبقه فوقانی متعلق به طبقه فوقانی است مگر خلاف آن ثابت شود. در هر حال مالک طبقه فوقانی نمی تواند از عبور و مرور مالک طبقه تحتانی به پشت بام برای انجام امور ضروری جلوگیری کند.
با احترام
گفتاورد نام
عرفان اسمعیلی, 13/06/2012 12:19:17 am
گفتاورد
سارا نوشته است:
ضمن عرض سلام و تشکر بابات مطالب سایت
سئوالی در مورد پارکینگ مجتمع مسکونی داشتم یه شرح زیر
واحدی مسکونی با حق پارکینگ اجاره نموده ام
آیا بجای پارک خودرو در محل می توان موتور سیکلت پارک کرد.
آیا صاحب خانه میتوان به این موضوع طرح شکایت کند؟
و در زمانی که خودرو نیست میتوان بجای آن هر وسیله نقلیه دیگری پارک نمود؟؟


IP/ واقعی: 2.146.229.205 / cf-173-245-49-205.cloudflare.com
با سلام،
در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت پارکینگ جزو قسمت های اختصاصی هر واحد مسکونی است که مالک آن حق دارد از آن هر استقاده ای که صلاح می داند انجام دهد. اما این استفاده باید متعارف بوده و به حقوق دیگر ساکنین لطمه ای وارد نسازد. قرار دادن دوچرخه موتور سیکلت و دیگر وسایل نقلیه از این قبیل را باید جزو استفاده های متعارف قلمداد کرد.بنا براین قرار دادن موتور سیکلت در پارکینگ امری متعارف و غیر قابل اعتراض است.نکته دیگر اینکه شما با اجاره نمودن ملک مالک منافع آن هستید و مالک اصلی ملک حقی در اعتراض به نحوه استفاده از ملک و چزئیات نمی تواند داشته باشد. مثلاً شما می توانید به مهمانان خود اجازه استفاده از پارکینگ را بدهید اما اگر شما پارکینگ را به دیگری اجاره دهید و این حق در اجاره نامه از شما سلب شده باشد این موضوع قابل پیگری و طرح شکایت توسط مالک است.
با احترام
گفتاورد نام
عرفان اسمعیلی | Esmaili, 14/06/2012 01:58:21 am
گفتاورد
آسمان نوشته است:
با سلام
ما یه پاسیو داریم که درب پاسیو از آپارتمان ما است یعنی بقیه چنین در ورودی ندارند فقط پنجره های آنان به پاسیو باز میشود همسایه طبقه اول برای تعمیر پنجره خود بدون اطلاع ما و گاهی وقتی پشت در میماند از پاسیو استفاده میکند یکبارمن فکر کردم دزد آمده خیلی ترسیدم و شروع کردم به داد زدن و وقتی دیدم همسایه هست عصبانی شدم و گفتم از پاسیو بیرون بره ولی او شروع کرد به بد گفتن به من که این پاسیو مشاع است و من حق حرف زدن ندارم و نیازی هم برای اجازه از من نیست
در حالی که برق این پاسیو از خانه ما تامین میشود و آب از لوله کشی آب منزل ماست و یک در هم از آشپزخانه به پاسیو داریم که بقیه ندارن ایشون نه تنها معذرت خواهی نکرده گفت شکایت میکنه که این پاسیو استفاده عمومی داره
من زیاد آشنا نیستم ولی همیشه فکر میکردم این پاسیو در اختیار ماست و کسی بدون اجازه نباید از پنجره های منزلشان داخل بشه لطفا راهنمایی کنید خیلی متشکرم
با سلام خدمت شما دوست گرامی
قانونگذار در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی همان قانون قسمت های مختلف ساختمان را به دو بخش اختصاصی و مشترک دسته بندی کرده است. بر اساس ماده 2 قانون مذکور باید سوال را با لحاظ دو فرض مختلف پاسخ داد: فرض اول اینکه مالکیت پاسیو در سند مالکیت آپارتمان شما قید شده که در این صورت واضح و مشخص است که دیگران حق استفاده از آن را بدون اذن و اجازه مالک ندارند. فرض دوم اینکه در مالکیت پاسیو در سند مالکیت قید نشده که در این حالت پاسیو در قلمرو قسمت های مشترک ساختمان است، مگر اینکه برای استفاده اختصاصی تشخیص داد شده باشد یا اینکه عرف و عادت محل این قسمت را در قلمرو قسمت های اختصاصی قرار دهد. در فرض سوال با توجه به وجود درب اختصاصی به پاسیو یک دلیل و همچنین پرداخت قبوض آب و برق از ناحیه شما اماره بر اختصاصی بودن این قسمت در ید شما می باشد. تبصره3 ماده3 نیز موید همین مطلب است چرا که به طور تلویحی قسمت هایی را که امکان دسترسی به آن تنها از یک یا چند واحد مسکونی وجود داشته باشد جزو قسمت های اختصاصی برای آن واحد یا واحد ها تلقی کرده است. و در فرض سوال شما تنها واحدی که به پاسیو دسترسی دارد واحد شما است و اینکه واحدی دارای پنجره به روی پاسیو است این پنجره دلیل بر ایجاد دسترسی به پاسیو نیست. (واگر نه از سقف هم می توان با بند بازی به پاسیو دسترسی داشت!!) برای روشن تر شدن مطلب توجه شما را به قسمت اخیر نص ماده 2 این قانون جلب می نماید: "...به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد" در مجموع باید به این اصل کلی مذکور در قانون اساسی و قانون مدنی نیز متذکر شد که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد به بیان دیگر در پاسخ به سوال شما حتی اگر این قسمت جزئی از قسمت های مشترک ساختمان محسوب شود همسایه شما نمی تواند موجبات آزار و اذیت شما را فراهم آورد. بنابراین در فرض مطروحه در سوال پاسیو جزئی از قسمت های اختصاصی متعلق به واحد شما است و هیچ کس حق استفاده از آن را بدون اذن و اجازه شما ندارد.
گفتاورد نام
پری سیما اقبال, 15/06/2012 10:22:09 am
کد
 با سلام 
در خصوص پاسخ به سوال مطروحه باید به عرض برسانم که راه پله در ساختمان جزو مشاعات می باشد و متعلق به شخص خاصی نیست

