مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان ها

 ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

 مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.


ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده ۳ - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره ۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.
تبصره ۲- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره ۳- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)

ماده ۵ - انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

ماده ۶ - چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.
تبصره - نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

ماده ۷ - هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده ۸ - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۹ - هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.

ماده ۱۰ - هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف نظر نماید.

ماده ۱۰ مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.

عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره ۳- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
تبصره ۴- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد. (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها)

ماده ۱۱ - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.

ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.

ماده ۱۳- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.

تبصره ۱- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.


ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.
ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)

 

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدی‌


بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌
فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌


ماده ۱ ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد.

ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلّقه برای مالکیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطورمجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهای وابسته‌، ارزش وغیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم‌: قسمتهای مشترک‌

ماده ۳ ـ قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشدقسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.

تبصره ـ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر وهمچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است‌.

قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتهاعبور نماید.

ماده ۴ ـ قسمتهای مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک ‌آپارتمانها عبارت است از:

الف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.

ب ـ تأسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مرکز حرارت و تهویه‌، رختشویخانه‌، تابلوهای برِ، کنتورها، تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بناکه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌، لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برِق، تلفن ‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاههای‌زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.

پ ـ اسکلت ساختمان‌.

تبصره ـ جدارهای فاصل‌بین قسمتهای‌اختصاصی‌، مشترک بین‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ که خارج ازقسمتهای اختصاصی قرار گرفته‌اند.

ث ـ تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌کننده‌ روشنایی‌، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنهابه استثنای تلفن‌های اختصاصی‌، شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌.

ج ـ بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ ‌بنا در آن احداث گردیده است‌.

ح ـ نمای خارجی ساختمان‌.

خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌

فصل اول‌: مجمع عمومی‌


طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر

ماده ۵ ـ در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

ماده ۶ ـ زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یافوِالعاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت‌عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

ماده ۷ ـ در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی‌از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.

ماده ۸ ـ برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.

تبصره ـ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده‌جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه‌هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید وتصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

ماده ۹ ـ کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده‌باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به‌مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره ـ در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت‌حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌معرفی خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشندباید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر رابرای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیرمی‌باشد:

الف ـ تعیین رئیس مجمع عمومی‌.

ب ـ انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.

پ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌.

ت ـ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌.

ث ـ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا.

ج ـ تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌لازم برای اداره ساختمان‌.

ماده ۱۲ ـ کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید درصورتجلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.

تبصره ـ تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله‌مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

ماده ۱۳ ـ تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای‌کلیه شرکاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌


ماده ۱۴ ـ مدیر یا مدیران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.

ماده ۱۵ ـ اصلاحی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مدیران بایدفرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی‌مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجددمدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ در صورت استعفا، فوت‌، عزل یا حجر مدیر یامدیران قبل از انقضای مدت‌، مجمع عمومی فوِالعاده‌، به منظورانتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت‌مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی‌فوِالعاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

ماده ۱۷ ـ تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.

ماده ۱۸ ـ مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دارتعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که‌به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع‌عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

ماده ۱۹ ـ مدیر یا مدیران‌، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند.

ماده ۲۰ ـ مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحددر مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.

سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج‌متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت‌هزینه بوسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی‌تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

ماده ۲۲ ـ در کلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانهاکه بیش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفندبرای حفظ و نگاهداری و همچنین تنظیف قسمتهای مشترک وانجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.

فصل سوم‌: هزینه‌های مشترک‌


ماده ۲۳ ـ شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های‌مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک‌بنا مصرف می‌شود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:

در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های‌مشترک پیش‌بینی نکرده باشند، سهم هریک از مالکین یااستفاده‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت‌زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب‌، گازوئیل‌، آسفالت‌پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل‌هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان‌، متصدی آسانسور، هزینه‌ نگاهداری تأسیسات‌، باغبان‌، تزیینات قسمتهای مشترک و غیره‌بطور مساوی بین مالکین یا استفاده‌کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین‌سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت‌آن استنکاف نماید، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده‌، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند.

ماده ۲۴ ـ هریک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه‌مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه وتقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم‌رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دارقضائی مراجعه کند.

