برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید
پرداخت الکترونیک ایردن

ثبت نام کنگره

ثبت نام کنگره های دندان پزشکی ایران
Iranian Dental Congress Registration Form


 
Title of program? عنوان کنگره؟* Nameنام کنگره

Dateتاریخ
Title عنوان*

Name نام* نام

Name

نام خانوادگی

Surname

Middle name
به چه نامی شهرت دارید؟* شهرت
Number شماره* Med.Council نظام پزشکی

National ID شناسه ملی
لطفا ایمیل خود را به صورت درست وارد کنید. اگر بلافاصله پس از ثبت نام یک نمونه فرم اطلاعات خود را در ایمیل دریافت نکردید، ابتدا اسپم را کنترل کنید. در غیر این صورت ممکن است ایمیل ورودی به این قسمت صحیح نباشد، مجدد ثبت نام را تکرار نمایید* Email رایانامه
Profession حرفه*


Position موقعیت

Specialty تخصص

Education مدرک تحصیلی
Address نشانی* Country کشور

Province استان

City شهر

Address نشانی پستی

Postal Code کدپستی

Tel1 شماره تماس

Tel2 شماره تماس

Tel3 شماره تماس

Fax نمابر
Payment پرداخت* Amount in Rls مبلغ به ریال

#Receipt شماره رسید

Bank بانکRemarks یادداشتها
صاحب مقاله Lecture عنوان مقالهنام کامل و سمت همکاران
Attachments پیوست ها
Photo عکس
ID Card کارت شناسایی
Word نوشتار
PowerPoint پاورپوینت
Movie فیلم
Other هرنوع فایل دیژیتال
Photo عکس
ID Card کارت شناسایی
Word نوشتار
PowerPoint پاورپوینت
Movie فیلم
Other هرنوع فایل دیژیتال
Remarks یادداشتها
عکس چهره*
تصویر چهره portrait
نظرها Comments
محافظت در مقابل تکمیل فرم خودکار
 
لطفن نمادهایی که در تصویر بالا نمایش داده شده را تایپ کنید*
   

* - فیلدهای الزامی


به امید دیدار شما در همایش
برای پرداخت وجه یا روی تصویر زیر کلیک کنید


congress registration form ثبت نام برای شرکت در کنگره دندانپزشکی