کد
 
گفتاورد نام
پری سیما اقبال, 15/06/2012 10:27:51 am
گفتاورد
سارا نوشته است:
ضمن عرض سلام و تشکر بابات مطالب سایت
سئوالی در مورد پارکینگ مجتمع مسکونی داشتم یه شرح زیر
واحدی مسکونی با حق پارکینگ اجاره نموده ام
آیا بجای پارک خودرو در محل می توان موتور سیکلت پارک کرد.
آیا صاحب خانه میتوان به این موضوع طرح شکایت کند؟
و در زمانی که خودرو نیست میتوان بجای آن هر وسیله نقلیه دیگری پارک نمود؟؟


IP/ واقعی: 2.146.229.205 / cf-173-245-49-205.cloudflare.com
شخصی که پارکینگ را اجاره نموده می تواند هر وسیله نقلیه ای را در آنجا پارک کند و موجر به هیچ عنوان نمی تواند اعتراض کند پارکینگ متعلق به مستاجر است و شخص دیگری حق استفاده از آنرا ندارد
پری سیما اقبال
وکیل پایه یک دادگستری
گفتاورد نام
پری سیما اقبال, 15/06/2012 10:32:45 am
گفتاورد
آسمان نوشته است:
با سلام
ما یه پاسیو داریم که درب پاسیو از آپارتمان ما است یعنی بقیه چنین در ورودی ندارند فقط پنجره های آنان به پاسیو باز میشود همسایه طبقه اول برای تعمیر پنجره خود بدون اطلاع ما و گاهی وقتی پشت در میماند از پاسیو استفاده میکند یکبارمن فکر کردم دزد آمده خیلی ترسیدم و شروع کردم به داد زدن و وقتی دیدم همسایه هست عصبانی شدم و گفتم از پاسیو بیرون بره ولی او شروع کرد به بد گفتن به من که این پاسیو مشاع است و من حق حرف زدن ندارم و نیازی هم برای اجازه از من نیست
در حالی که برق این پاسیو از خانه ما تامین میشود و آب از لوله کشی آب منزل ماست و یک در هم از آشپزخانه به پاسیو داریم که بقیه ندارن ایشون نه تنها معذرت خواهی نکرده گفت شکایت میکنه که این پاسیو استفاده عمومی داره
من زیاد آشنا نیستم ولی همیشه فکر میکردم این پاسیو در اختیار ماست و کسی بدون اجازه نباید از پنجره های منزلشان داخل بشه لطفا راهنمایی کنید خیلی متشکرم
البته پاسیو جزو مشاعات آپارتمان است ولی بر اساس توافق میتواند تحت اختیار یکی از همسایه ها قرار گیرد که این توافق به صورت ضمنی در مورد شما ایجاد شده و ایشان به جهت عدم ایجاد مزاحمت برای شما باید از شما جهت ورود به پاسیو کسب اجازه میکرد
پری سیما اقبال
وکیل پایه یک دادگستری
گفتاورد نام
پری سیما اقبال, 15/06/2012 10:36:04 am
گفتاورد
spordel نوشته است:
با سلام
اینجانب یک واحد به متراژ70 متر در طبقه همکف در مراحل نهایی ساخت به فردی فروخته ام (هنوز سند تفکیک نگردیده بود) با ذکر پارکینگ اشتراکی در قولنامه. اما بعد از گرفتن سندهای تفکیکی و صورت مجالس و با توجه به یک کسری پارکینگ در سند طبقه همکف در مورد پارکینگ هیچ مطلبی نوشته نشده است اما در سند سه طبقه دیگر پارکینگ اختصاصی آورده شده است. حال فرد خریدار مطالبه پارکینگ می نماید در صورتی که دیگر قانون از واگذاری پارکینگ اشتراکی ممانعت می کند. لطفا راهنمایی کنید .
در صورتی که در سند برای طبقه همکف پارکینگ در نظر گرفته شده باشد باید یک پارکینگ خاص مشخص شود در غیر این صورت سند صادر نمیشود
پری سیما اقبال
وکیل پایه یک دادگستری
گفتاورد نام
پری سیما اقبال, 15/06/2012 10:40:02 am
گفتاورد
محمدی | Mohamadi نوشته است:
با سلام
سوالی دارم که خواهشمند است پاسخ آن را اعلام فرمایید
بنده در آپارتمان 7 واحده (طبقه آخر جنوبی)زندگی می کنم و به دلیل نیاز به افزایش فضای بنا می خواهم بخش جدیدی به بنا اضافه نمایم و لازم به ذکر است که هیچ تغییری در مشاعات نداشته و شهرداری هم با صدور پروانه موافقت را اعلام نموده ام مشروط بر دریافت رضایت سایر همسایه ها. آیا وقتی شهرداری تایید می نماید که امکان افزایش بنا وجود دارد و هیچ تعارضی با سایر مشاعات ساختمان ندارد باز هم رضایت همسایه ها معنی خواد داشت لطفاً در صورت تایید و یا رد عرایض بنده ماده قانون مربوطه را اعلام فرمایید
وقتی شهرداری انجام این کار را منوط به اجازه همسایه ها گذاشته یعنی در صورت انجام بدون رضایت همسایه ها تخلف صورت گرفته ماده قانونی در این مورد نداریم و تنها مربوط به شهرداری و اجازه آن می باشد
پری سیما اقبال
وکیل پایه یک دادگستری
گفتاورد نام
پری سیما اقبال, 15/06/2012 10:43:52 am
گفتاورد
میهمان نوشته است:
سلام
1 سوال داشتم.
ما در 1 آپارتمان 8واحدی زندگی می کنیم و حیاط خلوتی که درب آن فقط به داخل آشپزخانه و آن دیگری هم به داخل اتاق خواب باز می شود و هیچ راه ورودی دیگری برای دیگر همسایگان وجود ندارد که سایر همسایگان بتوانند از آن استفاده کنند.آیا سر پوشیده کردن سقف آن با ایرانت در صورتی که تمام ساکنین به جز 1 واحد راضی باشند ایراد دارد؟همسایه ای که راضی نیست مدام آشغال می ریخت و به این علت این کار را کردیم.
ممنون می شم اگر زودتر جواب بدین
سر پوشیده کردن پاسیو باید با رضایت همه باشد حتی اگریک نفر راضی نباشد میتواند اعتراض کند
شما برای جلوگیری از مزاحمت های ایشان بهتر است استشهادیه تهیه کنید و در مرجع صالح شکایت بفرمایید
پری سیما اقبال
وکیل پایه یک دادگستری
گفتاورد نام
پری سیما اقبال, 15/06/2012 10:47:08 am
گفتاورد
میهمان نوشته است:
با عرض سلام و خسته نباشید
در آپارتمان 4 طبقه زندگی می کنیم که همه مالک هستند و4 پارکینگ وجودارد ویکی از همسایه ها پارکینگ خود را اجاره داده است و دیگر همسایگان به علت عدم رعایت فرهنگ آپارتمانشنینی مثلاً( در نقشه انباری وجود ندارد کلیه وسایل خودرا درگوشه ای از پارکینگ ریخته و ریخت پارکینک و بهم زده است . برای بالکن جلو ساختمان کلاً شیشه نصب کرده علیرغم مخالفت همسایگان که یکدست نصب شود نمای آپارتمان را بهم زده است )و با اجاره دادن نامبرده مخالف هستند خواهشمند است مارا راهنمایی کنید که آیا ایشان می توانندپارکینگ خود رااجاره بدهند یانه؟ لازم به ذکر است که هنوز سند مالکیت صادر نشده است .