ماده ۲۵ ـ هزینه‌های مشترک عبارتست از:

الف ـ هزینه‌های لازم برای استفاده‌، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه‌.

ب ـ هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران‌.

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداری تعمیر بنا


ماده ۲۶ ـ در صورتی که بین شرکاء توافق شده باشد که‌هزینه‌های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری وعملیات یک جزء از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکاء باشد، فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به‌این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.

ماده ۲۷ ـ مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌می‌کند به‌منظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری‌، وجوهی به‌عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.


Tags: قانون تملک آپارتمان ها
تعداد نمایش ها: 41693
منبع: 
مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات‌
قانون باز
مطالب مرتبط: 
تعاریف و مفاهیم آپارتمان- زهراتقی لو
احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان- زهراتقی لو
مدیریت امورمالی و بازسازی آپارتمان- زهراتقی لو
آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی- زهراتقی لو
تاریخچه و تعاریف آپارتمان- زهراتقی لو
نظرات حقوقی در مورد آپارتمان- زهراتقی لو

بازگشت به فهرست


صفحه: قبلی 1 2
گفتاورد نام
رضا اکبری, 15/01/2015 06:33:15 pm
با سلام
بنده در آپارتمان سه طبقه کلا"سه واحده که هرکدام از واحدها پارکینگ اختصاصی دارند و پارکینگ همسایه هایم به سمت کوچه بوده و پارکینگ بنده رو به خیابان می باشد و بنده دو واحد پارکنگ داشتم که یکی از آنها را با مجوز شهرداری به مغازه تبدیل کرده ام و پارکینگ دیگرم درب اختصاصی خود از طرف حیاط دارم. لذا سوال بنده این است که ایا همسدیه ها حق اعتراض برای مغازه بنده را دارند یا نه؟ آیا از طریق شکایت به دادگاه از طریق قانون دارند یا نه؟
لطفا بنده را راهنمایی کنید.
گفتاورد نام
منافی زاده, 15/01/2015 06:51:57 pm
سلام
من ساکن یک ساختمان 15 واحدی در منطقه سعادت اباد هستم. بعد از گذشت 2 ماه ازاجاره مسکن به بنده اطلاع داده اند که هزینه ورودیه بابت اثاث کشی به مبلغ 50000 تومان بصورت روتین از مستاجرین دریافت میگردد. (بدلیل اسب احتمالی به راه پله هاو...) میخواهم بدانم با توجه به اینکه هزینه تعمیرات راه پله ها بر عهده مالکین است آبا پرداخت این مبلغ متعارف است یا خیر؟
گفتاورد نام
جباری, 15/01/2015 07:09:31 pm
سلام
آپارتمان 6 واحدی طبقه سوم غربی هستیم و از راه پله منتهب به بام بعنوان انباری استفاده می کنیم. تمامی همسایه ها از آنجا استفاده انباری می کنند. طبقه سوم شرقی علاقمند است که از آنجائیکه ما استفاده می کنیم، استفاده کند لازم به ذکر است که هم اینک از جاهای دیگر راه پله هم استفاده می کند و از آنجائیکه محل انبارش ما دنج تر از جاهای دیگر است دست روی آن گذاشته ما در بالای آپارتمان خودمان (که طبقه سوم هستیم انباری فلزی پیچ و مهره ای ساخته ایم. ایشان (طبقه سومی شرقی) که در بام هیچگونه وجه مشترکی نداریم می گوید که شما انباری دارید و باید راه پله را به ما بدهید. چگونه می توانیم با این قضیه برخود کنیم. لازم به ذکر است که ایشان به شهرداری منطقه شکایت کرده است که ما انباری در بام ساخته ایم و باز هم متذکر می شوم که ما در قسمت غربی هستیم و او در قسمت شرقی
با تشکر و امتنان / جباری
گفتاورد نام
دکتر آیرج کی پور | Keipour, 16/01/2015 11:22:01 pm
گفتاورد

صالحی نوشته:
...آیا میتوانم از مالک به عنوان فروش مشاعات (فروش مال غیر) شکایت نمایم؟...
پاسخ:
جناب آقای صالحی. بله. حق شکایت دارید.گفتاورد

