کنگره 4 ایمپلنت خلیج فارس
چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس
 تهران، هتل المپیک- 7 تا 9 اسفند 1392


4th International Persian Gulf Implant Symposium
Tehran, 26-28 Feb 2014
Implant Symposium Program
برنامه سموپوزیوم ایمپلنت 4 خلیج فارس