خیر نمیتوانند بدون اجازه همسایه ها پارکینگ خود را اجاره بدهند شما میتوانید همه با هم از این همسایه شکایت کنید
پری سیما اقبال
وکیل پایه یک دادگستری
گفتاورد نام
پری سیما اقبال, 15/06/2012 10:51:44 am
گفتاورد
میهمان نوشته است:
با سلام خدمت شما.سوالی داشتم در مورد دیوار کشیدن در حیاط مشاعی.ساختمان ما سه طبقه شش واحدی هست.طبقه همکف که ما هستیم و همسایه کناریمون یک حیاط مشاع داریم که فقط از منزل ماها راه داره و همسایه های بالایی نمیتونن داخلش بشن.از منزل ما یک در از یه اتاق و یک پنجره از اتاق دیگه باز میشه.و از خونه اونا فقط یک در به حیاط باز میشه.یعنی مساحت بر خونه ما به حیاط حدود شش متر هست (شامل دو اتاق)و بر خونه اونا به حیاط حدود 3 متر(شامل یک اتاق).اونا میخوان دیوار بکشن و حیاط رو جدا کنن.ایا از نظر قانونی این کار انجام پذیر هستش؟و اگه هستش این دیوار بر چه مبنایی محاسبه میشه؟ایا حیاط ما کوچکتر میشه یا از دیواری که خونه ما رو با اونا سوا کرده در راستای اون دیوار توی حیاط دیوار کشیده میشه؟عکسی تقریبی رو هم براتون میفرستم که بهتر متوجه بشین.ممنون میشم جواب بدید
اصلا چنین حقی برای ایشان مفروض نیست در صورتی که قصد چنین کاری را دارید باید بر اساس توافق بین دو همسایه باشد
پری سیما اقبال
وکیل پایه یک دادگستری
گفتاورد نام
عرفان اسمعیلی | Esmaili, 01/07/2012 07:44:08 am
گفتاورد
میهمان نوشته است:
با عرض سلام و خسته نباشید
در آپارتمان 4 طبقه زندگی می کنیم که همه مالک هستند و4 پارکینگ وجودارد ویکی از همسایه ها پارکینگ خود را اجاره داده است و دیگر همسایگان به علت عدم رعایت فرهنگ آپارتمانشنینی مثلاً( در نقشه انباری وجود ندارد کلیه وسایل خودرا درگوشه ای از پارکینگ ریخته و ریخت پارکینک و بهم زده است . برای بالکن جلو ساختمان کلاً شیشه نصب کرده علیرغم مخالفت همسایگان که یکدست نصب شود نمای آپارتمان را بهم زده است )و با اجاره دادن نامبرده مخالف هستند خواهشمند است مارا راهنمایی کنید که آیا ایشان می توانندپارکینگ خود رااجاره بدهند یانه؟ لازم به ذکر است که هنوز سند مالکیت صادر نشده است .
با درود
در باره قسمت اول سوال شما پاسخ این است که مالک می تواند پارکینگ را به یکی از اعضای ساختمان اجاره دهد و هیچ منعی ندارد ولی به نظر اگر پارکینگ را به شخصی خارج از ساختمان اجاره دهد می توان آن را نوعی مزاحمت تلقی و رفع آن را از دادگاه حقوقی طی دادخواست رفع مزاحمت خوستار شد. البته در مورد اجاره دادن پارکینگ در بعضی از ساختمان ها اساسنامه ساختمان این امر را مشروط به اجازه هیات مدیره ساختمان می نماید که این امر موجب نظارت بر این امر و رفع برخی مشکلا احتمالی می شود.
و اما در مورد پرسش دوم شما ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها به صراجت به آن پاسخ داده است"...هیچ یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل و شکل در، یا سردر، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهد"
موفق باشید
گفتاورد نام
سینا, 06/08/2012 11:22:14 pm
با سلام اگر در آپارتمان(35 ساله
) 4 طبقه 3طبقه قصد ساخته داشته باشند و یک طبقه مانع شود رهی وجود دارد
گفتاورد نام
عباس فولاد | Fulad, 26/10/2012 06:52:59 pm
با سلام
بله، اگرساختمانی دچار فرسودگی کلی شده باشد به دو دلیل زی:
اول:فرسودگی کلی توام با خطر جانی.
دوم:فرسودگی کلی توام با ضرر مالی
می توان نسبت به بازسازی آن اقدام نمود.
طبق ماده 13 قانون تملک آپارتمانها در این راستا لازم است اکثریت نسبی مالکین، سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری را جهت تشخیص و تایید نظرشان انتخاب نمایند که پس از رای ضرورت بازسازی توسط آنها بازسازی ساختمان از طریق حکم دادگاه ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد. برای مالکی هم که مخالف بازسازی ساختمان بوده است، توسط بقیه مالکین یک مسکن استیجاری مناسب تا زمان تجدید بنای ساختمان تهیه می گردد که چنانچه مالک مخالف، از سکونت در آنجا امتناع نمود، باید رای دادگاه برای تخلیه ملک ایشان گرفته شود.
گفتاورد نام
ژیلا نهاوندی | Nahavandi, 17/12/2012 11:43:45 pm
با سلام
ضمن تشکر از سایت خوبتون
یه سوال داشتم در مورد مخدوش کردن وسایل یکی از مالکین در مشاعات
من ساکن یک مجتمع 40 واحدی هستم که فاقد اساسنامه و مجمع عمومی و موارد قانونی دیگر است
تعداد مالکین نیز در این ساختمان کمتر از 10 نفر می باشد و اکثریت مستاجر هستند
چند ماه پیش به دلیل تغییر دکوراسیون منزلم موکتی را در اتاق آسانسور گذاشتم و چند روز پیش وقتی می خواستم با سرایدار جهت باز نمودن درب اتاق آسانسور هماهنگ کنم متوجه شدم که مدیریت جدید ساختمان فکر کرده که موکت صاحب نداره یا صاحبش مستاجر بوده و رفته و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی آن را برش داده و اتاق سرایدر را تجهیز نموده و بقیه آن را در اتاق آسانسور رها نموده بود
وقتی از مدیریت پیگیری نمودم گفتند ما فقط هزینه میزان برش داده شده را خواهیم پرداخت می کنیم که من هم در اعتراض گفتم مثل این است که لباس شخصی را پاره نموده و به اندازه های وصله های آن پارچه به او بدهی و این درست نیست و موکت یک سره درخواست نمودم
حال می خواستم من و راهنمایی نمایید که چه اقدامی می توانم انجام دهم
به دلیل برحورد بسیار زشت مدیریت تنها چیزی که به ذهن خودم می رسه اعلام شکایت در شورای حل اختلافه
لطفا راهنمایی بفرمایید به چه شکل عمل کنم
از پاسخ و راهنمایی شما پیشاپیش سپاسگزارم
گفتاورد نام
عباس فولاد | Fulad, 22/12/2012 09:13:26 pm
با سلام