رسول نوشته:
...هزینه تعمیرات شیروانی بر عهده مالک پنت هاوس است یا همه؟...
پاسخ:
بام ساختمان هر شکلی داشته باشد و از هر مصالحی استفاده شده باشد، بخش مشاع ساختمان است و هزینه تعمیر و نگه داری آن به عهده همه مالکان ساختمان است.گفتاورد

مریم جنیدی نوشته:
...آیا من حق شکایت از واحدهایی که در حیاط پارک می کنند را دارم....
پاسخ:
خانم جنیدی گرامی، استفاده اختصاصی از قسمت مشاع ساختمان بدون رضایت همه مالکان غیر قانونی است. اگر شما موافق استفاده از بخش مشاع به عنوان پارکینگ نیستید، می توانید به استفاده کنندگان ابتدا به طور شفاهی در مجمع عمومی ساختمان اخطار بدهید و اگر مدارای شما با آنان کارساز نبودف، با ارسال اظهارنامه نظرتان را به استفاده کنندگان اطلاع بدهید و در صورت تمکین نکردن آنان، شکایت کنید.


گفتاورد نام
عباس فولاد | Fulad, 22/01/2015 10:25:29 pm
گفتاورد

مریم جنیدی نوشته:
...آیا من حق شکایت از واحدهایی که در حیاط پارک می کنند را دارم....
پاسخ:
چنانچه طبق نقشه مصوب ساختمان حیاط برای پارکینگ اختصاص نیافته باشد، جز مشاعات است و شما می توانید مخالفت و شکایت کنید.گفتاورد

حسینی نوشته:
... ایا مالک این دو تجاری با رضایت کلیه مالکین و تنظیم اقرار نامه محضری می تواند این دو را به هم متصل و از آن بهره برداری نماید...
پاسخ:
امکان آن وجود دارد ولی ضوابط و نظر شهرداری ملاک است. نظر مالکین کافی نیست.


گفتاورد

روزبه نوشته:
... آیا میتوان نقاشی نما را انجام داد و هزینه آن یک واحد مخالف را از شورای حل اختلاف پیگیری کرد؟.

پاسخ:
بله می شود. باید از طریق هیأت مدیره مصوب و پی گیری شود.گفتاورد

رسول نوشته:
...هزینه تعمیرات شیروانی بر عهده مالک پنت هاوس است یا همه؟...
پاسخ:
بر عهده همه مالکین است.گفتاورد

بقایی نوشته:
...آیا هزینه تعمیر این آسانسور بر عهده همه ساکنین است یا بر عهده مالکین پارکینگها، ضمناً پارکینگها مشاع نمی باشند. ...
پاسخ:
پارکینگ جز مشاعات است ولو مالک خصوصی داشته باشد. هزینه آسانسور بر عهده همه مالکین ساهتمان است مگر هیأت مدیره ترتیب دیگری مصوب کرده باشد..گفتاورد

صالحی نوشته:
... آیا می توانم از مالک به عنوان فروش مشاعات ( فروش مال غیر ) شکایت نمایم؟...
پاسخ:
مشاعات متعلق به کل ساختمان است. بله، می توانید شکایت کنید.
گفتاورد نام
حمید صفت, 29/01/2015 04:45:40 pm
گفتاورد
محمدی | Mohamadi نوشته:

بنده در آپارتمان 7 واحده (طبقه آخر جنوبی) زندگی می کنم و به دلیل نیاز به افزایش فضای بنا می خواهم بخش جدیدی به بنا اضافه نمایم که هیچ تغییری در مشاعات نداشته و شهرداری هم با صدور پروانه موافقت

دوست عزیز شمل حق اضافه کردن بنا بدون رضایت سایر همسایگان را ندارید چون اگرچه اعیان شما متعلق به شماست ولی عرصه (زمین) ملک مشاع است و با افزایش بنای واحد شما اصولا قدرالسهم شما در عرصه ملک افزایش می یابد و این بر خلاف منافع سایر همسایگان است و به همین دلیل باید حتما رضایت داشته باشند.
گفتاورد نام
محمد صادقی, 29/01/2015 05:00:37 pm
یک ساختمان 8 واحدی هستیم. 2 واحد که یکی مطب است، قصد دارند بالکن رو به خیابان خود را حذف و به سالن اضافه نمایند که در این صورت نمای ساختمان تغییر می کند. آیا باید از شهرداری و یا بقیه ساکنین اجازه بگیرند یا خیر؟

