تلگرام ایردن، پایگاه دندانپزشکی irden.ir
در کانال تلگرام ایردن عضو شوید و خبرهای دندان‌پزشکی را از نگاهی دیگر بنگرید!
جستجو  کاربرها  قانون ها 
بستن
نام کاربری::
رمز عبور::
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
ثبت نام
نام کاربری
 
Select date in calendarSelect date in calendar

صفحه: 1
درمان ارتودنسی توسط غیرمتخصص, چرا آموزش و درمان ارتودنسی تافته جدابافته در دندان‌پزشکی؟
 
باسلام
اینکه ارتو واندو وپریو واطفال وپروتزوغیره ازعلوم دندانپزشکی هستند درآن شکی نیست واینکه هرکدام از این ها برای خود متخصصانی دارند باز دران شکی نیست .چیزی که بسی جای تعجب است بعضی متخصصان ارتو فکرمیکنند که این دانش ارثیه مخصوص انهامیباشد وفقط انها حق استفاده وبکارگیری انرادارند.هماننداین ماندکه متخصصان اندو فردا اظهار دارندکه دندانپزشک عمومی حق اندوتراپی ندارد یامتخصصان پروتز اظهار دارند که دندانپزشکان عمومی حق کارپروتزی ندارند.متاسفانه معضل خودبینی وفقط وفقط به منافع مالی وجیب خود اندیشیدن دلیل اصلی جبهه گیری این افراد میباشد نه ذره به فکر مردم کشور میاندیشند ونه به علم دندانپزشکی .وحتی این خودبینی وحسادت وتنگ نظری راکه اینجابایدخیانت نامیددر دانشکده ههادرقسمت اموزش نیزاعمال مینمایند بطوریکه انچنانکه بایسته وشایسته است درس ارتو را اموزش نمیدهند دانشجوی که فارغ التحصیل میشود باتوجه به عدم بارعلمی که بنیان نهاده اند جرات کوچکترین کار ارتودنسی راندارد ایااین خیانت به مملکت ومردم ان است یااعمال ارتودنسی ساده ومتوسط که طبق اظهارت سریح کتابهای وصاحب نظران اصلی ارتو درجهان جزءحیطه کاردندانپزشکان عمومی میباشد .یک دندانپذشک عمومی که حق یاتوان خارج کردن یک دندان از کراس بایت چه باوسایل متحرک یاثابت رانداشته باشد یا اگسپنشن انجام ندهدویایک دندان روتینشن رااصلاح نکند پس این دندانپزشک به چه کاراید.دراستانی که بیش ازسه نفر متخصص وجود ندارد پس اینهمه ناهنجاری راکه اکثرا"درحدساده ومتوسط هستند چه کسی غیر ازدندانپزشک باید درمان کند.بخاطر خدابه خودبیایدوتنگ نظریها راکناربگذاریدمارا دراین راه با بارعلمی خودراهنمای واموزش وهدایتمان کنیدویاحداقل مانع افراد پیشقدم دراین راه نشوید.خداوند همه مان را بالطف ویژه خود هدایت فرماید.

Tabriz
Afranet
78.109.196.66
صفحه: 1