به اطلاع میرساند که طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا می باشد قسمتهای مشترک محسوب می گردد و نمی توان حق انحصاری بر آنها قائل شد.و بر اساس تبصره همان ماده ، گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است.لذا نگهداری موکت سرکار عالی در قسمت مشاع ساختمان ممنوع بوده و به ویژه که صاحب آن نیز برای مدیریت ناشناخته بوده است

بنابراین حتی با پیگیری قضایی تحت عنوان اتلاف اموالتان نیز راه به جایی نخواهید برد.ضمن انکه با وضعیت فعلی مراجع مربوطه و قیمت موکت شما،ضرر مالی و وقت پیگیری شما بیش از منفعت آن است.
واما بعد در مورد بر خورد ناشایست مدیر ساختمان شما که به نظر میرسد بیش از ضرر مالی، شما را آزرده است.
یک اتفاق پند آموز را نقل قول می کنم.

"روزی من با تاکسی عازم فرودگاه بودم.
ما داشتیم در خط عبوری صحیح رانندگی می کردیم که ناگهان یک ماشین از محل
پارک به وسط جاده درست جلوی ما پیچید.
رانندهء تاکسی من محکم ترمز گرفت ، طوریکه سرش با فرمان برخورد کرد.
ماشین سُر خورد ، ولی نهایتاً به فاصله چند سانتیمتراز آن ماشین متخلف متوقف شد!
ناگهان راننده آن ماشین با آنکه مقصر بود سرش را بیرون آورد و شروع کرد به فحاشی و فریاد
زدن بر سر راننده ما.
امـّا راننده تاکسی من، فقط لبخند زد و برای آن شخص دست تکان داد و خیلی
دوستانه برخورد کرد.
با تعجب از او پرسیدم : چرا شما چنین رفتار کردید؟!
آن مرد نزدیک بود ماشین را از بین ببرد و ما را به کشتن بدهد !
اینجا بود که راننده تاکسی درسی را به من آموخت
(( قانون کامیون حمل زباله ))
او توضیح داد که : خیلی از آدمها مثل کامیون های حمل زباله هستند .
وجود آنان، سرشار از زباله، ناکامی و خشم، و پُر از نااُمیدی است؛
وقتی زباله در اعماق وجودشان تلنبار می شود، دنبال جایی می گردند تا آن را
تخلیه کنند و گاهی اوقات ممکن است روی شما خالی کنند .
به خودتان نگیرید. فقط لبخند بزنید، دست تکان بدهید، و برایشان آرزوی
خیر کنید و بروید !
زباله های آنان را نگیرید تا مجبور نشوید روی بقیه اطرافیانتان در منزل ،
سرکار، یا در خیابان پخش کنید."