با تشکر

گفتاورد نام
بهروز مهری, 31/01/2015 02:50:36 pm
با سلام
یک ساختمان 7 طبقه در قسمت شمالی اش حیاط خلوط ایجاد می کند که بتواند برای آپارتمان ها پنجره باز کند.
1- آیا پلاک پشت ملک، همسایه می تواند نسبت به این پنجره ها اعتراض داشته باشد؟
2- آیا مساحت حیاط خلوت بایستی چقدر باشد تا اپارتمان بتواند پنجره تعبیه کند؟
گفتاورد نام
پانیا تاکستانی, 11/02/2015 11:37:30 pm
سلام
آپارتمانی دارم در طبقه اول که تنها همین واحد بالکن دارد. در چه صورتی می توانم بالکن مسقف را به بنا اضافه کنم؟
گفتاورد نام
نسیم نبئی, 11/02/2015 11:49:01 pm
با عرض سلام

بنده در یک ساختمان 2 واحدی ساکن هستم که در حال حاضر بالا خالی از سکنه است و آماده نیست. واحد ما از حیاط راه دارد ولی ورودی واحد بالایی از یک درب جداگانه است که به حیاط راهی ندارد و ورودی ان از سمت واحد اپارتمان بنده است. من مستاجر این واحد هستم و هر وقت در را باز می کنیم می بینیم صاحب خانه با وجودی که ساکن خانه نیست ورودی این حیاط فقط به واحد ماست، بدون اطلاع و بی کسب اجازه، در حیاط است. هر وقت اعتراض می کنیم می‌گوید مشاع است و من نیازی نیست اجازه بگیرم یا زنگ بزنم، شما هم حق ندارید در حیاط بشینید و یا چیزی بگذارید. در صورتی که ساکن این ملک هم نیست و در حیاط هم چیزی ندارد که لازم به حضور ایشان باشد. ایا کار ایشان قانونی است؟ ایا وقتی ورودی حیاط فقط در واحد من است، ایشان حق رفت و امد دارد؟ در این ساختمان من تنها زندگی می کنم و کسی ساکن طبقه بالایی نیست.

متشکرم
گفتاورد نام
مهدی حافظ فدک, 12/02/2015 12:12:09 am
واحد من در همکف تک واحدی و بقیه طبقات دو واحدی هستند. حیاط خلوتی داریم با ابعاد 2 در 5 متر که فقط در اختیار ماست و از اتاق خواب راه دارد وبرای بقیه روشنائی است. دو دیوار این حیاط خلوت با همسایه کناری مشترک است و دو دیوار مربوط به اطاق خواب واحد من است. آیا فروشنده حق دارد بابت یک سوم متراژ این حیاط خلوت بهای آپارتمان را از من مطالبه کند؟
گفتاورد نام
آرزو اصغرنژاد, 12/02/2015 12:26:08 am
با عرض سلام

در یک ساختمان آپارتمانی 16 واحدی زندگی می‌کنیم که 4 طبقه 4 واحدی است وآسانسور ندارد. در طبقه چهارم یک مطب هست. نورگیر این آپارتمان پاسیو است که از این پاسیو یکی از واحد ها استفاده می کند و می گوید که در سند قید شده که پاسیو یا حق استفاده از آن را دارد. طبقات 3 و 4 صددرصد موافق نصب آسانسور هستند ولی طبقات دیگر تا حدودی و این واحد مذکور کاملا مخالف است زیرا از پاسیو استفاده شخصی می کند.
سؤال:

1- آیا این امکان وجود دارد که در سند ایشان حق استفاده از پاسیو آورده شده باشد؟
2- اگر بله، با توجه به مشاعی بودن فضای نورگیر، آیا بدون رضایت ساکنین دیگر آپارتمان ها این حق باقیست؟
3- شهرداری منطقه مجوز نصب آسانسور را در صورت رضایت هر16 واحد می دهند، چطور رضایت این واحد را بگیریم؟.
4- آیا قانون با رضایت نصف به علاوه یک واحدها به نفع ما رای نمی دهد؟

همه
ما طبقات بالایی از نبود آسانسور در فشار هستیم و بیمارانی که باید به طبقه چهارم رفت و آمد کنند معذب هستند، لطفن به یک راه حل امکان پذیر راهنمایی کنید.

