جامعه دندانپزشکی ایران از سال 1342 بنیان اولین کنگره علمی ایران را گذاشت و از آن پس تا کنون همه ساله از سوی این تشکل با اقتدار دندان پزشکی یک کنگره جامع برگزار شده است. از سال 1363 انجمن دندان پزشکی ایران از سوی جوانان انقلابی تشکیل شد تا منویات انقلابی - مذهبی در دندان پزشکی کشور پیاده شود ... و نهایتاً در 1367  امکانات جامعه نیز تصاحب شد و بسیاری از مدارک و اسناد نیز به آتش کشیده شد، اما اساس تشکیلات تغییری نکرد و کنگره های سالانه نیز با قوت و نظم خوبی که بنیانگذاران پایه گذاری کرده بودند ادامه پیدا کرد...
تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای

همایش های سالانه دندان پزشکی ایرانیان

کنگره های جامعه و انجمن دندان پزشکی ایران 
کنگره 53 انجمن دندان پزشکی ایران ida52.jpgida_51.jpg
کنگره 53کنگره 52کنگره 51

کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایرانکنگره 49 انجمن دندان پزشکی ایرانکنگره 48 انجمن دندان پزشکی ایرانکنگره 47 انجمن دندان پزشکی ایرانکنگره 46 انجمن دندان پزشکی ایران
کنگره 50کنگره 49کنگره 48کنگره 47کنگره 46

کنگره 45 انجمن دندان پزشکی ایرانکنگره 44 انجمن دندان پزشکی ایرانکنگره 43 انجمن دندان پزشکی ایرانida.jpgida.jpg
کنگره 45کنگره 44کنگره 43 کنگره 42 کنگره 41

ida.jpgida.jpgida.jpgida.jpgida.jpg
کنگره 40کنگره 39کنگره 38کنگره 37کنگره 36

ida.jpg ida.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg
کنگره 35 کنگره 34 کنگره 33 کنگره 32 کنگره 31

jamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpg
کنگره 30کنگره 29کنگره 28کنگره 27کنگره 26

کنگره 25 جامعه دندان پزشکی ایرانjamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpgjameeh-22.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpg
کنگره 25کنگره 24کنگره 23کنگره 22کنگره 21

jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg
کنگره 20 کنگره 19 کنگره 18 کنگره 17 کنگره 16

jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jameeh-11.jpg
کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11

jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg
کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6

jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jameeh-2.jpg
jameeh1.png
کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1