یادمان نرود که علما گفته اند: ده درصد زندگی چیزی است که برای ما اتفاق می افتد و نود درصد آن، نحوه برخورد ما با آن اتفاق است!

شاد و سلامت باشید و دندانتان هیچ وقت درد نگیره.

عباس فولاد
گفتاورد نام
حسین ریاحی | Riahi, 16/10/2014 12:56:57 am
با سلام و تشکر از ایردن

لطفا در صورت امکان راهنمایی فرمایید.
.ما در ساختمانی کلا 3 طبقه (همکف+اول+دوم ) هستیم و یک واحد مسکونی از 5 واحدیم و در طبقه همکف که تک واحدی است مستقریم از آنجاکه ملک دو نبش میباشد واحد مسکونی ما که در طبقه همکف است هم در از ساختمان دارد و هم در از حیاط اما راه آپارتمانی دوطبقه فوقانی ما که هرطبقه دو واحد است از در جنوبی می باشد و از حیاط دسترسی مستقیم به طبقات فوقانی ندارند. این پنج واحد 4 پارکینگ در سند دارد که دو عدد آن در ضلع جنوبی که هریک از پارکینگ ها در مستقل دارد و دو عدد پارکینگ دیگر در حیاط روباز می باشد و هر یک در ماشین رو مستقل به حیاط دارند وساختمان فاقد آسانسور می باشد.

سوال:
1- آیا چهار واحد فوقانی می توانند در حیاط اقدام به اجرای آسانسور نمایند؟ این در حالی است که برای هر دو دستگاه آپارتمان باید یک آسانسور جداگانه احداث شود و این موضوع نمای زیبای ساختمان را بسیار زشت خواهد کرد از طرفی این آسانسور ها در فاصله ای کمتر از سه متر از پنجره های ما از سمت حیاط احداث و دید ما را خراب می کند.
2- پنجره آشپزخانه ما به دو عدد پارکینگ رو بسته پیلوتی جنوبی باز می شود؛ آیا صاحبان آن دو پارکینگ اجازه دارند با احداث دیوار میانی این دو پارکینگ را از هم کاملا جدا کنند و فضای دید ما و نور وارده به آشپزخانه را به این ترتیب کاهش دهند؟ آیا می توانند پنجره آشپزخانه مارا کلا مسدود کنند؟
3- آیا پارکینگ های پیلوتی در ضلع جنوبی می توانند همزمان بعنوان پارکینگ و انباری مورد استفاده قرار گیرند؟
گفتاورد نام
دکتر آیرج کی پور | Keipour, 18/10/2014 04:16:26 pm
جناب آقای حسین ریاحی با سلام،

«قانون تملک آپارتمان ها» وآئین نامه اجرائی آن در پایگاه دندان پزشکی ایران (ایردن) موجود است و می توان به آن مراجعه کرد و به پرسش های دیگری که پیش می آید پاسخ داد. در این جا برخی از چالش هائی که با آن روبرو بوده اید آمده است.

1- محوطه حیاط بخش مشاع ساختمان است و همه مالکین حق بهره وری از آن را دارند. استفاده انحصاری (اختصاصی) از بخش مشاع بدون رضایت همه مالکان مجاز نیست. اگر آسانسوری در ساختمان نصب شود (چه داخلی، چه از بیرون ساختمان) می بایست به گونه ای باشد که همه مالکان از آن برخوردار شوند یا اجازه آنان به دست آمده باشد.

2- تغییر نمای ساختمان حتی اگر همه مالکان رضایت داشته باشند می بایست با موافقت مسئولان تعیین شده از جمله مسئولانی است که در قانون شهرداری ها آمده است انجام شود. ولی نمای داخلی اگر موجب زیان به ساکنان دیگر ساختمان نشود مجاز است.

3- هرگونه تغییر در نقشه تصویب شده ساختمان که در مجوز پایان کار می توان دید بدون داشتن مجوز قانونی ممنوع است. اگر دیوار بین دو پارکینگ موجب زیان به واحد شما می شود، فقط با رضایت شما امکان پذیر است مگر این که در نقشه ساختمان پنجره ای که به آن اشاره کرده اید، پیش بینی نشده باشد.

با احترام،
دکتر آیرج کی پور

گفتاورد نام
ابراهیم, 18/10/2014 05:09:14 pm
جناب دکتر سلام،

از راهنمایی های شما ممنونم. مطب من در یک چهار واحدی است، به صورتی که در هر طبقه دو واحد است و من طبقه اول هستم. حیاط مشاع است ولی صاحب آپارتمان زیر پای ما می گوید که این قسمت از حیاط پارگینگ من است و کسی حق ندارد ماشین پارک کند. وقتی دلیل را می پرسم می گوید من می گویم، چون زودتر از شما خانه را خریده ام و معاملات ملکی به من گفته است این قسمت حیاط پارکینگ شما است و کسی حق ندارد از این قسمت حیاط برای کاری استفاده کند، چون جلوی خانه من است. در سند ملک، حیاط جزو مشاعات نوشته شده است.
اگر ممکن است راهنمایی کنید باید با چنین موضوعی چگونه برخورد کرد؟

با تشکر
گفتاورد نام
کمال صفایی | Safaei, 14/12/2014 10:29:06 pm
با سلام.
حیاط خلوت که در سند جزو مشاعات ذکر شده اما در اختیار یک واحد قرار دارد، اگر دکتری که مطبش در آن است مسقف کند، از لحاظ قانونی چه شرایطی دارد؟
همچنین بالای حیاط خلوت سقف ندارد و باران داخل می ریزد. اگر در بالاترین قسمت آن از پشت بام نورگیر نصب شود آیا منع قانونی ندارد؟
آیا مالک واحدی که در آپارتمان کنار این حیاط خلوت هست، می تواند خودسرانه و بدون اجازه بقیه ساکنین برای آن فضا نورگیر یا سقف بزند؟
با تشکر
گفتاورد نام
علی, 14/12/2014 10:44:20 pm
مجموعه آپارتمانی که در آن مطب دارم شامل 3 طبقه جنوبی می باشد. راه ورود به حیاط فقط از طبقه اول امکان‌پذیر است. آیا طبقات دوم و سوم می توانند از طبقه خود به سمت حیاط پله زده و وارد آن شوند؟ این کار استقلال طبقه اول را تحت الشعاع قرار می دهد.