با تشکر از شما
گفتاورد نام
آرش قاصد, 12/02/2015 08:47:55 am
با سلام

بنده مدیر مجتمعی 15 طبقه ای هستم که هم مسکونی و هم مطب های پزشکی در آن هست. تمام کولرها در بالکن آپارتمان ها نصب شده است. اخیرن یکی از دکترهای مالک بر خلاف سایر مالکین، کولر خود را به پشت بام انتقال داده و اقدام به نصب کولر از طریق کانال به واحد خود کرده که این امر در ساختمان ما ممنوع بوده و حتی باعث خسارت نیز گردیده است و اصلا قبول نمی کند. خواهشمندم نسبت به موضوع مربوطه راهنمایی بفرمایید که چه می توانیم بکنیم و آیا این دکتر حق چنین کاری را داشته است؟ ایشان مدعی است که پشت بام مشاعی است و همه می توانند از آن استفاده کنند. دلیل دوم ایشان است است در عرف ساختمان ها کولر در پشت بام ها نصب می شود و می خواهم مانند روش معمول عمل کنم...
گفتاورد نام
لک, 12/02/2015 09:02:46 am
اپارتمان ما 10واحدی است و فقط واحد من در طبقه اول دارا ی بالکن است و بقیه ندارند. آیا می توانم این بالکن مسقف را به فضای خانه اضافه کنم با رعایت رنگ سنگ روکار و پنجره و سایر مسایل که مورد رضایت همسایه ها باشد .
اگر نیاز به رضایت شهرداری هست نمیدانم کدام قسمت مراجعه کنم جواب درست بگیرم به کجا مربوط می شود؟
گفتاورد نام
محمود سعیدی, 12/02/2015 09:40:43 am
من در یک ساختمان 4 طبقه تک واحدی ساکن هستم. پارکینگ ظرفیت 2 تا ماشین دارد و منتها الیه پارکینگ حیاط قرار دارد که بوسیله در و پنجره از پارکینگ جدا شده. همسایه طبقه اول بوسیله یک راه پله فلزی برای خودش دسترسی به حیاط را ایجاد کرده و درب بین پارکینگ و حیاط را قفل کرده و مدعیست که حیاط مشاع نمیباشد و متعلق به طبقه اول می باشد.
لطفا راهنمایی کنید
گفتاورد نام
رضا فغفوری, 12/02/2015 09:51:57 am
با سلام،

مالک ساختمان بعد از پیش فروش آپارتمان ها، اقدام به تغییر کاربری پارکینگ به مغازه (برخلاف مفاد نقشه - پروانه) نموده و پارکینگ را از همکف به زیرزمین منتقل کرده است. علاوه بر این با تجاوز به مشاعات ساختمان (حیاط) باز هم برخلاف نقشه پروانه سه واحد پارکینگ احداث نموده و با پرداخت جریمه رهائی یافته است؛ در حالی که تمامی خریداران از این امر ناراضی هستند. آیا میتوانیم با ارائه دادخواست، قلع پارکینگ های احداثی و لغو تغییر کاربری را درخواست کنیم؟
گفتاورد نام
فرحناز کریمی, 13/03/2015 08:25:07 am
با سلام،

آیا در یک ساختمان پزشکان که 16 واحد است با توافق اکثریت می توان از حیاط خلوت آسانسور گذاشت؟
دو واحد مخالف این امر هستند و اسانسور از جلوی پنجره این دو واحد نیز باید گذاشته شود.
گفتاورد نام
کاتب, 13/03/2015 08:35:14 am
با سلام

اینجانب در یک آپارتمان چهار طبقه 6 واحدی زندگی میکنم که فاقد انباری و آسانسور میباشد. دو طبقه اول و دوم تک واحدی و مطب دندان پزشکی است. طبقه سوم و چهارم دو واحدی مسکونی هستند. طبقه اول و دوم دوبرابر واحدهای طبقه بالا میباشند و دارای دو پارکینگ و طبقات سوم و چهارم هر کدام یک پارکینگ دارند. واحد اینجانب پارکینگ ندارد. درب ورود و خروج از حیاط میباشد و پارکینگ درب ریموت دار مجزایی دارد. در ضمن هزینه آب و برق و گاز جدا محاسبه و پرداخت میشود ولی هزینه نظافت از پول شارژ ثابت که 25000 تومان میباشد پرداخت میشود.

