دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 

دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت
7-8 اسفند 1391- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی

فراخوان ارسال مقالات

 

دومین سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت

 

 

بدینوسیله از عموم صاحبنظران، اساتید، پزشکان، متخصصین، کارشناسان و دانش پژوهان محترم جهت ارسال مقالات دعوت بعمل می آید.

 

شعار سمینار: تازه های علوم پایه پزشکی

 

محورهای سمینار:

1- نقش علوم پایه در تولید علم

2- نقش علوم پایه در تشخیص

3- نقش علوم پایه درپیشگیری

4- نقش علوم پایه در درمان

5- نقش علوم پایه در توانبخشی

 

 

تاریخ سمینار:  7 و 8 اسفند 1391

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی، سالن شهید مرادی
www.basicsciences.sbmu.irسایت سمینار:


لازم به ذکر است ثبت نام در همایش و ارسال مقالات فقط از طریق این سایت امکان پذیر است.

 

 

توجه: جهت گروه های مختلف پزشکی درخواست امتیاز بازآموزی شده است.