با تشکر از راهنمایی شما
گفتاورد نام
طاهره یوسفی | Usefi, 14/12/2014 10:56:24 pm
با سلام
آپارتمان ما در مجموعه 16 واحدی و در 4 طبقه فاقد آسانسور قرار دارد. برای احداث آسانسور باید پله ها را برش دهند، همچنین 2 واحد در طبقه 2 مخالف ند. آیا بدون موافقت آنها می توان پله ها را برش داد و آسانسور را احداث کرد.
با تشکر
گفتاورد نام
علیرضا درخشانی | Derakhshani, 14/12/2014 11:47:28 pm
باسلام.
مالک طبقه همکف آپارتمان4طبقه جنوبی-شمالی هستم که به علت عدم وجود جای پارک در پارکینگ اشتراکی، از حیاط اشتراکی که از طریق آن به بالکن و داخل واحد بنده راه دارد و بس، استفاده می نمایم و این روش از بدو احداث ساختمان بدین منوال ادامه داشته، به طوری که زنگ در حیاط فقط به طبقه همکف وصل بوده وبرق حیاط نیز از طبقه همکف تامین می گردد. کلید حیاط در اختیار بنده بوده و تاکنون درمواقع احتیاج سایر واحدها حیاط را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای دراختیار آنان قرارداده ام. فلذاخریدار جدید طبقه 4درخواست کلید حیاط از بنده را به علت اشتراکی بودن دارد. چون اینجانب ازطریق حیاط به داخل ملک خود ازطریق بالکن رفت وآمد می نمایم، درصورت دادن کلید به غیر، امنیت آپارتمان من به خطر می افتد. خواهشمند است در مورد حقوق بنده و سایر ساکنین مترتب بر این فضا که تا به حال اختصاصی استفاده کرده ام، راهنمایی بفرمایید.
گفتاورد نام
حیدری | Heidari, 14/12/2014 11:52:41 pm
با سلام و خسته نباشید
در یک ساختمان پزشکان در یک مجتمع آپارتمانی، آیا تغییر نوع پنجره از آهنی به یو.پی.وی.سی با افزودن کتیبه به بالا یا پایین پنجره، تغییر نما محسوب شده و مستلزم اخذ رضایت همسایگان خواهد بود؟به طور دقیق تر این که، پنجره های واحد ما که در نمای ساختمان واقع شده، ارتفاع زیادی دارد. شرکت های سازنده ی پنجره های دو جداره، بدون اِعمال کتیبه (قسمت مجزای ثابت) در بالا یا پایین پنجره، حاضر به ساخت پنجره ها با ارتفاع زیاد نیستند. آیا اعمال این کتیبه ها که باعث عدم هماهنگی پنجره این واحد با سایر واحدها در نما می گردد، نیازمند جلب رضایت همسایگان و مجوز آنها خواهد بود و آیا شهرداری بر این تغییر خرده خواهد گرفت؟
تشکر
گفتاورد نام
ورنا پاپیروس | Papirus, 14/12/2014 11:58:10 pm
با سلام وخسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز
در یک مجتمع مسکونی 35 واحدی مطبی هست که به عنوان مستاجر پارکینگ وانباری ندارد. برق پارکینگ جدا از برق راه پله است. حق شارژ برای تمام واحدها مبلغی تعیین شده که به حقوق نگهبان پارکینگ و برق آن محل هم مربوط است و همه واحدها موظف به پرداخت هستند، چه اونایی که پارکینگ دارن چه اونایی که پارکینگ و انباری ندارن. آیا نباید حق شارژ به نسبت سهم افراد در برخورداری از امکانات ساختمان باشد؟ آیا حقوق نگهبان پارکینگ را واحدهایی که پارکینگ ندارند هم باید بپردازند؟
گفتاورد نام
احمد دنیایی | Donyaei, 15/12/2014 12:07:37 am
با سلام
در ابتدا از مطالب خوبتون واقعا ممنونم
بنده آپارتمانی را برای لابراتوار خریداری کردم که توسط دو نفر شراکتا ساخته شده است. این دو نفر هنگام فروش این واحد به مالک قبلی آن از او یک تعهد گرفته اند که حقپیلوت را از خود سلب کرده و در قسمتی از پیلوت یک باب مغازه احداث کرده و پروانه و پایان کار جدید هم گرفته اند. صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت هم مجدد صادر شده که تاریخ آن پس از تاریخ فروش آپارتمان به خریدار قبلی ست، آپارتمان اکنون در پیلوت جای 4 پارک دارد و تعداد واحدها نیز 4 تاست و لی آن دو مالک اولیه که اکنون در ملک حضور دارند با استناد به تعهد مالک قبلی آپارتمان بنده حق پارکینگ برای من قائل نیستند، آیا اجازه این کار را دارندو آیا با اخذ آن تعهد مالکیت من و مالک قبلی که من آپارتمان را از او خریدم نسبت به زمین ملک و پیلوت ملک از بین رفته است؟ آیا آنها اجازه احداث مغازه داشته اند؟
لطفا راهنماییم کنید
ممنونم
گفتاورد نام
نیک کار | Nikkar, 15/12/2014 12:11:12 am
با سلام

بنده تکنیسین هستم. مالک آپارتمانی هستم که ملکم فاقد پارکینگ است. خواستم سوال کنم که آیا مدیر ساختمان می تواند از ورود موتورسیکلتم به آپارتمان جلوگیری کند؟