سوال:
1- که آیا من که پارکینگ ندارم باید به اندازه دیگر واحدها پول شارژ پرداخت کنم؟
2-با توجه باینکه طبقه اول و دوم دوبرابر واحدهای دیگر متراژ دارند و دو پارکینگ دارند، آیا همه واحدها باید به یک اندازه پول شارژ پرداخت کنیم؟

مدیر ساختمان میگوید داشتن پارکینگ یا نداشتن پارکینک ملاک نیست و همه باید یکسان پول شارژ پرداخت کنند. من مستاجر هستم و حدود 8 ماه هست ساکن میباشم و تاکنون پول شارژ یکسان پرداخت کرده ام. امیدوارم بتوانم یک اظهارنظر کارشناسانه بی طرفانه و منصفانه پیدا کنم.
گفتاورد نام
آرتیم, 13/03/2015 08:47:06 am
درود

ما یک ساختمان ۴ طبقه هستیم (در واقع ۵ طبقه چون طبقه ۴ و ۵ دوبلکس هستند) و در مجموع ۱۰ واحد (۶ واحد تکی + ۲ تا دوبلکس ) و به صورت شرقی و غربی آپارتمان ما طبقه ۲ شرقی هست. چند روز پیش لوله های آب بین دو طبقه ۳ و ۴ غربی دچاره مشکل شدند و سبب آب دادن به دیوار پاسیو شدند که البته این مشکل از حدوده ۱ سال پیش به صورت لکه زرد که بزرگتر میشد به روی دیوار پاسیو بین این دو طبقه دیده میشد اما این دو طبقه به این موضوع توجه نکردند (پاسیو بدون در هست و فقط پنجرهای آشپزخانه و توالت آپارتمان ها برای تهویه هوا بهش باز میشه) حالا هزینه تعمیرات لوله ها رو بین کل ساکنین ساختمان تقسیم کرده اند.
میخواستم بدانم از نظر قانونی درست میباشد که این هزینه بین واحد های دیگر ساختمان تقسیم شود؟
یا فقط طبقه ۳ و ۴ غربی باید این هزنیه را پرداخت کنند؟ (قابل ذکر است که ۲ دوبلکس متعلق به یک نفر هست و با تعمیرات ۲ دوبلکس جداگانه شرقی - غربی را تبدیل به یک دوبلکس بزرگ کرده و ۲ تا آپارتمان تک که یکیش ۴ غربی هست و در اجاره مستاجر به همین خاطر مدیر ساختمان که صاحب دوبلکس ها هم هست ساختمان را۹ واحده کرده و همه هزینه هارا به جای تقسیم به ۱۰ به ۹ تقسیم میکند)

سپاسگزارم.
گفتاورد نام
کیمیا, 13/03/2015 09:13:05 am
سلام

همسایه ی همکف ما به اختیار خود برای پنجره هایش حفاظ نصب کرده، ایا این کار او مجاز است ک به نمای ساختمان دست زده یا میتوانیم از او شکایت کنیم؟

ممنون میشم پاسخ بدهید.
گفتاورد نام
مهران, 13/03/2015 09:34:15 am
با سلام

واحد آپارتمانی با مساحت تقریبی 120 متر در طبقه دوم دارم، آیا پارکینگ و انباری و آسانسور به متراژ آن اضافه می گردد و قیمت آن چگونه باید محاسبه شود؟

ضمنن ساختمان سه طبقه و مجموعن 6 واحد است. طبقه همکف پارکینگ آن به متراژ 240 متر می باشد و در انتهای پارکینگ 10 متر حیاط خلوت وجود دارد.

با تشکر فراوان
گفتاورد نام
آپادانا, 13/03/2015 09:55:08 am
باسلام

مجتمع آپارتمانی داریم دو واحد مطب و دومغازه و یک زیرزمین با کاربری انباری که هرکدام با متراز متفاوت آیا

1-برای ایزوگام پشت بام چگونه بایدمشارکت شود
2-اگریک طبقه اضافه کنیم آیا برای همه است وبه چه نسبتی؟

با تشکر
گفتاورد نام
حسین, 13/03/2015 10:09:05 am
سلام

ساختمان پزشکانی که در آن مستقرم ٦ طبقه ١٢ واحد و ١٢ پاركينگ دارد واحدها شمالي جنوبيه با متراژ ١٤٥ متر جنوبي و ١٠٠ متر شمالي، محل پاركينگها ٣ تا دوتايي با عرض ٥ متر و٢ تا سه تايي با عرض ٦.٤٠ متر.
پاركينگ ما كه ١٤٥ متر جنوبي هستيم در سه تايي ها قرار دارند و هنوز هم سند تفكيكي تك برگي ندارد. سازنده ساختمان ميگوید كه هركي زودتر هر پاركينگي بگيرد براي اونه. سوْال من از شما اين است كه قانون مشخصي براي پاركينگ و استانداردش وجود دارد؟
و اينكه متراژ واحد به پاركينگ و حق تملكش مربوط ميشه؟

با تشكر
گفتاورد نام
جعفر علی نژاد, 13/03/2015 11:39:36 am

با سلام

در یک ساختمان پزشکان 7 طبقه که سرقفلی طبقه همکف آن سابقاً به دو شخص واگذار شده است قرار است تغییراتی در نمای ساختمان ایجاد گردد که مستلزم صرف هزینه زیادی می باشد. تقاضا دارد بفرمایید آیا ماکین سرقفلی طبقه همکف نیز الزاماً باید در پرداخت هزینه تغییر نما که از طبق اول به بالا قرار است ایجاد شود مشارکت نمایند؟

باتشکر
گفتاورد نام
عباس فولاد | Fulad, 14/03/2015 09:25:00 pm
گفتاورد
کیمیا نوشته:
...همسایه ی همکف ما به اختیار خود برای پنجره هایش حفاظ نصب کرده، ...
پاسخ:

بله حق با شماست و تغيير خودسرانه در نماي ساختمان مجاز نيست و مي توانيد شكايت بكنيد. اما دوست عزيز كمي مهربانتر به قضيه بنگريد. اگر طبقه همكف براي پنجره خود حفاظ نصب نكند، ممكن است از دست سارقين و متجاوزين در امان نباشد امنيت همسايه ما گاهي از نماي ساختمان ما مهمتر است.

گفتاورد
آرتیم نوشته:
...هزینه تركيدگي لوله ها بین واحد های دیگر ساختمان تقسیم شود؟ ...
پاسخ:
چنانچه تركيدگي لوله ها در مشاعات باشد، هزينه هاي آن بر عهده كل مالكين ساختمان است و چنانچه تركيدگي لوله ها در داخل واحد شخصي باشد، تعمير آن بر عهده مالك آن واحد است.

گفتاورد
کاتب نوشته:
... آیا من که پارکینگ ندارم باید به اندازه دیگر واحدها پول شارژ پرداخت کنم؟ ...
پاسخ:
داشتن پارکینگ یا نداشتن پارکینک ملاک نیست و همه باید یکسان پول شارژ پرداخت کنند. طبقه اول و دوم كه دوبرابر واحدهای دیگر متراژ دارند بايد دو برابر واحدهاي ديگر پرداخت نمايند.
گفتاورد
فرحناز کریمی نوشته:
... آیا با توافق اکثریت می توان از حیاط خلوت آسانسور گذاشت؟ ...
پاسخ:
دوست عزيز هرگونه تغيير در ساختمان نياز به مجوز شهرداري، محاسبه فني تغييرات و تاييد هيات مديره ساختمان (يا تاييد همه مالكين) دارد. به ويژه اگر تغييرات به ضرر برخي از مالكان مانند كور شدن نورگيري پنجره آنها شود. قبل از هر اقدامي خود را به جاي همسايگان مخالف تغييرات بگذاريد.
گفتاورد
محمود سعیدی نوشته:
... برای خودش دسترسی به حیاط را ایجاد کرده . ...
پاسخ:
حياط جزو مشاعات و متعلق به كل ساختمان است مگر در سند مالكيت يكي از مالكين ثبت شده باشد.
گفتاورد
لک نوشته:
... آیا می توانم این بالکن مسقف را به فضای خانه اضافه کنم؟ ...
پاسخ:
دوست عزيز در صورت رضايت همه مالكين، شما بايد به واحد شهرسازي و معماري منطقه براي هماهنگي مراجعه فرماييد.
گفتاورد
آرش قاصد نوشته:
... اقدام به نصب کولر از طریق کانال به واحد خود کرده ....
پاسخ:
پشت بام جزو مشاعات بوده و تغيير در ان مستلزم موافقت هيات مديره (و يا كليه مالكين) وبا مجوز شهرداري منطقه بايد باشد.
گفتاورد
آرزو اصغرنژاد نوشته:
... در سند ایشان حق استفاده از پاسیو آورده شده باشد؟ ....
پاسخ:
1-بله، این امکان وجود دارد که در سند ایشان حق استفاده از پاسیو آورده شده باشد
2- بله، چون براساس صورتمجلس تفكيكي و پايان كار ساختمان، سند صادر شده است، لذا بدون رضایت ساکنین دیگر آپارتمان ها این حق
باقیست
3- و اما چطور رضایت این واحد را بگیرید؟
از اين تغييرات منفعتي نصيب شما ميگردد كه قابل تبديل به شاخصه مالي است.چنانچه واحد مخالف مايل به يك اقدام انسان دوستانه مجاني براي همسايگان خود نيست باشد، ايشان را نيز شريك در منافع مالي بنماييد تا احساس ضرر در مقابل سود شما نكنند
4- چنانچه سند رسمي قانوني در اين خصوص داشته باشد، به نظر نميرسد با رضایت نصف به علاوه
یک واحدها، دادگاه نيز به نفع شما رای بدهد