لازم به ذکر است آپارتمان ما دارای 4 پارکینگ است و 8 واحد دارد. یک حیاط کوچک که برای عبور و مرور ماشین باشد نیز در آن وجود دارد.
گفتاورد نام
رئیس زاده | Raeiszadeh, 15/12/2014 12:15:12 am
سلام وقت بخیر

ممنون از اطلاعات خوب این سایت. می خواستم در مورد استفاده از محیط یک حیاط خلوت از شما راهنمایی بگیرم. ملک من در طبقه اول یک ساختمان 7 طبقه واقع شده که حیاط خلوت مشترکی با همسایه کناری دارد.جهت مسقف کردن و تعبیه درب به این فضا با همسایه نامبرده هماهنگ ومتفق القول هستیم. سوال بنده این هست که بر اساس قانون و در رابطه با 12 واحد بالایی که فقط از پنجره ها به این فضا اشراف دارند مشکلی هست یا خیر؟
آیا اساسا ما مجاز به انجام این کار هستیم یا خیر
؟

با تشکر
گفتاورد نام
علی اکبر بیان | Bayan, 15/12/2014 12:18:27 am
اینجانب دارای دو واحد آپارتمان مسکونی میباشم که یک باب مغازه زیر آن قرار دارد. که هر کدام دارای سند رسمی مجزا میباشند. پایان کار آن مربوط به قبل از سال 1349 می باشد. توضیح اینکه مالکان قبلی مغازه و قسمت مسکونی دو نفربودند یعنی هر کدام مالک جداگانه داشتند. اینجانب آپارتمان ها را حدود بیست سال پیش خریدم و پس از چند سال هم مالک مغازه مغازه خود را فروخت. سوال اینکه مالک مغازه اکنون حقی نسبت به مشاعات آپارتمان‌ها دارد یا خیر؟
اگر دارد تاچه میزان می‌تواند نسبت به مشاعات خانه ام ادعا داشته باشد؟

با تشکر
گفتاورد نام
عباس فولاد | Fulad, 19/12/2014 09:09:39 am
گفتاورد

نیک کار | Nikkarنوشته:
...خواستم سوال کنم که آیا مدیر ساختمان می تواند از ورود موتورسیکلتم به آپارتمان جلوگیری کند؟...
پاسخ:
بله، مي تواند جلوگيري نمايد.گفتاورد

ورنا پاپیروس | Papirusنوشته:
...آیا حقوق نگهبان پارکینگ را واحدهایی که پارکینگ ندارند هم باید بپردازند؟...
پاسخ:
حق شارژ به نحوي كه هيات مديره منتخب مجمع عمومي ساختمان تعيين مي كنند از همه ساكنين دريافت مي شودگفتاورد

حیدری | Heidari نوشته:
...آیا تغییر نوع پنجره از آهنی به یو.پی.وی.سی با افزودن کتیبه به بالا یا پایین پنجره...
پاسخ:
بله، تغيير در نماي ساختمان محسوب مي گردد و مجاز نيست.گفتاورد

علیرضا درخشانی | Derakhshani نوشته:
... حقوق بنده و سایر ساکنین مترتب بر این فضا که تا به حال اختصاصی استفاده کرده ام...

پاسخ:
كليه مشاعات هر ساختمان متعلق به همه مالكين آن ساختمان است منجمله حياط.
مگر توافق ديگري با كليه مالكين ديگر مكتوب شده باشد.گفتاورد

محمد نوشته:
...بعد از مدتی متوجه شدم متراژ آپارتمان ده متر کمتر از عدد نوشته شده در اجاره نامه است. آیا میتوانم قرارداد را فسخ کنم؟...
پاسخ:
بله، هم مي توانيد فسخ كنيد و هم ميتوانيد مابه التفاوت را پس بگيريد. در مرحله اول با گفتگو با مالك و در غير توافق، از طريق دادگاه و مراجع صالحه تحت عنوان غش در معامله پيگيري فرماييد.گفتاورد نام
محمد, 21/12/2014 05:10:44 pm
آپارتمانی پنجاه متری اجاره کرده ام ولی بعد از مدتی متوجه شدم متراژ آپارتمان ده متر کمتر از عدد نوشته شده در اجاره نامه است.
آیا میتوانم قرارداد را فسخ کنم؟
اختلاف قیمت اجاره هایی که بابت ملک پنجاه متری بصورت ماهیانه داده ام، میتوانم پس بگیرم؟
گفتاورد نام
اسماعیل رحیمی خداجو | Rahimikhodaju, 23/12/2014 07:45:51 pm
با سلام،
همسایه جلوی محل سکونت من، پنجره ای به پشت خانه خود، رو به شمال کار گذاشته بوده است. قسمت شمالی که زمین خالی بود خریداری و خانه‌ای درست کردم. در آخر حیاط، دیوار من زیر پنجره مذکور قرار گرفته که دقیقا در وسط حیاط ماست و داخل منزل ما راحت دیده می شود. چند بار از ایشان خیلی مودبانه خواهش کردم که این پنجره رو بگیره ولی ایشان گوش نمی‌کند. خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید که چکار باید بکنم؟ من جلو پنجره ایشان کاری نکرده‌ام. الان هم ایشان ادعا می کنه که دیوارتو بالا بیار.

گفتاورد نام
نصرالله ملکی | Maleki, 26/12/2014 10:45:49 am
با سلام
در یک اپارتمان 4 طبقه که چهارواحد هستیم، سه واحد مایل به احداث انباری یا مصالح کاذب در پشت بام هستند و یک همسایه مخالف است. سه همسایه با حضور مدیر ساختمان صورت جلسه ای تهیه کرده و قصد انجام این کار را دارند. سوال من این است که آیا قانونا می توانند با توافق سه نفره ولو مدیر هم جزو ایشان باشد این کار را انجام دهند؟
گفتاورد نام
دکتر آیرج کی پور | Keipour, 26/12/2014 06:50:43 pm
گفتاورد

نصرالله ملکی | Maleki نوشته:
...سه واحد مایل به احداث انباری یا مصالح کاذب در پشت بام هستند و یک همسایه مخالف است...
پاسخ:
برای ساختن انباری یا گل‌خانه و مانند این ها رضایت «همه مالکان» ساختمان ضروری است. پس از رضایت مالکان، مجوز شهرداری نیز باید دریافت شود.