زبان محبت و راستي بهترين روش انسانهاي فهيم و شهروندان آگاه است
اما از ريش سفيدان ساختمان و معتمدين محلي نيز به عنوان ميانجي مي توان بهره برد...

گفتاورد
مهدی حافظ فدک نوشته:
... بابت یک سوم متراژ این حیاط خلوت بهای آپارتمان را از من مطالبه کند؟....
پاسخ:
چنانچه مساحت حياط خلوت در متراژ مفيد واحد آپارتماني شما محاسبه شده باشد،يعني سازنده بابت مقداري از مساحت آن، عوارض شهرداري پرداخت كرده است و در نتيجه مجاز به محاسبه و درخواست بهاي مقداري از مساحت آن طبق عرف مي باشد.
گفتاورد
پانیا تاکستانی نوشته:
...می توانم بالکن مسقف را به بنا اضافه کنم؟....
پاسخ:
به شرط: 1- مجوز شهرداري براي تغيير در نماي ساختمان 2- رضايت بقيه مالكين.
گفتاورد
نسیم نبئی نوشته:
... در حیاط هم چیزی ندارد، ایا کار ایشان قانونی است؟...
پاسخ:
قانونا حياط جزو مشاعات است و كليه مالكين حق استفاده از آن را دارند ولي با توجه به شرح فوق،عرفا اين رفتار غير انساني و مذموم است وبه لحاظ شرعي و اسلامي هم بدون اشكال نيست. بگذاريد يك نفر ديگر از طرف شما با ايشان وارد گفتگو و حل مشكل گردد. حتي اگر لازم شد بفرماييد مالك با من تماس بگيرند تا شايد اختلاف حل شود.
گفتاورد نام
آیرج کی پور | Keipour, 16/03/2015 04:43:35 pm
گفتاورد
نسیم نبئی نوشته:
... در حیاط هم چیزی ندارد، ایا کار ایشان قانونی است؟...
پاسخ:
چون طبقه بالا خالی است صاحب خانه می تواند وارد منطقه مشاع شود مگر این که حق انتفاع حیاط را به مستاجر واگذار کرده باشد- باید به قرارداد مراجعه کرد.
گفتاورد
آرش قاصد نوشته:
... اقدام به نصب کولر از طریق کانال به واحد خود کرده....
پاسخ:
اگر نصب کولر و استفاده از کانال تعبیه شده در ساختمان به دلیل فنی موجب خسارت به ساختمان می شود، پیش نهاد می کنم، موضوع در مجمع عمومی مالکان ساختمان مطرح شده و بر اساس مصوبه مجمع عمل شود.

گفتاورد
رضا اکبری نوشته:
... آیا همسایه ها حق اعتراض برای مغازه بنده را دارند؟ ...
پاسخ:
بله حق شکایت دارند.

گفتاورد
کیمیا نوشته:
...برای پنجره هایش حفاظ نصب کرده ...
پاسخ:
اگر حفاظ از داخل ساختمان نصب شده باشد مشکلی وجود ندارد و اگر از بیرون، می بایست موافقت مالکان جلب می شد.
صفحه: قبلی 1 2
 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...