گفتاورد نام
عباس فولاد | Fulad, 31/12/2014 05:10:08 pm
گفتاورد

اسماعیل رحیمی خداجو | Rahimikhodaju نوشته:
...در آخر حیاط، دیوار من زیر پنجره همسایه قرار گرفته که دقیقا در وسط حیاط ماست و داخل منزل ما راحت دیده می شود....
پاسخ:
با سلام
هر تغييري در نماي ساختمان، خارج از پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب شهرداري، خلاف و غير مجاز است. ابتدا از طريق شهرداري منطقه پيگيري و در صورت عدم اعتناي همسايه به ضوابط مي توانيداز طريق دادگاه شكايت و پنجره خلاف را مسدود و هزينه اعاده دادرسي و اجراي عمليات مسدود سازي پنجره را نيز دريافت نماييد.
خداوند به همه ما معرفت،انسان دوستي، و پرهيز از تجاوز به حقوق همسايگان را عنايت فرمايد.


گفتاورد نام
مریم جنیدی, 15/01/2015 05:14:52 pm
با سلام
در ساختمان 16 واحدی به عنوان مالک یک واحد سکونت دارم تعدادی از واحدها از حیاط که جزو مشاعات است به عنوان پارکینگ شخصی استفاده می کنند
اخیرا طبق توافق اکثریت قرار شده که این واحدها ماهانه مبلغی به صندوق ساختمان پرداخت کنند ولی بنده با این نظریه مخالف هستم.
آیا من حق شکایت از واحدهایی که در حیاط پارک می کنند را دارم.
گفتاورد نام
حسینی, 15/01/2015 05:19:30 pm
دو پلاک در مجاورت همدیگر قرار دارند یک نفر در هر دو پلاک دارای واحد تجاری می باشد ولی بدلیل تعدد مالکین امکان تجمیع وجود ندارد. ایا مالک این دو تجاری با رضایت کلیه مالکین و تنظیم اقرار نامه محضری می تواند این دو را به هم متصل و از آن بهره برداری نماید آیا از نظر شهرداری در صورت رضایت مالکین غیر قانونی نمی باشد.
ممنون می شوم اگه زود جواب بدهید.
گفتاورد نام
روزبه, 15/01/2015 05:28:19 pm
باسلام و عرض ادب

ما یک مجتمع چهار طبقه هستیم که دارای هشت واحد است بعلت اینکه نمای فعلی ساختمان سیمانی است و جلوه جالبی ندارد تصمیم به رنگ کردن نمای ساختمان گرفتیم، اما هفت واحد موافق و یک واحد که در طبقه
اول ساکن است مخالف این تغییر در نما است آیا میتوان نقاشی نما را انجام داد و هزینه آن یک واحد مخالف را از شورای حل اختلاف پیگیری کرد؟
گفتاورد نام
رسول, 15/01/2015 05:55:10 pm
سوال من این است در حالت هایی که طبقه آخر پنت هاوس بوده سقف بصورت سبک ساز و شیروانی مانند است و همسایه ها هیچ استفاده ای از بام نمی توانند بکنند. هزینه تعمیرات شیروانی بر عهده مالک پنت هاوس است یا همه؟
گفتاورد نام
مهدی, 15/01/2015 06:03:34 pm
با سلام
آپارتمانی به متراز 110 متر به صورت پیش خرید، خریداری نموده ام. ولی پس از اتمام آپارتمان متراژ 107 متر می باشد. صاحب ملک می خواهد 3متر کسری را از طریق تحویل انباری در پشت بام جبران کرده و جزو زیر بنا محاسبه کرده و مبلغ اون 3متر کسری را به این شکل تلافی کرده و باز پس ندهد. سوال اینجاست که آیا انباری جزو زیر بنا محسوب میشود و سازنده میتواند پول این 3متر انباری را از بنده بگیردبا اینکه انباری داخل واحد نبوده و بالای پشت بام می باشد.
در ضمن در برگ پیوستی لیست مصالح اجرایی و مصرفی ساختمان قید شده که متراژ مفید قابل محاسبه در قیمت واحد شامل کلیه فضاهای اختصاصی و دراختیار مالک محسوب شده و پارکینگ جزو متراژ مفید نخواهد بود .
متشکر می شوم اگر راهنمایی ام کنید.
گفتاورد نام
بقایی, 15/01/2015 06:12:38 pm
با سلام
من در یک آپارتمان 12 واحدی زندگی می کنم که 4 واحد فاقد پارکینگ می باشند و پارکینگ دو طبقه می باشد که طبقه زیر توسط اسانسور مخصوص حمل خودرو استفاده می شود. آیا هزینه تعمیر این آسانسور بر عهده همه ساکنین است یا بر عهده مالکین پارکینگها، ضمناً پارکینگها مشاع نمی باشند.
از راهنمای عاجل شما سپاسگزارم
گفتاورد نام
صالحی, 15/01/2015 06:21:23 pm
باسلام و خسته نباشد
واحد ما دارای یک پاسیو می باشد که فقط بنده قابلیت دسترسی به ان را دارم. در بیعنامه مالک یک پنجم آنرا به من فروخته (گفته مطابق عرف در کرج پاسیو یک پنجم مطابق قیمت آپارتمان محاسبه می گردد) ولی در سند مالکیت جزوه مشاعات می باشد. اکنون همه همسایه ها از ین مسله معترض هستندو اجازه سقف موقت نیز به بنده نمی دهند. آیا میتوانم از مالک به عنوان فروش مشاعات ( فروش مال غیر ) شکایت نمایم؟
صفحه: 1 2 بعدی
 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...